KESJULY18

2018-10-22 18:42:27
Εξ’ αφορμής: Άμεση ανάγκη δημιουργίας Εναλλακτικού Πρακτικού Επαγγελματικού Τύπου Σχολείου ή Κλάδου

Εξ’ αφορμής: Άμεση ανάγκη δημιουργίας Εναλλακτικού Πρακτικού Επαγγελματικού Τύπου Σχολείου ή Κλάδου


ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ*  

Η ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικού τύπου σχολείου ή κλάδων για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που δεν περνούν τις μοριοδοτήσεις των υφιστάμενων Τεχνικών Σχολών είναι εκ των ουκ άνευ. Οι υφιστάμενες Τεχνικές Σχολές με τη σημερινή δομή τους έχουν προγράμματα δύσκολα που οδηγούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατάλληλες για παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε μαθήματα του κοινού κορμού. Τα Λύκεια στα οποία καταλήγει το σύνολο αυτών των παιδιών, καθώς και κάποια άλλα αδιάφορα που επίσης δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο σε μαθήματα βασικού κορμού, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους τρείς κυρίως τομείς όπου καταλήγουν νομίζοντας ότι είναι εύκολοι. Η παρουσία τους σ’ αυτούς τους τομείς είναι εις βάρος αυτών των παιδιών που συνειδητά, τους επιλέγουν για τους σωστούς λόγους και έχουν τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν. Αυτοί είναι, ο τομέας των Οικονομικών Επιστημών, ο τομέας του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και ο τομέας των Καλών Τεχνών.

Τα παιδιά που καταλήγουν ως «αδιάφοροι» στα Λύκεια μας είναι και αποτέλεσμα ενός κοινωνικού προβλήματος που απασχολεί τόσο την κοινωνία στο σύνολό της όσο και τους γονείς. Πολλές φορές, οι γονείς αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά τους δεν «κάνουν» για το Λύκειο, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τους εγγράφουν στα Λύκεια (τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά), για να τους προστατεύσουν, ή άλλως να εκμεταλλευτούν το “Free baby sitting”, την άνευ κόστους φύλαξη των παιδιών τους.

Το Σύστημα Μαθητείας που δεν αγκαλιάστηκε από την κοινωνία όπως θα έπρεπε, ήταν μια εναλλακτική λύση, είχε τις δυσκολίες του, μια εκ των οποίων ήταν η εξεύρεση εργοδότη από τον ίδιο τον μαθητή πράγμα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, λόγω και των προβλημάτων που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση του 2012 – 13. Επίσης το Σύστημα Μαθητείας δεν μπορούσε να απορροφήσει παρά ελάχιστους από αυτούς τους μαθητές.

Στις μέρες μας το Σύστημα Μαθητείας αντικαταστάθηκε από τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία που αποτελείται από δυο βασικά επίπεδα:

  1. Την Προπαρασκευαστική Μαθητεία
  2. Τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας

Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)
Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ες, οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα να τους/τις εφοδιάσει με πολύτιμα και αναγκαία προσόντα για την αγορά εργασίας.
Στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία λειτουργεί Α΄ και Β΄ τάξη για κάλυψη των αναγκών των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και ωριμότητα. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε εφήβους ηλικίας 14 - 16 χρόνων, οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γυμνασιακές τους σπουδές, να ενταχθούν σε ένα εναλλακτικό μαθησιακό σύστημα. Απώτεροι στόχοι είναι, με την ολοκλήρωση του Αναλυτικού Προγράμματος, οι μαθητές/ριες:

  • Να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας
  • Να επιστρέψουν, εφόσον το επιθυμούν, στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις. (Μόνο για μαθητές/ριες που έχουν φοιτήσει στη Γ΄τάξη Γυμνασίου).

Πρόκειται για ένα νέο, ευέλικτο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προετοιμάζει τον/τη μαθητή/ρια να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζει την προσωπική του/της ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά του/της και αναπτύσσει τις γλωσσικές και κοινωνικές του/της δεξιότητες. Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφαλείας, προστασίας και στήριξης των παιδιών, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθησιακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας. Παράλληλα, οι μαθητές/ριες έχουν συνεχή επαφή με επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό.
Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)
Ο ΚΚΜ απευθύνεται σε μαθητές/ριες οι οποίοι/ες κατέχουν Απολυτήριο Γυμνασίου ή έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το επίπεδο της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας.
Ο ΚΚΜ λειτουργεί στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Παρέχει στους νέους/νέες τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων, αφού συμπεριλαμβάνει τόσο εκπαιδευτική όσο και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (σε χώρο εργασίας). Η διάρκεια του ΚΚΜ είναι 3 χρόνια και χωρίζεται σε εξάμηνα. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πραγματοποιείται τρεις μέρες την εβδομάδα και η εκπαίδευση στο σχολείο δύο μέρες.
Ένας από τους στόχους της ΝΣΜ είναι η δυνατότητα πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων της στη βάση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Με βάση τη σχετική πιστοποίηση, οι απόφοιτοι/τες του ΚΚΜ θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 1 ή 2 χρόνια για απόκτηση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, ανάλογα με την κατάταξή τους.
Οι εγγραφές στον ΚΚΜ πραγματοποιούνται στις Τεχνικές Σχολές κάθε επαρχίας όπου λειτουργεί το πρόγραμμα της ΝΣΜ. Για την εγγραφή στο Α΄ Έτος, οι μαθητές/ριες δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή.

