KESJULY18

2018-08-18 14:32:16
«Μα καλάν, φέρνουν μας τελευταίους στην Ευρώπη τζιαι θέλουν τζι άλλα;»

«Μα καλάν, φέρνουν μας τελευταίους στην Ευρώπη τζιαι θέλουν τζι άλλα;»


  Ή αλλιώς. Τι κάναμε για να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών μας;

ΤΗΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ* ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Η επίκληση των δεδομένων διεθνών ερευνών όπως η PISA και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΑΣΑ, φαίνεται ότι αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα στην οποιαδήποτε προσπάθεια για εκπαιδευτική αλλαγή, εφόσον η έρευνα συλλέγει αρκετά δεδομένα τα οποία αφορούν στους μαθητές και στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, ώστε να βοηθά κάθε χώρα να κατανοεί και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος καθώς επίσης και να μαθαίνει από τις πρακτικές των άλλων χωρών.

Τι όμως ακριβώς λένε αυτά τα δεδομένα, πέραν από μια απλή κατάταξη των χωρών; Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA (2012) όπως παρουσιάστηκαν από τον ΟΑΣΑ σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύει τα εξής:

 • Το κοινωνικοοικονομικό στάτους των μαθητών συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με την επίδοσή τους: μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να χαρακτηρίζονται ως low-achievers στις Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Κατανόηση κειμένου (θέματα τα οποία αξιολογεί η PISA )
 • Το να είναι ένας μαθητής μετανάστης συσχετίζεται αρνητικά με την επίδοσή του. Ενώ ο παράγοντας «μετανάστης» συσχετίζεται άμεσα με το κοινωνικοοικονομικό στάτους, εντούτοις από μόνος του φαίνεται ότι επηρεάζει την επίδοση των μαθητών.
 • Η Προσχολική εκπαίδευση αποδεικνύεται παράγοντας ζωτικής σημασίας  για τη μετέπειτα εξέλιξη των βασικών δεξιοτήτων.[i]
 • Η επένδυση σε χρήμα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα πρόβλεψης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Κατανόηση κειμένου έχουν χαμηλότερη συσχέτιση με τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται ανά μαθητή, παρά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πόροι διατίθενται, καθώς και με τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα περιβάλλοντα μάθησης που καθορίζουν τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εργαστούν για να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους. [ii]

Παρόλο λοιπόν που το μόνο που μας επιτρέπει η έρευνα είναι να συσχετίζουμε παράγοντες, χωρίς να σχηματίζουμε αιτιώδεις σχέσεις, διεθνή δεδομένα μπορούν  να μας βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από δράσεις χωρών οι οποίες έχουν βελτιώσει την επίδοσή τους, και κατά τρόπον τινά δεικνύουν πιθανή αιτιότητα ανάμεσα στις δράσεις αυτές και τη βελτίωση της επίδοσης.

Τι έχουν κάνει οι χώρες οι οποίες βελτίωσαν την επίδοσή τους;

Η PISA 2012 λοιπόν, ήδη εντοπίζει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις χώρες ως τρόποι αντιμετώπισης της χαμηλής επίδοσης. Καλεί λοιπόν τις χώρες: [iii]

 • Να θεσπίσουν πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών (για παράδειγμα η Εσθονία και η Πολωνία αύξησαν τις απαιτήσεις για την κατοχή άδειας διδασκαλίας, άρχισαν να προσφέρουν κίνητρα για  νέους ανθρώπους ώστε  να μπουν στο επάγγελμα, αύξησαν τους μισθούς και εισήγαγαν  κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης)
 • Να αναπτύξουν προγράμματα για την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση των μαθητών σε κίνδυνο,  που ακολουθείται από την παροχή ισχυρής στήριξης σε εύθετο χρόνο (π.χ. η Πολωνία βελτίωσε την υποδομή πληροφοριών, έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν να προσδιορίσουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους μαθητές με χαμηλή επίδοση)
 • Να εισαγάγουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το περιεχόμενο, την έκταση και το ρυθμό του προγράμματος σπουδών.
 • Να δώσουν έμφαση σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς. Η προώθηση καλών σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, η καλλιέργεια της αυτοσυγκράτησης, της επιμονής, της αυτογνωσίας και της αλληλεξάρτησης. Παράγοντες όπως η έλλειψη ακρίβειας, το σκασιαρχείο και η έλλειψη αυτοπεποίθησης συνδέονται αρνητικά με την επίδοση των μαθητών.
 • Να αναπτύξουν προγράμματα που να ενισχύουν την ισχυρότερη εμπλοκή των γονέων.
 • Να διαθέσουν επαρκείς ή ακόμη και περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους, στα σχολεία τα οποία μειονεκτούν. ( π.χ. Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία και Σλοβενία)

