KESJULY18

2018-08-27 10:25:32
Σε θέλω στο πλευρό μου

Σε θέλω στο πλευρό μου


TOY ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΣΙΑΗ*

Αγαπητέ γονιέ, αγαπητέ συμπολίτη,

Μέσα από αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσω όχι μόνο να σε πείσω για το δίκαιο του αγώνα των εκπαιδευτικών, αλλά και να σε πείσω ότι εδώ και καιρό θα έπρεπε να γνοιαζόμαστε περισσότερο εγώ για σένα και συ για μένα.

Η κυβέρνηση λοιπόν, στο τελευταίο στάδιο προσπάθειας επιβολής των ετσιθελικών της αποφάσεων που εξελίχθηκε στις 23 Αυγούστου 2018 στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και εκπροσώπων των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων όσον αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση πρότεινε τα εξής:

 1. Τη μείωση από 2 σε 1 των περιόδων υπευθυνότητας τμήματος Α' Τάξης (χρόνος 1 Χ 40 λεπτά) και σε αντιστάθμισμα την παραχώρηση μορίων προαγωγής.
 2. Την παραχώρηση 2 προσαύξησεων έναντι 2 περιόδων ηλικιακής εξουθένωσης (χρόνος 1 Χ 40 λεπτά στο 15ο έτος υπηρεσίας και 1 Χ 40 λεπτά στο 21ο έτος υπηρεσίας) και πλήρη κατάργηση της νομοθεσίας για όλους τους νεοδιόριστους.
 3. Την παραχώρηση χρόνου διευκολύνσεων ( μηδενικός διδακτικός χρόνος ) μόνο στον εκλελεγμένο Πρόεδρο και Γραμματέα της κάθε Εκπαιδευτικής Οργάνωσης και χορηγία 175000 ευρώ στην ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και 100000 ευρώ στην ΟΛΤΕΚ.

Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ομόφωνα απάντησαν ένα τρανταχτό ΟΧΙ, επειδή:

1. Ζητούν την συνέχιση παραχώρησης 2 περιόδων υπευθυνότητας τμήματος στον κάθε υπεύθυνο Α' Τάξης ( χρόνος 2 Χ 40 = 80 λεπτά ) και όχι μορίων προαγωγής, αφού ο εν λόγω εκπαιδευτικός κατέχει και τον περισσότερο γενικό φόρτο εργασίας. Παιδαγωγικά, η Α' Τάξη διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης, γεγονός που παραδέχεται η κυβέρνηση και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Στον αντίποδα, η ΠΟΕΔ από το 2010 που εφαρμόστηκε ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος ζητούσε την επέκταση του με παραχώρηση 2ης περιόδου και στις υπολοιπές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως και παραχώρηση 2 περιόδων υπευθυνότητας τμήματος στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, υπόσχονταν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα ο εκπαιδευτικός αυτός θεσμός θα ολοκληρωθεί. Τα πρόσθετα καθήκοντα ενός υπευθύνου τμήματος είναι 18 σε αριθμό (εκτός των υπολοίπων που συνεχίζει να κατέχει σαν δάσκαλος/α μίας σχολικής μονάδας) και εδώ θα αναφερθούν μερικά από αυτά λόγω μεγέθους του άρθρου, όπως καταγράφονται στο έγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης»

Ο υπεύθυνος τμήματος:

 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για κάθε παιδί του τμήματός του, μεριμνά για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του τμήματός του και συμβάλλει στη στήριξη όλων των παιδιών του, ώστε το κάθε παιδί να αναπτύξει έναν υγιή και δυνατό δεσμό με το τμήμα και με το σχολείο.
 • Συνεργάζεται με τους δασκάλους που διδάσκουν άλλα μαθήματα στο τμήμα του με σκοπό τη συνοχή και συνέχεια μεταξύ των διάφορων μαθημάτων.
 • Συνεργάζεται με τον συντονιστή του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου του, σε περίπτωση που το τμήμα του συμμετέχει σε οποιοδήποτε από αυτά.
 • Παρακολουθεί τη διαγωγή, την επιμέλεια, την πρόοδο, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των παιδιών του τμήματος σε όλα τα μαθήματα. Επικοινωνεί, όταν το κρίνει αναγκαίο με τους γονείς των παιδιών του τμήματός του για τα παραπάνω θέματα.
 • Επικοινωνεί προφορικά με τους γονείς για θέματα απουσιών των παιδιών τους. Σε περίπτωση που η απουσία των παιδιών δεν δικαιολογείται από τους γονείς με βάση τον Κανονισμό 17, επικοινωνεί γραπτώς με τους γονείς για το θέμα των απουσιών
 • Ο υπεύθυνος τμήματος στο δημοτικό σχολείο διενεργεί τις εκλογές για το Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματός του, οργανώνει το Μαθητικό Συμβούλιο και συντονίζει τις ενέργειές του.
 • Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματός του, για την οργάνωση, καλαισθησία, επιμέλεια της αίθουσας διδασκαλίας, ορίζει επιμελητές και διάφορες επιτροπές
 • Φροντίζει να είναι ενημερωμένος, μέσα από τη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία, για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, την υγεία και την προσωπικότητα των παιδιών του τμήματος
 • Οργανώνει συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών του τμήματός του για γνωριμία, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα αγωγής, συμπεριφοράς και προόδου των παιδιών.
 • Επιλαμβάνεται των υπευθυνοτήτων συνοδείας και ασφάλειας, σε σχέση με το τμήμα του (αναφορικά με εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις, εκκλησιασμούς, συγκεντρώσεις στο σχολείο κ.λπ.)
 • Ενημερώνει, συζητά και επεξεργάζεται με τα παιδιά του τμήματός του τον Κώδικα Κοινωνικής Συμπεριφοράς του σχολείου. Ο δάσκαλος υπεύθυνος τμήματος στο δημοτικό σχολείο ετοιμάζει, επιπλέον, μαζί με τα παιδιά του τμήματός του, Ειδικό Κώδικα Κοινωνικής Συμπεριφοράς του τμήματος και μεριμνά για την εφαρμογή του.
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή πρακτικών/στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων αντικοινωνικής/αρνητικής συμπεριφοράς και πρόληψης της βίας.
 • Αναλαμβάνει την οργανωτική ευθύνη του τμήματός του για διαγωνισμούς του Υπουργείου.
 • Συμμετέχει με το τμήμα του στις εκδηλώσεις του σχολείου που είναι ανοικτές για το κοινό και σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε κάποιες από αυτές.
 • Συμμετέχει στις πολυθεματικές ομάδες για περιπτώσεις παιδιών του τμήματός του.
 • 2. Ζητούμε τη συνέχιση της υφιστάμενης παραχώρησης περιόδων μείωσης των διδακτικών τους καθηκόντων λόγω ηλικιακής εξουθένωσης ( 2 Χ 40 λεπτά στο 15ο έτος και 2 Χ 40 λεπτα στο 21ο έτος υπηρεσίας) και εναντιονόμαστε στις προτάσεις της Κυβέρνησης (1 Χ 40 λεπτα στο 15ο και 1 Χ 40 λεπτά στο 21ο μαζί με μία επιπλέον προσαύξηση στα αντίστοιχα έτη). Η κατάσταση της ηλικιακής εξουθένωσης αποτελεί γεγονός που παραδέχεται η Κυβέρνηση και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.

