KESJULY18

2019-06-27 15:21:12
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σημαντικές πληροφορίες για νέους προπτυχιακούς φοιτητές για το 2019-2020

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σημαντικές πληροφορίες για νέους προπτυχιακούς φοιτητές για το 2019-2020


 1.  Κράτηση θέσης από Νέους Φοιτητές και Άρρενες οι οποίοι θα καταταγούν στην Eθνική Φρουρά

α)   Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2019, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb , επιλέγοντας το σύνδεσμο Κράτηση Θέσης,από την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), στη διεύθυνση : www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements.

β)  Οι άρρενες οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb όπως πιο πάνω και να δηλώσουν το ακαδημαϊκό έτος έναρξης φοίτησής τους (υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης έναρξης φοίτησης στην αίτηση).

γ)  Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν εισφορά  ποσού  €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), για παροχή ενδονοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τραυματισμό ή/και ασθένεια (εξαιρούνται προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις). Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC.

 2.  Παροχή Υποτροφιών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για πρώτη φορά, θα παραχωρήσει υποτροφίες ύψους €3.000 στους πρώτους πέντε (5) επιτυχόντες των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 ανά πρόγραμμα σπουδών, που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι η βαθμολογία πρόσβασης που εξασφάλισαν δεν είναι χαμηλότερη από 18,5.

 3. Διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων  ( 3-9 Ιουλίου 2019)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, από την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, μεταξύ των ωρών9:00 – 13:00, στο ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» (Πανεπιστημιούπολη).

  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α)  Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 και είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη φοίτησή τους το Σεπτέμβριο του 2019

β)    Άρρενες οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης, με ημερομηνία απόλυσης το αργότερο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

  1. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 και ταυτόχρονα να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των ειδικών κριτηρίων.
  1. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από άλλο πρόσωπο με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αιτητή. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή (όχι αντίγραφο) ή του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση.
  1. Επισημαίνεται πως δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, λόγω παράλειψης του αιτητή. 
  1. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι την Πέμπτη, 1η  Αυγούστου 2019.

4.  Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή ( 3-9 Ιουλίου 2019)

Η υποβολή αιτήσεωνγια τη Β’ Κατανομή από υποψηφίους που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2019 θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ucy.ac.cy/pub_seatallocationcy  από την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019. 

Σημειώνεται ότι φέτος, ο αριθμός των θέσεων που θα παραχωρηθούν με την Α’ Κατανομή θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό προηγούμενων ετών, αφού οι θέσεις που προσφέρονταν παραδοσιακά στην Α’ και Β ‘ Κατανομή θέσεων θα προσφερθούν φέτος από την αρχή στην Α’ Κατανομή θέσεων. Σε αυτά τα πλαίσια το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προβεί μόνο σε Β’ Κατανομή. Η διάθεση θέσεων για τη Β’ Κατανομή θα γίνει βάσει των επιλογών που έχουν καταχωρήσει οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον Μάρτιο, για την Α’ Κατανομή.

Τα αποτελέσματα της Β’ Κατανομής θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Αυγούστου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

β)  Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή από στρατιώτες οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2018 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2019 

Για τους Εθνοφρουρούς οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2018 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2019 γίνεται ξεχωριστή κατανομή.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία  από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2018, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018. Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν και οι εθνοφρουροί, οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ Κατανομή το 2018 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, παραχωρείται με δίκαιο τρόπο το δικαίωμα εξασφάλισης ή βελτίωσης θέσης στους εθνοφρουρούς,  αφού εάν μπορούσαν να φοιτήσουν πέρσι (2018), θα λάμβαναν τη θέση που επιθυμούσαν μέσω της Β’ και Γ’ Κατανομής 2018 και συγκρίνονται με τους υποψήφιους που παρακάθησαν την ίδια χρονιά μαζί τους εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική συμπληρωματική κατανομή των εθνοφρουρών και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ κατανομή θέσεων των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019.

Η αίτηση καθώς και οι βαθμολογίες του τελευταίου εισακτέου εισδοχής του 2018, ανά πρόγραμμα σπουδών και τα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ  www.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements 

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας, βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά και Δελτίο αποτελεσμάτων Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 , Αγλαντζιά) από την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00. Τα πιο πάνω μπορεί να υποβληθούναπό τον ίδιο τον αιτητή ή από άλλο πρόσωπο με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αιτητή. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση.

5. Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία για υποψήφιους που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2019( 3-9 Ιουλίου 2019)

α)   Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές της Α‘ Κατανομής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00,  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ισόγειο του κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» (Πανεπιστημιούπολη).

β)   Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων.

γ)   Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

δ)   Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν την 31η Ιουλίου 2019.

ε)   Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Β΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019

 6. Έντυπα Αιτήσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα της  ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements ), ή αυτοπροσώπως από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών της ΥΣΦΜ που βρίσκεται στο  ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22 894021 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : fm@ucy.ac.cy.

 7. Ημέρες Προσανατολισμού και Ενημέρωσης Νέων Φοιτητών 

Η ΥΣΦΜ διοργανώνει Ημέρες Ενημέρωσης και Προσανατολισμού των νέων φοιτητών την Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 και την Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση από τα οικεία Ακαδημαϊκά Τμήματα, παρουσιάσεις για τις διαδικασίες εγγραφής στα μαθήματα και χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος, τις υπηρεσίες και τη στήριξη που προσφέρονται από τις διοικητικές υπηρεσίες, δραστηριότητες με τους φοιτητικούς ομίλους, ξεναγήσεις και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements αρχές Αυγούστου

8. Εγγραφές στα Μαθήματα και Έναρξη Μαθημάτων

Οι εγγραφές στα μαθήματά των πρωτοετών θα γίνουν την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019.Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω θα αναρτηθούν αρχές Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016