KESJULY18

2017-05-17 18:52:14
Αποκαλυπτικό: Με τροπολογία του Π. Λεωνίδου κατοχυρώνονται οι αντικαταστάτες μέχρι το 2027

Αποκαλυπτικό: Με τροπολογία του Π. Λεωνίδου κατοχυρώνονται οι αντικαταστάτες μέχρι το 2027


Συζητείται στην Επ. Παιδείας την Τετάρτη και κατατίθεται για έγκριση στην Ολομέλεια την Παρασκευή  

To Paideia-News αποκαλύπτει την τροπολογία του βουλευτή του ΔΗΚΟ και μέλους της Επιτροπής Παιδείας Πανίκου Λεωνίδου για κατοχύρωση των αντικαταστατών μέχρι το 2027. Η τροπολογία θα συζητηθεί στην αυριανή (Πέμπτη) συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και θεωρείται κομβικό σημείο και για την έγκριση του νόμου και των κανονισμών του Νέου Σχεδίου Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση.  Ακολούθως θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Παρασκευή.   

Με την τροπολογία Λεωνίδου δίνεται βαρύτητα στους αντικαταστάτες, οι οποίοι δεν μετατρέπονται προς το παρόν σε αορίστου όπως οι 30μηνοι συμβασιούχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Paideia-News, οι περιπτώσεις μετατροπής των αντικαταστατών σε αορίστου χρόνου ίσως εξετάζονται η κάθε μια ή κατά ομάδες χωριστά από τη Νομική Υπηρεσία. Με βάση την τροπολογία, η πρόσληψη των αντικαταστατών μέχρι το 2027 θα γίνεται από τους υφιστάμενους κατάλογους διοριστέων.

Η τροπολογία Λεωνίδου αναφέρει: 

«Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

  1. 1.     με την προσθήκη των λέξεων «και αντικαταστατών» αμέσως μετά την λέξη «έκτακτων» στο εδάφιο 2.
  2. 2.     με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ,οι προσλήψειςαντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών γίνονται με βάση τους πίνακες διοριστέων, μέχρι την κατάργηση τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων.

ΑΡΘΡΟ 5 – Αρμoδιότητες της Επιτρoπής

(1) Πληv τωv περιπτώσεωv περί τωv oπoίωv γίvεται ειδική πρόvoια εv τω παρόvτι ή εv oιωδήπoτε ετέρω vόμω ως πρoς oιovδήπoτε θέμα εκτιθέμεvov εv τω παρόvτι  άρθρω και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ απoτελεί αρμoδιότητα της Επιτρoπής o διoρισμός, τoπoθέτησις μετά τoύτov, επικύρωσις διoρισμoύ, κατάταξις, μovιμoπoίησις, πρoαγωγή, μετάθεσις, απόσπασις, παραχώρηση υπηρεσιώv και αφυπηρέτησιςεκπαιδευτικώvλειτoυργώv και η επ' αυτώvάσκησιςπειθαρχικoύελέγχoυ, περιλαμβαvoμέvης της απoλύσεως ή της απαλλαγής από τωv καθηκόvτωv αυτώv.

(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτεάλλoυvόμoυεκάστoτε σε ισχύ, απoτελείαρμoδιότητα της Επιτρoπής και η πρόσληψη έκτακτωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

ΑΡΘΡΟ 28ΒΓ – Μεταβατική περίοδος μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων

 (1)  Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως αυτός ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(2)       (α) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

(β) Η πλήρωση των κενών θέσεων ως προνοείται στην παράγραφο (α) γίνεται με κατανομή των διορισμών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διοριστέων και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διορισίμων.

(γ) Η κατανομή με την αναλογία που προνοείται στην παράγραφο (β) γίνεται για κάθε σχολικό έτος με εναλλάξ διορισμούς των κενών θέσεων πρώτου διορισμού μεταξύ του πίνακα διοριστέων και του πίνακα διορισίμων, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

(δ) Ο τρόπος κατανομής που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) ακολουθείται κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και για διορισμούς με σύμβαση ή από μήνα σε μήνα.

(3)  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Fri May 19, 2017, 08:59:49
Παρακαλώ τον κ. Λεωνίδου να σχολιάσει την χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία θα καταστούν αορίστου χρόνου οι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί στο εκπαιδευτικό σύστημα πέραν των 30 μηνών χωρίς να προσδιορίζεται το καθεστώς της προυπηρεσίας(π.χ. επί δοκιμασία, αντικατάσταση ή/και σύμβαση ή λίγο από όλα).

Επίσης καλό θα ήταν ο κ. Λεωνίδου να παρέμβει και να εξηγήσει την τροπολογία που έχει καταθέσει γιατί σε αυτήν (όπως τουλάχιστον δημοσιεύεται στο PAIDEIA-NEWS, δεν αναφέρεται αν οι αντικαταστάτες που θα κατοχύρωθούν έχουν προυπηρεσία περισσότερη ή και λιγότερη των 30 μηνών.