Τα δεδομένα αυτά ήταν στη διάθεση του ΥΠΠ από το 2012. Τι έκανε προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική Εκπαίδευση, το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο από το 2012;

 • Μειώνει συνεχώς το δυναμικό για την επιτέλεση επιμορφωτικού και υποστηρικτικού έργου, το οποίο αφορά κυρίως σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς συμβούλους με την επίκληση οικονομικών δεδομένων. Οι υφιστάμενοι σύμβουλοι  μόλις που μπορούν να πραγματοποιήσουν μία μόνο επίσκεψη  σε κάθε σχολείο ανά έτος. Αντιλαμβανόμαστε το θέμα έλλειψης κονδυλίων, ένα κράτος όμως το οποίο εικάζει ότι επιχειρεί να δώσει έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες και να βελτιώσει τα αποτελέσματα στον τομέα αυτό  δεν μπορεί να το κάνει στηριζόμενος σε ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό. (Περίπου 2 άτομα για όλη την Κύπρο!)
 • Άφησε το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο χωρίς επιθεωρητή Επιστήμης με διάφορα προσχήματα και κωλύματα για πολλά χρόνια, αποδυναμώνοντας περεταίρω τους μηχανισμούς υποστήριξης και αξιολόγησης του έργου που παράγεται στα σχολεία και αφορά στις Φυσικές Επιστήμες . Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν και μόνο επιθεωρητή που έχει στους ώμους του την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την υποστήριξη και την αξιολόγηση του μαθήματος ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ!!!
 • Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, το ΥΠΠ δεν προχώρησε στη δημιουργία φορέα για μαθήματα STEM (Science,  Technology, Engineering,  Mathematics) – πάγια πολιτική άλλων χωρών - ή σε κάποια κίνηση η οποία να δείχνει πρόθεση διατύπωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος. Θεωρούμε αδιανόητη τη μη αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης για την επαγγελματική ανάπτυξη και στήριξη των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα, στα οποία πληθώρα εκπαιδευτικών κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Κύπρο.
 • Δεν έχει αναπτύξει εργαλεία για αποτίμηση του λειτουργικού επιστημονικού αλφαβητισμού. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τους μαθητές μας μόνο στα Μαθηματικά και την Κατανόηση κειμένου. Ο επιστημονικός αλφαβητισμός δεν έχει ενταχθεί στις πολιτικές που ακολουθούνται από το ΥΠΠ που αφορούν στην ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και υποστήριξης του μαθητικού πληθυσμού με ψηλό ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού.
 • Έχει αποσύρει κάθε διευκόλυνση προς τους εκπαιδευτικούς στη στήριξη του μαθητικού πληθυσμού με ψηλό ρίσκο λειτουργικού αλφαβητισμού στα πεδία της Γλώσσας και των Μαθηματικών, αφαιρώντας με οικονομικά προσχήματα τις ώρες ενίσχυσης των μαθητών αυτών.

