KESJULY18

2019-06-27 12:53:20
Προκήρυξη θέσεως Διευθύνοντος/ουσας Μουσικού Λυκείου και Μουσικού Γυμνασίου

Προκήρυξη θέσεως Διευθύνοντος/ουσας Μουσικού Λυκείου και Μουσικού Γυμνασίου


Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεως Διευθύνοντος/ουσας Μουσικού Λυκείου και Μουσικού Γυμνασίου για τις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς του Σχολείου σας, με ειδικότητα στη Μουσική, οποιουδήποτε βαθμού, για την προκήρυξη θέσης Διευθύνοντος/ουσας Μουσικού Λυκείου ή/και Γυμνασίου. Η θέση αφορά τα πιο κάτω Σχολεία ανά Επαρχία:

 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο (Διευθύνων/ουσα Μουσικού Λυκείου)
 • Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου (Διευθύνων/ουσα Μουσικού Λυκείου)
 • Λάρνακα: Γυμνάσιο Δροσιάς (Διευθύνων/ουσα Μουσικού Γυμνασίου)
 • Αμμόχωστος: Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου

(Διευθύνων/ουσα Μουσικού Γυμνασίου)

Όσοι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί ενδιαφέρονται για τη θέση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (στο τηλεομοιότυπο 22800638), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30.

Η Διεύθυνση του Μουσικού Λυκείου ή Γυμνασίου ανατίθεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια και η αντίστοιχή τους μοριοδότηση:

1 Οργανική Θέση Εκπαιδευτικού της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με ειδικότητα στη Μουσική (ποσοστό 0% - 15%, όπως πιο κάτω):
*Β.Δ.Α'                            (ποσοστό 15%)

*Β.Δ.                               (ποσοστό 10%)

*Καθηγητές Μουσικής       (ποσοστό 0%)

2. Προηγούμενη διοικητική πείρα στο Μουσικό Σχολείο ή εργασία σε μουσικά σχολεία του εξωτερικού, κολλέγια, πανεπιστήμια ή άλλες σχολές με παρόμοια προγράμματα:  (ποσοστό 20%)

3. Προσόντα (συνολικό ποσοστό 40%):

*Ακαδημαϊκά προσόντα   (ποσοστό 20%)

*Ειδικότητα σε γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στο Μουσικό Σχολείο κατά την πρωινή ζώνη μαθημάτων  (ποσοστό 20%)

4. Συνέντευξη: (ποσοστό 25%)

Η συνέντευξη γίνεται από ειδική τριμελή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο ΔΜΓΕ, ο/η οικείος υπεύθυνος ΠΛΕ για το Μουσικό Σχολείο και η ΕΜΕ Μουσικής.

Σημειώνεται ότι ο/η αιτητής/τρια θα πρέπει να αποδεχτείμετακίνησή του εάν δεν είναι τοποθετημένος/η στο πρωινό σχολείο στο οποίο ανήκει το Μουσικό Λύκειο ή Γυμνάσιο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Διευθύνοντες/ουσες παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ανεξαρτήτως μονάδων μετάθεσης, αφού η διαδικασία μετάθεσης παγώνει μέχρι τη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους στο Μουσικό Σχολείο.

Τέλος, η διάρκεια παραμονής τωνΔιευθυνόντων/ουσών στη θέση είναι τέσσερα (4) χρόνια, με δικαίωμα επαναδιεκδίκησης της θέσης και για επόμενες θητείες.

Καθήκοντα Διευθυνόντων/ουσών

Οι Διευθύνοντες/ουσες των Μουσικών Σχολείων είναι διοικητικοί, καλλιτεχνικοί και επιστημονικοί παιδαγωγικοί υπεύθυνοι στον χώρο αυτό.

Επιπλέον, οι Διευθύνοντες/ουσες έχουν την απόλυτη ευθύνη της σχολικής μονάδας, όλου του προσωπικού και όλων των διοικητικών πράξεων της απογευματινής φοίτησης.

Ειδικότερα ο/η Διευθύνων/ουσα οφείλει να:

 1. Έχει στενή συνεργασία με τον Διευθυντή του ημερήσιου σχολείου στο οποίο στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ). Η αλληλογραφία και όλες οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες αφορούν ή επηρεάζουν την πρωινή φοίτηση των μαθητών του Μ.Σ., πραγματοποιούνται μέσω της Διεύθυνσης του ημερήσιου σχολείου. Για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν αφορούν, δεν επηρεάζουν και δεν αναφέρονται στη Διεύθυνση του ημερήσιου σχολείου, η σχετική αλληλογραφία διεξάγεται μέσω του Συντονιστή Μουσικής.
 2. Καταθέτει προγραμματισμό των σχολικών εκδηλώσεων και όλων των δράσεων που πιθανόν να επηρεάσουν την πρωινή φοίτηση των μαθητών, οι οποίες συζητούνται και εγκρίνονται από την Διεύθυνση του σχολείου, στο οποίο στεγάζεται το Μ.Σ., ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις και προβλήματα στο πρόγραμμα λειτουργίας του Σχολείου.
 3. Εργάζεται για οργανωτικά θέματα και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του Μ.Σ. πέραν του καθημερινού απογευματινού ωραρίου και σε πρωινό χρόνο όταν αυτό απαιτείται.
 4. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα και την ενθαρρύνει προκειμένου αυτή να θέτει και να υλοποιεί υψηλούς στόχους που διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου ανοικτού στην κοινωνία.
 5. Προΐσταται των εκπαιδευτών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ' αυτούς.
 6. Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.
 7. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτές ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη συμφωνία αγοράς υπηρεσιών.
 8. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με την ΕΜΕ Μουσικής, τον Συντονιστή και τους Διευθύνοντες των άλλων Μ.Σ. για οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων και δράσεων.
 9. Ενημερώνεται καθημερινά από την ιστοσελίδα του ΥΠΠ για τις εγκυκλίους που αφορούν θέματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τις εγκυκλίους που αφορούν θέματα του Μ. Σ. Ανταποκρίνεται στις όποιες οδηγίες μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
 10.  Αποφεύγει να προβαίνει σε επίσημες ενέργειες οι οποίες δεσμεύουν το Μ.Σ. και κατ'επέκταση το ΥΠΠ χωρίς την ενημέρωση και την έγκριση της ΕΜΕ.
 11. Διενεργεί έλεγχο στην τάξη, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή, τουλάχιστον μια μέρα πριν, μέχρι και δύο φορές το τετράμηνο. Νοείται ότι οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις όποιες υποδείξεις του Διευθύνοντα, ο οποίος δεν ασκεί απλώς συμβουλευτικό ρόλο, αλλά είναι εντεταλμένος από το ΥΠΠ να διασφαλίζει, αφενός την κάλυψη της καθορισθείσας ύλης και αφετέρου, την εφαρμογή των όποιων οδηγιών του ΥΠΠ ή/και οδηγιών που κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει να εφαρμοσθούν για την ομαλή λειτουργία του Μ. Σ. Ακολούθως, υποβάλλει γραπτή εμπιστευτική έκθεση στην ΕΜΕ Μουσικής, η οποία βάσει αυτής, θα κρίνει κατά πόσον ο Εκπαιδευτής πρέπει να τύχει δευτεροβάθμιου ελέγχου από τριμελές κλιμάκιο, το οποίο θα ορίζει η Αρμόδια Αρχή.
 12. Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών και των εκπαιδευτών για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μ.Σ.
 13.  Οργανώνει εξετάσεις, συναυλίες και όλες τις δραστηριότητες του Μ.Σ.
 14. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτών - γονιών που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών.
 15. Ελέγχει τα έντυπα ημερήσιου φύλλου απουσιών και ύλης.
 16. Παρακολουθεί την πρόοδο όλων των μαθητών, μέσω ειδικών εντύπων που συμπληρώνουν οι εκπαιδευτές για κάθε μάθημα.
 17. Παρακολουθεί και συντονίζει τα ατομικά και τα ομαδικά μαθήματα τόσο της πρωινής όσο και της απογευματινής ζώνης μαθημάτων.
 18. Ελέγχει και υπογράφει τα τελικά δοκίμια των γραπτών εξετάσεων που αφορούν εξετάσεις τετραμήνου ή εισαγωγικές εξετάσεις. 
 19.  Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και επίδοση των Δελτίων Προόδου στο τέλος κάθε τετραμήνου και καλεί τους γονείς να επισκεφθούν το Μ.Σ. για να ενημερωθούν από τους Εκπαιδευτές αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών τους.
 20. Μεριμνά ώστε να τηρούνται ατομικά στοιχεία και φάκελος προόδου για κάθε μαθητή.
 21.  Έχει την ευθύνη για τις μετεγγραφές των μαθητών, την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών ή άλλων υπηρεσιακών βιβλίων, του αρχείου του Μ.Σ. και τον έλεγχο των καταστάσεων πληρωμών και προσωπικού.
 22. Έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των Εξετάσεων στο Μ.Σ. που διευθύνει, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΜΕ Μουσικής και μετέχει σε αυτές.
 23. Ελέγχει τα έντυπα δανεισμού μουσικών οργάνων και βιβλίων, τα οποία θα πρέπει να υπογράφουν οι γονείς των μαθητών, ώστε να επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση που παραλαμβάνονται.
 24. Διοργανώνει ενημερωτικές εκπαιδευτικές συναυλίες στα Γυμνάσια και Δημοτικά της επαρχίας του σχολείου του και ενημερώνει γονείς και μαθητές που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το θεσμό.
 25. Διεκπεραιώνει τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών και εξασφαλίζει γραπτή συγκατάθεση των γονιών, όταν οι μαθητές μετακινούνται για δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός σχολικού χώρου, με συνοδεία πάντοτε των καθηγητών τους.
 26. Ετοιμάζει τον Ετήσιο Προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και τον Απολογισμό Πεπραγμένων του έτους στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
 27. Συνεργάζεται σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργικά και συνυπογράφει με τον Διευθύνοντα του Μουσικού Γυμνάσιου ή Λυκείου σε ό,τι αφορά στα προγραμματικά, διοικητικά, λογιστικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο αφορά στην ομαλή λειτουργία του Εξατάξιου Μουσικού Σχολείου.
 28. Συμμετέχει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες του δωδεκαμελούς συμβουλίου που οργανώνει ο Συντονιστής Μ.Σ. για το γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής.
 29. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν

  Δήλωση Ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθύνοντος/ουσας στο Μουσικό

α.α. Γ. Κούμα

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης

Γενικής Εκπαίδευσης

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016