KESJULY18

2019-01-23 10:49:54
«Δεν κατασκευάζονται μαθητές τύπου κουτιά και μάλιστα ίδιων διαστάσεων»

«Δεν κατασκευάζονται μαθητές τύπου κουτιά και μάλιστα ίδιων διαστάσεων»


TOY ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΝΕΖΗ*

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αποτελείται από τάξεις με μαθητές μικτής ικανότητας. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται μέσω της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στα σχολεία, τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, δυστυχώς δεν κρίνονται ικανοποιητικά σε σχέση με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Πιστεύω ότι, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα πλαίσια της θεωρίας, της οικοδόμησης της γνώσης, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο πρόβλημα της αυξανόμενης διαφορετικότητας στις τάξεις μικτής ικανότητας και της συνέχισης του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά γνώσης. Είναι το μέσο με το οποίο θα οδηγήσει τον μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης και θα μπορέσει να ενισχύσει την ερμηνευτική του ικανότητα δίνοντας του παράλληλα τη δυνατότητα να δοκιμάσει στην πράξη και με βάση τα όσα γνωρίζει τις ιδέες του, να διερευνήσει σχέσεις ανάμεσα στα μέρη και στο όλο και να συσχετίσει το θέμα που μελετάται με άλλα θέματα (Κουτσελίνη, 2006). Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να κατασκευάζει μαθητές τύπου κουτιά και μάλιστα ίδιων διαστάσεων.

Σκοπός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η οικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές, που θα επιφέρει τη μεγιστοποίηση του κινήτρου για γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη  για τις επιδόσεις του κάθε μαθητή (Gagatsis & Koutselini, 2000).

Η κ. Κουτσελίνη (2001, 2006) σημειώνει ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι τόσο οργανωτική όσο και παιδαγωγική, επιτρέποντας σε όλα τα παιδιά να επιτύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις ιδιαίτερές τους και τις ανάγκες τους. Η παιδαγωγική διαφοροποίηση αφορά το έργο του εκπαιδευτικού και έχει να κάνει καθαρά με το εκπαιδευτικό κομμάτι της διδασκαλίας, η οποία όμως, για να επιτύχει, πολλές φορές χρειάζεται να γίνει η απαραίτητη οργανωτική διαφοροποίηση. Η οργανωτική διαφοροποίηση αφορά την οργάνωση της τάξης, των υλικών, την κατασκευή μοντέλων διδασκαλίας, τη χαρτογράφηση ιδεών, τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Είναι ουσιαστικά η προσαρμογή, η οργανωτική και η παιδαγωγική της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας (χαρισματικούς και αδύνατους μαθητές), λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των μαθητών ως προς το βαθμό ετοιμότητάς τους, το μαθησιακό τους στυλ και τα ενδιαφέροντά τους (Tomlinson, 2001). Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως μοναδικός και αναγνωρίζονται οι προσωπικές του δυνάμεις για τις οποίες του προσφέρονται ευκαιρίες να αξιοποιήσει και να καταδείξει τις δεξιότητές του μέσω ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης (Mulroy & Eddinger, 2003 Tomlinson, 2001a Tomlinson & Kalbfleisch, 1998 Tuttle, 2000).

Η διαφοροποίηση δεν είναι μια συνταγή διδασκαλίας (Tomlinson, 2000) ή πατέντα, αλλά ένας καινοτόμος τρόπος για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός που αποζητά να βρει έτοιμες συνταγές, μορφής πατέντας διαφοροποίησης, δεν έχει κατανοήσει την έννοια της διαφοροποίησης και χρειάζεται επιστημονική επιμόρφωση.

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές, διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικές τεχνικές ή στρατηγικές διαφοροποίησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η τελική επιλογή της διαφοροποιημένης πορείας διδασκαλίας μπορεί να γίνει μόνο από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει μελετήσει και γνωρίζει το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες του μαθητή και το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του (Σαλβαράς, 2009, Ηall, 2002)

