KESJULY18

2019-03-15 11:27:03
ΥΠΠ: Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για θέσεις εκπαιδευτικών (Κλ. Α8)

ΥΠΠ: Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για θέσεις εκπαιδευτικών (Κλ. Α8)


To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια, όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety II (συγχρηματοδότηση Connecting Europe Facility).

Εκπαιδευτικός Λειτουργός (Κλ. Α8)

(1)  Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική ή Παιδαγωγικά.
 2. Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην παροχή εκπαίδευσης ή υποστήριξης σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, περιλαμβανομένων τουλάχιστον δύο εκ των πιο κάτω θεμάτων: διαδικτυακός εκφοβισμός, εθισμός στο διαδίκτυο, παραπλάνηση, κοινωνικά δίκτυα, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παραπληροφόρηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια (με αναφορά στο πλαίσιο εργοδότησης)
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας , βλ. Σημειώσεις).
 4. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητα.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(2)  Επιπρόσθετα προσόντα

 i.  Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστο επιπέδου Μάστερ) στην Επιστήμη των Παιδαγωγικών ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Πληροφορική ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Κοινωνικές Επιστήμες ή Ψυχολογία.

 1. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ή Παιδείας για τα Μέσα.
 2. Ερευνητική/διδακτική εμπειρία σε ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη (οριζόντιες κομβικές και ψηφιακές δεξιότητες, παιδεία για τα μέσα, ασφαλές διαδίκτυο, πολυμέσα και διαδίκτυο).
 3. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση διαδικτυακών περιβαλλόντων, ιστοσελίδων, χρήση λογισμικών πακέτων επικοινωνίας διαδικτυακής επικοινωνίας, χρήση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας πληροφοριών και πολυμέσων, χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων έρευνας.

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/αυτή που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο έργο. Αναλυτικότερα, περιγράφονται πιο κάτω:

(3)  Καθήκοντα και Ευθύνες

      i.   Εκπαιδεύσεις σε ομάδες εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών

     ii.   Ανάπτυξη και διάχυση υποστηρικτικού υλικού

    iii.   Διαχείριση, προώθηση, υλοποίηση και παρακολούθηση των ενεργειών των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και του ευρωπαϊκού έργου Cybersafety ΙΙ

   iv.  Διατήρηση και προώθηση σχετικών ιστοσελίδων (internetsafety.pi.ac.cy, cybersafety.cy, esafecyprus.ac.cy κ.ά.)

    v.  Διατήρηση και προώθηση εφαρμογών κοινωνικών δικτύων

   vi.  Υπηρεσίες Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών (μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω διαδικτυακής φόρμας, μέσω ανταλλαγής σύγχρονων μηνυμάτων (live chat), μέσω επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile app), κλπ). Η Γραμμή Βοήθειας υποστηρίζεται και υποβάλλει αναφορές στο δίκτυο της InSafe (www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines) και η Γραμμή Καταγγελιών υποστηρίζεται και υποβάλλει αναφορές στο δίκτυο της ΙΝΗΟΡΕ (www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/hotlines).

  vii. Ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων (τεχνικών και οικονομικών)

 viii.  Διεξαγωγή έρευνας, ανάλυση δεδομένων και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων και εισηγήσεων.

   ix.   Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό

 

(4)  Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων (οι οποίοι/ες ικανοποιούν τα Απαιτούμενα Προσόντα) όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

Επιπρόσθετα Προσόντα

 

 

 

Μονάδες (0-17)

Παρατηρήσεις

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη των Παιδαγωγικών ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Πληροφορική ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Κοινωνικές επιστήμες ή Ψυχολογία

   0-5

 • Μάστερ: 2
 • Διδακτορικό (υποψήφιος): 1
 • Διδακτορικό (κάτοχος): 3

 

Υποβολή στοιχείων: να υποβληθεί πιστοποιημένο αντίγραφο του/των τίτλου/τλων ή βεβαίωσης στην περίπτωση υποψήφιου για διδακτορικό

