KESJULY18

2018-08-09 15:43:06
 Το πιο πικρό, το πιο βαρύ, το είπαν τελευταίο: 30 παρά 1 περίοδοι ακατέβατες μέχρι τελικής πτώσεως

Το πιο πικρό, το πιο βαρύ, το είπαν τελευταίο: 30 παρά 1 περίοδοι ακατέβατες μέχρι τελικής πτώσεως


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Μπορεί οι τέσσερις αποφάσεις για τον κατ’ ευφημισμό εξ-ορθολογισμό να πάρθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 4η Ιουλίου 2018, πλην όμως το ακριβές περιεχόμενο τους κοινοποιήθηκε γραπτώς στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις μόλις στις 6/8/2018, με έγγραφο που δόθηκε από το Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας στις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Το πιο σκληρό μέτρο εις βάρος των εκπαιδευτικών αποσιωπήθηκε επί ένα μήνα, προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους. Οι νεοεισερχόμενοι στη Δημοτική Εκπαίδευση θα δουλεύουν 29 περιόδους ακατέβατα μέχρι, είτε να αφυπηρετήσουν, είτε να προαχθούν, είτε να εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγγελμα λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Θα παραθέσουμε αυτούσια την απόφαση για να τη σχολιάσουμε.

Η απόφαση του Υπουργικού αυτούσια:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 4/7/2018 σχετικά με τη στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2018-2019, καθώς και τον άμεσο και μακροπρόθεσμο εξορθολογισμό της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια εκπαίδευση, πήρε τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν:

(α) στη μείωση του διδακτικού χρόνου λόγω ετών υπηρεσίας στους επηρεαζόμενους, από τη σχολική χρονιά 2018-2019 εκπαιδευτικούς, κατά  μία αντί δύο διδακτικές περιόδους (δ.π.). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν ως έχει. Η μείωση του διδακτικού χρόνου με τα χρόνια υπηρεσίας θα καταργηθεί στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. »

Από την απόφαση προκύπτει ότι:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που θα μπαίνουν στην εκπαίδευση από το 2018-2019 και μετά θα εργάζονται 29 περιόδους εβδομαδιαίως¹ μέχρι αφυπηρετήσεως ή προαγωγής. Σε προχωρημένη ηλικία θα εργάζονται τέσσερις περιόδους περισσότερες. Αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα, με βάση προσεγγιστικούς υπολογισμούς², στην απώλεια του 6,45% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας απλών εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή 300 θέσεις εργασίας.
 2. Όσοι εκπαιδευτικοί ήταν στο 1ο – 14ο έτος υπηρεσίας το σχολικό έτος 2017-2018 και εργάζονταν 29 περιόδους θα εργάζονται 28 περιόδους όταν θα βρίσκονται μεταξύ 15ου – 20ου έτους και 27 περιόδους από το 21ο έτος και μετά. Θα καταλήξουν δηλαδή, σε προχωρημένη ηλικία, με δύο διδακτικές περιόδους περισσότερες. (27 – 25 = 2 )
 3. Όσοι εκπαιδευτικοί ήταν στο 15ο – 20ο έτος υπηρεσίας το σχολικό έτος 2017-2018 και εργάζονταν 27 περιόδους θα εργάζονται 26 περιόδους όταν θα φτάσουν το  21ο έτος και μετά. (Μια περίοδο περισσότερη. )
 4. Όσοι ήταν στο 21ο έτος υπηρεσίας το 2017-2018 και συνακόλουθα εργάζονταν 25 περιόδους εβδομαδιαία θα συνεχίσουν με 25 περιόδους.
 5. Στη μέση εκπαίδευση από την καθήλωση των νεοεισερχομένων στις 24 περιόδους θα χαθούν σε βάθος χρόνου 652 θέσεις εργασίας³.  Οι νέοι καθηγητές κατά την έκτη και έβδομη δεκαετία της ζωής τους θα φορτωθούν έξι επιπλέον διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.. για να κρατιούνται σε…φόρμα. (24-18=6 )
 6. Συνολικά οι μακροχρόνιες απώλειες σε όλη την εκπαίδευση, μόνο από την κατάργηση του βιολογικού παράγοντα, πλησιάζουν τις χίλιες  θέσεις.

Όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο πολύ εργάζεσαι και τόσο πιο.. λίγα ωφελήματα έχεις

 1. Δημιουργείται ένα πρωτοφανές καθεστώς αποψίλωσης δικαιωμάτων με βάση την πρωτοφανή αρχή « Όσο πιο αργά μπήκες στην εκπαίδευση, εργάζεσαι περισσότερο και πληρώνεσαι λιγότερο». Έτσι:
 2. Αν δεν αρθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι νεοεισερχόμενοι δάσκαλοι θα εργάζονται με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας 4 περιόδους εβδομαδιαία περισσότερα από παλαιότερους συναδέλφους τους
 3. Οι δάσκαλοι πριν το μνημόνιο διορίζονταν απευθείας στην Α8 ενώ σήμερα διορίζονται στην Α8 μείον 10%, δηλαδή με μείωση μισθού 10%.
 4. Οι δάσκαλοι που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 είχαν επαγγελματικό σχέδιο συντάξεως με αξιοπρεπή σύνταξη, ενώ οι δάσκαλοι που διορίστηκαν κατά ή μετά την 1/10/2011 δεν έχουν επαγγελματική σύνταξη.
 5. Οι δάσκαλοι που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση μέχρι τις 30/09/2011 δικαιούνταν εφάπαξ φιλοδώρημα με την αφυπηρέτηση, ενώ όσοι διορίστηκαν σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1/10/2018 δεν δικαιούνται εφάπαξ ή ταμείο προνοίας.
 6. Οι δάσκαλοι που διορίζονται με βάση το σχέδιο διορισίμων⁴ φαίνεται να διορίζονται με χαμηλότερο μισθό από τους δασκάλους που διορίζονται με το σχέδιο διοριστέων, αλλά αυτή είναι μια άλλη σκοτεινή ιστορία που χρήζει περεταίρω μελέτης.

Σημειώσεις:

1. Οι περίοδοι των εκπαιδευτικών δημοτικής όπως ίσχυαν μέχρι  την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν:

-   1 έως 14 έτη υπηρεσίας 29 περίοδοι

-  15 – 20 έτη υπηρεσίας 27 περίοδοι

-  21 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας 25 περίοδοι

-  Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος ηλικίας και άνω: 25 περίοδοι.

2. Η Έκθεση της ΕΕΥ για το 2016 αναφέρει ότι το σύνολο των απλών εκπαιδευτικών στην ευρύτερη Δημοτική Εκπαίδευση είναι 4644. Με υποθετική μέση ηλικία πρώτου διορισμού τα 32 χρόνια, αναμένεται κάθε εκπαιδευτικός να εργαστεί 30 χρόνια. Δηλαδή:

-  14 χρόνια με 29 περιόδους εβδομαδιαίως

-   4 χρόνια με 27 περιόδους εβδομαδιαίως

-  12 χρόνια με 25 περιόδους εβδομαδιαίως. ( Συμπλήρωση 50ου έτους ηλικίας στα 18 έτη υπηρεσίας )

-  Μέσος όρος καριέρας: [ (14Χ29) + ( 4 Χ 27 ) + ( 12 Χ25 )] : 30 = 27,13 περίοδοι εβδομαδιαίως

-  Αν ο μέσος όρος καριέρας αυξηθεί στις 29 περιόδους θα έχουμε απώλεια 6,45% των θέσεων εργασίας

3. Από την κατάργηση των μειώσεων λόγω βιολογικού παράγοντα η Μέση Εκπαίδευση θα χάσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τη Δημοτική. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, ο διδακτικός χρόνος ενός καθηγητή, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του είναι:

-    0 έως 8 έτη υπηρεσίας 24 περίοδοι

-    9 έως 16 έτη υπηρεσίας 22 περίοδοι

-   17 έως 20 έτη υπηρεσίας 20 περίοδοι

-   21 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας 18 περίοδοι

-   Μέσος όρος καριέρας (τριακονταετίας):

[ (8Χ24) + ( 8 Χ 22 ) + ( 4 Χ20 ) +( 10 Χ18 )  ] : 30 = 20,93 περίοδοι εβδομαδιαίως

-   Αν ο μέσος όρος καριέρας καθηγητή αυξηθεί στις 24 περιόδους οι συνάδελφοι της Μέσης θα έχουν μακροπρόθεσμα απώλεια 12,79% των θέσεων εργασίας απλών καθηγητών.

-  Δεδομένου ότι, με βάση την Έκθεση της ΕΕΥ του 2016 υπάρχουν 5096 απλοί καθηγητές η  καθήλωση του εβδομαδιαίου διδακτικού χρόνου καθηγητή δια βίου στις 24 περιόδους θα σημαίνει απώλεια 652 θέσεων εργασίας. [ 5096 Χ 0,1279 ]

4. Βλέπε άρθρο: «Οι Παραδοξότητες συνεχίζονται…με την εφαρμογή του ΝΣΔΕ» Αλέκα Ζάουρα Paideia-news 07/08/2018,

 Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016