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία γίνεται με προγραμματισμό, αλλά στην ουσία είναι  μία διαδικασία αντανακλαστική. Η εξέλιξή της εξαρτάται από την ανταπόκριση των μαθητών μέσα στην τάξη και η διδασκαλία διαμορφώνεται ανάλογα από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με αυτή την ανταπόκριση. Οι εκπαιδευτικοί σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι συνεργάτες και συμμετέχουν με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ανάληψη ευθύνης, η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης των μαθητών (Κουτσελίνη, 2001). Η οικοδόμηση της γνώσης αποτελεί την πεμπτουσία της αυτόνομης μάθησης και θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο κάθε διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας παρέχουν ποικίλες, αλληλένδετες, καλά και προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βασισμένες στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών τους. Προσαρμόζουν και ρυθμίζουν με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τη διαφορετικότητα και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών (Mitchell & Hobson, 2005). Η διαφορετικότητα του κάθε παιδιού που το κάνει μοναδικό θα πρέπει να καθοδηγεί το σχεδιασμό και την πορεία της διδασκαλίας (Willis, S. & Mann, L. 2000). Η διδασκαλία η οποία καταφέρνει μέσα από την αξιοποίηση διαφόρων μεθόδων, μέσων και υλικών, να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού δεν είναι τίποτα άλλο από μια αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μαθητών τους, όπως αυτές προδιαγράφονται από την ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και την αυτοεικόνα (Κουτσελίνη 2006), ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το αποτέλεσμα, το μαθησιακό περιβάλλον και την αξιολόγηση (Tomlinson, 2001, 2003; Κουτσελίνη, 2001, 2006 ). Ετοιμάζουν προσαρμοσμένες προγραμματισμένες εργασίες, φύλλα εργασίας, σημειώσεις σύμφωνα με τις πιο πάνω ανάγκες.

Ο εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται πια στην έδρα και δε μονοπωλεί το διδακτικό χρόνο, παραδίδοντας το νέο μάθημα με μετωπική διδασκαλία. Βρίσκεται ανάμεσα στα παιδιά όπου εργάζονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Παρακολουθεί και επιβλέπει την εργασία τους, διδάσκει σε μικρές ομάδες ή στην ολομέλεια της τάξης, όταν αυτό επιβάλλεται. Οι μαθητές μπορεί να ασχολούνται με γραπτές εργασίες, ανάγνωση και ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα. Μια τέτοια μορφή διδασκαλίας κυλά ομαλά, μόνο αν προγραμματιστεί σωστά και τίποτα δεν αφεθεί στην τύχη.

Η ζωή διδάσκει καθημερινά πως ότι αξίζει πραγματικά χρειάζεται πολύ κόπο, προσήλωση, αφοσίωση και υπομονή. Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, η «καταδίκη» αρκετών από τα παιδιά μας στην αμάθεια και την ανικανότητα, αλλά και η υποβίβαση του επίπεδου των παιδιών μας σε μέτρια και χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, είναι οπωσδήποτε φαινόμενα που θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες πρέπει να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό με βάση τις δικές τους προοπτικές ανάπτυξης ως επακόλουθο την ανάπτυξη της ίδιας μας της πατρίδας τόσο κοινωνικά, επαγγελματικά αλλά και οικονομικά.

*Καθηγητής Πληροφορικής - Μέση Εκπαίδευση


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Wed January 23, 2019, 16:08:10
Για να μάθει κάποιος πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Πρέπει να θέλει να μάθει
2. Πρέπει να μπορεί να μάθει
Α. Κάποιοι μπορούν αλλά δεν θέλουν.
Β. Κάποιοι θέλουν αλλά δεν μπορούν
Γ. Κάποιοι ούτε θέλουν ούτε μπορούν.
Δ. Κάποιοι και θέλουν και μπορούν.
Η τελευταία ομάδα (Δ) θα μάθει ανεξάρτητως διδακτικής μεθόδου και νοουμένου ότι η επάρκεια του διδάσκοντος είναι από το μέτριο και πάνω.
Η πρώτη ομάδα (Α) θα μάθει αν το σχολείο και η οικογένεια έχουν ένα στιβαρό σύστημα εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων που θα την αναγκάσουν να μάθει.Πάντως η ομάδα Α θα υστερεί της Δ.
Οι ομάδες Β και Γ ελάχιστα μπορούν να πετύχουν. Ενδέχεται όμως η ομάδα Β να υπερέχει της Γ.
Όλοι οι ειδικοί στους οποίους παραπέμπεις γνωρίζουν μόνο τη θεωρητική πλευρά της διδασκαλίας.
"Η οικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές" ομοιάζει με την προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Είναι βέβαια ευκταία αλλά " Ου τα πάντα τοις πάσι ρητά "

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016