 1. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ή Παιδείας για τα Μέσα

   0-5

 • Μαθησιακοί σχεδιασμοί: 1
 • Παρουσιάσεις: 1
 • Συγγραφή βιβλιαρίων: 1
 • Ψηφιακό περιεχόμενο: 1
 • Άλλο περιεχόμενο που αφορά σε μαθητές/ εκπαιδευτικούς/ γονείς: 1

Υποβολή στοιχείων:  να υποβληθεί το υλικό ή αναφορές και πρόσβαση σε αυτό

 1. Ερευνητική/διδακτική εμπειρία σε ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη (οριζόντιες κομβικές και ψηφιακές δεξιότητες, παιδεία για τα μέσα, ασφαλές διαδίκτυο, πολυμέσα και διαδίκτυο)

   0-3

 • Παρουσιάσεις (τουλάχιστο 1 (μία)) σε συνέδρια: 2
 • Διδασκαλία (διάρκειας τουλάχιστον 6 (έξι) συμπληρωμένων μηνών): 1

Υποβολή στοιχείων:  να υποβληθεί το υλικό ή αναφορές και πρόσβαση σε αυτό

 1. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα διαχείριση διαδικτυακών περιβαλλόντων, ιστοσελίδων, χρήση λογισμικών πακέτων διαδικτυακής επικοινωνίας, χρήση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας πληροφοριών και πολυμέσων, χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων έρευνας   

   0-4

 • Διαχείριση διαδικτυακών περιβαλλόντων, ιστοσελίδων:1
 • Χρήση λογισμικών πακέτων διαδικτυακής επικοινωνίας (πχ τηλεδιάσκεψης): 1
 • Χρήση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας πολυμέσων (πχ βίντεο): 1
 • Χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων έρευνας επιπρόσθετα του SPSS (πχ NVivo):1

Υποβολή στοιχείων:  να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης/συμμετοχής ή/και πρόσβαση σε δράσεις/προϊόντα με στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμβολή του υποψηφίου

Σημειώσεις:

1)    Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος-Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

2)    Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, στην κλίμακα Α8 με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής είναι €22,277.

3)    Με τον όρο πρόσφατη εμπειρία, νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα των επτά (7) τελευταίων ετών.

4)    Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους.

5)    Θα επιλεγούν οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι με τη ψηλότερη βαθμολογία.

6)    Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Η κλήρωση θα γίνει  από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων.

7)    Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα

http://www.eey.gov.cy/Portals/0/diafora/apodekta_tekmiria_20181025.pdf?ver=2018-10-25-140926-950

Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

8)    Τα καθήκοντα των θέσεων δυνατό να συνεπάγονται απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

9)    Ο/Η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την έντυπη αίτησή του όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία ως απόδειξη των προσόντων της αίτησής του/της. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση που ζητηθούν για έλεγχο.

10) Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική ή/και στην έντυπη αίτηση, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή προσόν που θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και ως εκ τούτου το προσόν, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αξιολογείται.

11) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύει να υφίσταται πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Η περίοδος απασχόλησης των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με τη λήξη της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου, η εργοδότηση προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται ότι η θέση δεν ανανεώνεται και δεν καθιστά σε καμία περίπτωση προϋπηρεσία ή προϋπόθεση για οποιαδήποτε προκήρυξη μόνιμης θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ως εξής:

(α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety II», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy). Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιλαμβάνονται σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια.

(β) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκτυπώσουν την συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety II», να την υπογράψουν και μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία, πρέπει να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία μεταξύ των ωρών 08:30-14:30. Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety II».

 • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώρα 14:30.
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, είναι η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, η ώρα 14:30.
 • Τονίζεται ότι  εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε δύο μέρη: ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22-402308/310 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις economou.a@cyearn.pi.ac.cy ή demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy. Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22-402351 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy.

Επιπρόσθετα, πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy), στη σελίδα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (www.pi.ac.cy/ΤΕΤ). 


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TETRAMINA
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016