Τα πιο πάνω για την Νέα Σύγχρονη Μαθητεία μεταφέρω αυτούσια από την Ιστοσελίδα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται είναι μια σοβαρή προσπάθεια και θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα Ενιαίο Εναλλακτικού τύπου Σχολείο, που να λειτουργεί αυτόνομα παράλληλα και δίπλα στο Λύκειο και τις Τεχνικές Σχολές, και που να έχει και τμήματα με λίγες απαιτήσεις ακαδημαϊκές, να οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση και να βοηθά τους απόφοιτους σε επαγγελματική αποκατάσταση. Στην πλειοψηφία τους αυτά τα παιδιά μας μπορούν να δεχθούν πρακτικά μαθήματα και να μάθουν κάποιο επάγγελμα. Μπορούμε για αρχή να δημιουργήσουμε ένα τέτοιου τύπου σχολείο σε κάθε Επαρχία. Για παράδειγμα, στην Λευκωσία, άνετα το Λύκειο Στροβόλου θα μπορούσε να μετατραπεί σε τέτοιο Επαγγελματικό Σχολείο, και τους μαθητές του να απορροφήσουν τα τρία άλλα Λύκεια της περιοχής, το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας, το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου και το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα.

Η δημιουργία αυτής της εναλλακτικής επιλογής θα βοηθήσει στη μείωση της παραβατικότητας, και της άμεσης βελτίωσης των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων.  Παράλληλα με αυτή την καινοτομία θα πρέπει να θεσμοθετηθούν εξετάσεις ή μοριοδότηση για την εισαγωγή μαθητών/τριών από τα Γυμνάσια στα Λύκεια. Σε προηγούμενο άρθρο μου ανέφερα ότι στα Λύκεια της Γερμανίας για παράδειγμα, μόνο το 20%  γίνεται αποδεκτό, οι δε υπόλοιποι οδηγούνται σε επαγγελματικές  σχολές και κλάδους επαγγελματικής εξειδίκευσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται και σε πολλές άλλες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και παγκόσμια, και με τις οποίες ατυχώς συγκρινόμαστε με τις εξετάσεις Pisa».

Κλείνοντας τη σημερινή μου παρέμβαση θα ήθελα να τονίσω εμφαντικά ότι αυτά τα παιδιά είναι εξ ίσου σημαντικά με τα άλλα παιδιά, και επιβάλλεται η Πολιτεία να δει το θέμα τους με την απαραίτητη σοβαρότητα, και να τους προσφέρει και αυτούς το κοινωνικό αγαθό της κατάλληλης γι’ αυτούς Παιδεία που και αυτοί δικαιούνται με τον σωστό τρόπο, ώστε να τους προετοιμάσει και να τους εντάξει στην κοινωνία μας με αξιοπρέπεια. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε τους πειραματισμούς και να αποβάλουμε την ευθυνοφοβία και τις οικονομίστικες δικαιολογίες και να τολμήσουμε την πραγματική αλλαγή που ούτε χρώμα έχει ούτε κόμμα. Αυτά τα παιδιά, με τη σειρά τους να προσαρμοστούν και να ετοιμαστούν, για να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στην Κοινωνία των Πολιτών.

*Λυκειάρχης - Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Δ.Μ.Ε.Κ.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΠΠΕΛΛΟΣ
Tue October 23, 2018, 15:30:55
Πέστα Χρυσόστομε, αλλά ποιος τα ακούει. Ένα ειδικό σχολείο με πρακτικής φύσεως μαθήματα που θα απορροφά μαθητές με μαθησιακές και παραβατικές συμπεριφορές μετά το γυμνασιακό κύκλο, με στόχο την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.Η επιλογή αυτή θα είναι αναγκαστική για τους πιο πάνω μαθητές. Η ΣΕΑ του κάθε σχολείου θα είναι υπεύθυνη να ενημερώνει όλους τους μαθητές από τη πρώτη τάξη του γυμνασίου στα πρώτα στάδια υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Με αυτό το τρόπο οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους θα έχουν τρία χρόνια περιθώριο για βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών τους εάν θέλουν να προχωρήσουν στο λύκειο ή τεχνική σχολή.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016