Ντίμη Χαραλαμπίδου
Thu May 18, 2017, 13:34:12
Προσέξετε τα νομοσχέδια να έχουν γνήσιο παρονομαστή. Ύστερα θα θέλετε να περνάτε τροποποιητικούς κανονισμούς και σε πιο κατοπινό στάδιο να τις παραπέμπετε στην Ολομέλεια Ανωτάτου και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σκεπτείτε καλά και επεξεργαστείτε με πάσαν ενδελέχεια τις προτάσεις στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Πάρις Λοϊζου
Thu May 18, 2017, 13:28:11
Δε νομίζω ότι θα βοηθήσουν αυτές οι καταστάσεις όπως τις περιγράφει ο γνωστός Βουλευτής. Προσπαθοόυν να υλοποιήσουν ένα σκέδιο μη ουσιαστικό που να έχει λανθάνουσες τομές.
Η χρήση κανονισμών, νομοθεσιών, τροπολογιών και των συναφών "νομικών" θέσεων, δεν είναι πάντοτε ο καλ΄τυερος γνώμονας.
Αυτό που πρέπει να υιοθετηθεί είναι τα συμβόλαια, όπως προκύπτει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δηλαδή αν ένας καθηγητής ή εκπαιδευτής, δεν είναι καλός στην εργασία του και υπάρχουν παράπονα γι' αυτόν που θα τεκμηριωθούν, και δεν είναι σκέτοι ισχυρισμοί, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διώκεται.
Αυτές είναι οι ταχτικές και οι πολιτικές που οφείλει η Δημοκρατία να εφαρμόζει. Τη στιγμή που την παιδεία του τόπου θέλουν να της δώκουν την υπόσταση της κυβερνητικής υπηρεσίας ως προς την εισδοχή πρέπει να κάνουν και αλλαγές. Φαίνεται ότι ο κ. Λεωνίδου, παρασυρόμενος ίσως από την κατάρτισή του στη νομική και τη μέχρι πρότεινος καριέρα του στη νομική επιστήμη, να θέλει να χρησιμοποιήσει τη γνώση του. Ναι μεν, είναι χρηστό να υπάρχει νόμος και νομοθέτημα στην κατάσταση που παρουσιάζεται ως παιδεία, όμως ο φορέας αυτός είναι ένας ανθρώπινος φορέας, μια υπηρεσία γεμάτη νείατα, που οφείλουμε να έχουμε εκσυγχρονισμό και μοντέρνες ιδέες με καινούριους ανθρώπους να διδάσκουν.
Αυτή είναι η γνώμη μου, ελπίζω να είναι σεβαστή γιατί θέλουμε τους νέους να κερδίζουν από το σχολείο και την εκπαίδευση του τόπου μας, τα σχολεία να μην παρέχουν μονάχα στείρα γνώση αλλά να δίδουν απλόχερα μέσα από τα προγράμματα και κριτική σκέψη ετοιμάζοντας πολίτες ικανούς να αναλάβουν τα ινία της κοινωνίας μετά την αποφοίτησή τους ως ενήλικες από τα αναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Χαραλαμπος Φιλίππου
Thu May 18, 2017, 09:47:15
Αδικία είναι. Εφοσον μπηκαν οι εξετασεις κ μοριοδοτουνται τα χρονια υπηρεσίας, επιπλέον αναγνωρίζονται οι 30 μηνες, ποιος ο λόγος να γίνει αυτό? Πρεπει αμεσα να εφαρμοστεί το ΝΔΣ

Δώρα Θεοφίλου
Thu May 18, 2017, 08:11:53
Όλο νόμοι, νόμοι. Το κάθε κύτταρό μας αντιδρά. Ποια θα είναι η κατάσταση στα σχολεία, οι νόμοι δεν είναι κάτι το εφαρμόσιμο με την έννοια του concept σε ένα σχολείο, σε μιαν υπηρεσία.
Μπερδεύετε με τους νόμους κύριοι Βουλευταί, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις ιδεολογίες σας μέσα σε ένα φάσμα δικαίου και όχι με αριθμούς, δεν είμαστε στο Δικαστήριο.

Μιχάλης Ανδρέου
Wed May 17, 2017, 23:05:48
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΣΤΕΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ

Στέλιος Μουσικός
Wed May 17, 2017, 20:24:40
Η υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο είναι υπηρεσία. Είτε αυτή προέρχεται από το καθεστώς του συμβασιούχου είτε του έκτακτου είτε του αντικαταστάτη. Το 30μηνο συμπληρώνεται με όλες τις πιο πάνω κατηγορίες. Οι γελιότητες και οι πονηροί ελιγμοί να λείπουν.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016