2. Ζητούμε τη συνέχιση παραχώρησης διευκολύνσεων σε όλα τα εκλελεγμένα μέλη του κλάδου μας που απαρτίζουν το Δοιηκητικό Συμβούλιο, Γραμματεία και Επαρχιακές Επιτροπές της ΠΟΕΔ οι οποίες μεταφράζονται σε 250 περιόδους ( 250 Χ 40 λεπτα εβδομαδιαίος περίπου ) αντί της πρότασης της Κυβέρνησης ( 50 Χ 40 λεπτά εβδομαδιαίος περίπου και 175000 ευρώ ετησίως). Τα εκλελεγμένα διοικητικά όργανα των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, οφείλουν να παραστούν σε κάθε σχολείο εντός του σχολικού ωραρίου ( 610 σχολεία, 51082 μαθητές και 6000 εκπαιδευτικούς, προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης ) για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων σε συνεργασία με τους διευθυντές και το Υπουργείο.

Τα εκλελεγμένα μέλη της ΠΟΕΔ, είναι υπεύθυνα για την τήρηση των νόμιμων διδικασιών λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι ισότιμα θεσμικά μέλη στη συζήτηση εργασιακών ζητημάτων και τέλος αποτελούν τον σημαντικότερο εταίρο της Κυβέρνησης στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός που το αποδέχεται και η ίδια και είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η όλη λειτουργία της επηρεάζει θετικά την εκπαίδευση .

Προσωπικά, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη «εξορθολογισμός», γιατί προέρχεται από την οικονομική επιστήμη, αντίθετα, προτιμώ να χρησιμοποιώ τη «μεταρρύθμιση ». Οι δυνατότητες που κατέχουμε σαν εκπαιδευτικοί είναι τεράστιες. Πολλά μπορούν να γίνουν για βελτίωση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος (αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης, νέο σχέδιο αξιολόγησης κ.α). Για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, χρειάζεται επιστημονικότητα, ενταγμένη στη σωστή φιλοσοφία ως προς τους στόχους που πρέπει να έχει ένα ισχυρό Δημόσιο Σχολείο.

Αγαπητέ γονιέ, από τα πιο πάνω καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση με τις τελευταίες προτάσεις της αναγνωρίζει ότι μειώνει την ποιότητα της δουλειάς μου και προσπαθεί να με εξαγοράσει με προσαυξήσεις και μόρια προαγωγής εις βάρος των παιδιών σου. Και εσύ αγαπητέ υπάλληλε του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα θα μου πεις για τα δικά σου βάσανα, για τις ετσιθελικές αποφάσεις των δικών σου εργοδοτών και θα με ρωτήσεις που ήμουν τότε για να σε στηρίξω. Θα σου απαντήσω ότι σαν ΠΟΕΔ πληγώθηκα και εγώ από την οικονομική κρίση και αγωνιζόμουν και εγώ από το δικό μου μετερίζι μη ξεχνώντας να βγάζουμε ανακοινώσεις στήριξης για κάθε οργανωμένο σύνολο που αγωνίζεται για καλύτερη ποιότητα εργασίας και συμμετέχωντας σε όλες τις πανσυνδικαλιστικές αντιδράσεις.Θα μου πεις και πάλι ότι δεν ήταν αρκετά. Συμφωνώ μαζί σου και σου υπόσχομαι από εδω και μπρος θα γνοίαζομαι ακόμα παραπάνω για τον δικό σου αγώνα γιατί είναι και δικός μου. Τώρα σε χρειάζομαι να δώσεις το παρών σου, στην δική μας μάχη που είναι για το παιδί σου και για την αξιοπρέπεια του κάθε υπαλλήλου της χώρας μας. Ας κάνουμε μια καινούργια αρχή.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις καλούν τον κάθε πολίτη να παραστεί στη συγκέντρωση καταδικής των πιο πάνω προτάσεων/αποφάσεων της Κυβέρνησης στις 28 Αυγούστου που είναι εις βάρος της μόρφωσης των παιδιών μας και πλήττουν την αξιοπρέπεια του κάθε υπαλλήλου της χώρας μας.

*Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ

Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λεμεσού


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016