Πώς μπορεί λοιπόν ένα Υπουργείο το οποίο συνεχώς αποδυναμώνει τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς προς εκπαιδευτικούς και μαθητές να παραθέτει τον πίνακα αποτελεσμάτων της PISA ως πρώτο επιχείρημα για τον οικονομικό εξορθολογισμό της εκπαίδευσης; Ποιος είχε την ευθύνη να προχωρήσει στη θέσπιση όλων αυτών των μέτρων, ώστε να μην βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα; Πώς είναι δυνατόν να εκτοξεύονται από στόματα πολιτικών αξιωματούχων ότι οι δάσκαλοι μας φέρνουν αποτελέσματα που μας δείχνουν τελευταίους την Ευρώπη και ζητούν περισσότερα;

Οι υποδείξεις της PISA, βρίσκονται στα χέρια του ΥΠΠ άμα τη παραδώσει των αποτελεσμάτων της. Η παράθεση των αποτελεσμάτων κατάταξης της Κύπρου στη δημόσια συζήτηση για τον οικονομικό εξορθολογισμό της παιδείας, χωρίς τη χρήση των υποδείξεων οι οποίες προέρχονται από τους ίδιους οργανισμούς, κρίνεται τουλάχιστον άστοχη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση μάλλον για «τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πόροι διατίθενται, καθώς και με τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα περιβάλλοντα μάθησης που καθορίζουν τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εργαστούν για να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους», παρά με το ποσό το οποίο διατίθεται. Αν επικαλούμαστε τους οργανισμούς, ας δούμε και τις προτροπές τους για τη  βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, εφόσον αυτός είναι ο σκοπός μας.

Αντ’ αυτού τι κάνουμε; Στοχοποιούμε τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δεν ανήκουν σε άλλο σύστημα. Φέρουν κι αυτοί ευθύνη για το αποτέλεσμα. Όμως , το να στοχοποιούμε τους εκπαιδευτικούς, ως τους κύριους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης, αποτελεί , όπως πολύ καλά έχουν αποτυπώσει αρθρογράφοι αυτές τις μέρες, την απόδοση ευθύνης στους στρατιώτες αντί στους στρατηγούς. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στήριξη, ορθή επιμόρφωση και αξιολόγηση και επαρκή χρόνο  για να μπορούν να στηρίξουν τόσο τη μάζα των μαθητών τους, όσο και την κριτική αυτή μάζα των μαθητών που παρουσιάζονται ως αποτυγχάνοντες, αριθμοί που φιγουράρουν στην πρώτη σελίδα του σημειώματος που απέστειλε το ΥΠΠ προς τους εκπαιδευτικούς.

Προσωπικά, θα ντρεπόμασταν να  διαφημίσουμε με τέτοιο τρόπο την αποτυχία μας ως ΥΠΠ. Φαίνεται όμως, πως κάποιους βολεύει η κοινωνία μας να μην έχει τα σωστά επίπεδα επιστημονικού γραμματισμού. Αυτό γιατί καθιστά πιο εύκολο το έργο τους στην παραπλάνηση των μαζών. Επιστημονικά αναλφάβητα παιδιά δεν θα μπορούν «να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση για να αναγνωρίζουν τα επιστημονικά ζητήματα, να αποκτούν νέα γνώση, να εξηγούν φαινόμενα με επιστημονικό τρόπο και να οδηγούνται σε συμπεράσματα βασισμένα σε επιστημονικά τεκμήρια για θέματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία, σε προσωπικό, κοινωνικό και παγκόσμιο επίπεδο»[iv] Τέτοια παιδιά θα είναι βορά στην κάθε παραπλανητική δημοσίευση αριθμών και δεδομένων χωρίς την κρίση της αμφισβήτησής τους και χωρίς την κρίση της πραγματικής αιτιώδους διασύνδεσής τους με το επιχείρημα που προσπαθούν να υποστηρίξουν. Και ως παπαγάλοι θα μπορούν την άλλη μέρα που θα ακούσουν ένα τέτοιο «επιστημονικό» , έγκυρο, και αδιάσειστο δεδομένο – άλλωστε το λέει η PISA - να μπορούν να το αναπαράγουν σε παρέες, καφετέριες, υπεραγορές και φυλλάδες:

«Μα καλάν, φέρνουν μας τελευταίους στην Ευρώπη τζιαι θέλουν τζι άλλα;»

Μεγάλο μέρος του κειμένου αποτελεί απόσπασμα από την έκθεση της Κοινότητας Επιστημονικού Γραμματισμού Κύπρου για τα αποτελέσματα της PISA 2012

[i]http://ec.europa.eu/education/news/doc/pisa2012_en.pdf

[ii]http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/Vol4Ch6.pdf

[iii]http://ec.europa.eu/education/news/doc/pisa2012_en.pdf

[iv]http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-assessment-and-analytical-framework_9789264190511-en

 *Εκπαιδευτικός, Βοηθός Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

**Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Sat August 18, 2018, 16:20:25
Με τον ίδιο τρόπο που "ξεγελούν" κάθε φορά "οι έξυπνοι" τους "βλάκες". Η διασπορά φημών, λανθασμένων πληροφοριών ή την αναφορά σε μέρος της αλήθειας καταφέρνουν να παραπλανήσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο.
Το χρηματιστήριο πως έγινε; Κάποιος διαφήμιζε ότι βάζεις τα λεφτά σου και σε μέρες/βδομάδες τα διπλασιάζεις; Εταιρείες φούσκες και κανένας δεν προβληματίστηκε πως και γιατί; Τι κάνει την αξία μιας μετοχής να ανέβει ή να κατέβει;
Το ίδιο με τα επιτόκια των τραπεζών και τα αξιόγραφα. Παραπληροφόρηση, μικρά γράμματα κλπ.
Και όποιος δεν είχε την ιδία μόρφωση να ερμηνεύσει σωστά τα δεδομένα, αλλά άκουγε τι κάνουν οι πολλοί, που τους τα "σφύριζαν οι λίγοι" την πατούσε ξανά και ξανά.
Ακόμα και η PISA. Αν δείτε ηλικιακά ποιούς μαθητές εξετάζουν, στο γυμνάσιο εξέταζαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτούς που είχαν μείνει ιδία τάξη ή έχασαν χρόνο γιατί ήταν ξένοι/μετανάστες.
Επομένως, η αποσπασματική ερμηνεία των αποτελεσμάτων μια έρευνας που γινόταν σε μη αντιπροσωπευτικό πληθυσμό, που δεν είχε καθόλου προετοιμασία και κανένα ουσιαστικό κίνητρο.
Τυγχάνω να είμαι μάρτυρας όπου μαθητές ουσιαστικά "έπαιζαν προπό" για να περάσει η ώρα και δεν διάβαζαν καν τις ερωτήσεις.
Πόση λοιπόν βάση μπορείς να δώσεις σε μια τέτοια έρευνα και να την έχεις ΛΑΒΑΡΟ για τον δήθεν ΕΞΟΡΘΟΛΓΙΣΜΟ;
Επίσης, η όλη αυτή τακτική αν εφαρμοστεί σε όλο τον δημόσιο τομέα τι θα γίνει; Ας πάρουμε τα δικαστήρια. Περιμένεις 5-10 χρόνια για να δικαστεί μια υπόθεση. Με την λογική του εξορθολογισμού που θέλουν να εφαρμόσουν στην εκπαίδευση πρέπει να μειώσουν τον μισθό των δικαστών για να μπορούν να προσλάβουν και άλλους, να τους αυξήσουν τις ώρες και να δουλεύουν και το καλοκαίρι. Μην ξεχάσουμε και την κάρτα. Και αν δεν βελτιωθούν τα αποτελέσματα, να τους ξανακουρέψουν (συγνώμη, ήθελα να πω να κουρέψουν - γιατί δεν έχουν κουρευτεί όπως τους υπόλοιπους).
Τα αποτελέσματα της οικονομίας δεν ήταν καλά γιαυτό και φτάσαμε στην κρίση. Να αυξηθεί το ωράριο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Παραδείγματα πολλά. Η λογική όμως στέκει; Στο κάτω κάτω, φταίει ο υπάλληλος, ή ο προιστάμενος για τα αποτελέσματα;

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016