KESJULY18

2019-06-07 12:22:32
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κενές θέσεις

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κενές θέσεις


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας) και μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής).

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί: (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Τίτλος: Τεχνικός Μηχανικός (Ηλεκτρολογίας) και Τεχνικός Μηχανικός (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής) Αρ. Θέσεων: Δύο (2) θέσεις Κατηγορία: Μόνιμες Θέσεις Μισθολογική κλίμακα: Α5(2η), Α7 και Α8

(Α5/2η (-10%) €15.143 - Α8/12η €37.667) (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνονται με Νομοθεσία από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές σας θα αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί τα πιο κάτω γενικά καθήκοντα:

(α) Διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμός και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.

(β) Χειρισμός τεχνικών οργάνων και τεχνολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών

και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του. (γ) Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας. (δ) Επίβλεψη εκτελούμενων εργασιών και έλεγχος τεχνικών έργων. (ε) Εποπτεία της εργασίας εργατικού ή/και άλλου κατώτερου προσωπικού.

(στ) Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και αναφορών.

(ζ) Εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός γραφείου σχετικά με τα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητες του Τμήματος ή Κλάδου του Πανεπιστημίου όπου τοποθετείται.

 1. Η περιγραφή εργασίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης. Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος σε κατάλληλη ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
  1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 3. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(α) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν

επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. (β) Οι διοριζόμενοι θα εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά

ωράρια σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει του Συμβούλιο. (γ) Οι υπηρετούντες Τεχνικοί απόφοιτοι Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή Μέσης Εκπαίδευσης εντάσσονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας Τεχνικού Μηχανικού μισθολογικής κλίμακας Α5-Α7-Α8, όταν με την υπηρεσία τους ανελιχθούν στην κλίμακα Α5, ενώ για να διεκδικήσουν θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού μισθολογικής κλίμακαςΑ9-Α10, θα απαιτείται τουλάχιστον 15ετής υπηρεσία σε θέση Τεχνικού. δ) Στο μέλλον δεν θα γίνονται προσλήψεις Τεχνικών αποφοίτων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή Μέσης Εκπαίδευσης.

 

(ε) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα για τη μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας), καθορίζονται:

 1. Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου προσόντος στην Ηλεκτρολογία.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
  1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 3. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στην ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας.

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα για τη μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής), καθορίζονται:

 1. Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου προσόντος στην Πολιτική Μηχανική/ Αρχιτεκτονική.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
  1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 3. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΗ μισθολογική τοποθέτηση θα γίνεται με βάση την εκάστοτε νομοθεσία. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
  1. Οι Υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν δύο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα), από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  2. Οι Υποψήφιοι/ες θα εξετασθούν γραπτώς ή/ και προφορικώς. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα.

1. Οι υποψήφιοι/ες θα εξετασθούν γραπτώς και προφορικώς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν. 6(Ι)/1998. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα.

Η γραπτή εξέταση για τη θέση θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, συντακτικές / γραμματικές ασκήσεις) (βαρύτητα 35%), Αγγλικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου) (βαρύτητα 12%), Γενικές Γνώσεις / Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ευφυίας) (βαρύτητα 8%) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας (βαρύτητα 45%). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ., στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η αιτητής/τρια θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/Η αιτητής/τρια επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα/απαιτούμενα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν πλήρως την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων.

Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894159.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016