KESJULY18

2018-08-02 13:28:02
Η  SWOT Analysis της κυπριακής δημοτικής εκπαίδευσης ως βοήθεια...

Η SWOT Analysis της κυπριακής δημοτικής εκπαίδευσης ως βοήθεια...


...Για βελτίωση, εξορθολογισμό και απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εκπαιδευτικούς

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

  (Μέρος B΄)

Στο πρώτο μέρος  του άρθρου με δημοσίευση 2018-08-01 14:04:41,  είχε γίνει μια προσπάθεια για ανάλυση μέσω του συστήματος SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διοίκηση, των παραμέτρων που αποτελούν κυρίως τις αδυναμίες όπως φαίνονται στα μάτια των μάχιμων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα είχαν σχολιαστεί η παραβατικότητα καθώς και ο  αναλφαβητισμός. Στο παρόν άρθρο θα σχολιαστούν άλλες παράμετροι της ίδια ομάδας και της ομάδας Threats (απειλές).

Ανάλυση παραμέτρων που εντάσσονται  στις αδυναμίες Μέρος Β:

Αλλόγλωσσοι μαθητές: Άλλη μια αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η σωστή στήριξη των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί γίναμε μάρτυρες της εισροής μεγάλου αριθμού ξένων μαθητών είτε αυτοί είναι μετανάστες είτε είναι απόδημοι άλλων χωρών, οι οποίοι πλέον γίνονται μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Τα παιδιά αυτά εγρἀφονται στα δημόσια σχολεία και στην πλειοψηφία τους δε γνωρίζουν ελληνικά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα μαθήματα που διδάσκονται. Η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας είναι μικρή (μία με 2 φορές τη βδομάδα για κάθε παιδί) και απρογραμμάτιστη από πλευράς ΥΠΠ. Στόχοι δεν υπάρχουν καθορισμένοι αλλά εναπόκειται στον εκπαιδευτικό το πώς θα αξιοποιήσει τα εγχειρίδια που θα διαλέξει μέσα από μια σειρά βιβλίων ελληνικής έκδοσης.

Επίσης, ενώ η εκπαίδευση στο δημοτικό είναι εξαετής και λογικά τα παιδιά κυρίως λόγω περιορισμένου λεξιλογίου (το ότι θα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν δε διασφαλίζει πως κατανοούν και έχουν κατακτήσει τη γλώσσα κιόλας), ανάγκης καθοδήγησης στο πως να ανταποκρίνονται στις δυσκολίες τις οποίες συναντούν εντός της τάξης στα διάφορα μαθήματα, καλούνται στα 2 χρόνια να τερματίσουν τη λήψη βοήθειας. Αποκορύφωμα η αξιολόγηση φέτος της διαδικασίας με ειδικά τεστ πάνω στη μη οργανωμένη,  συντονισμένη ύλη και χωρίς από προηγουμένως οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι!!!

Διερωτάται λοιπόν κάποιος. Μήπως θα έπρεπε η στήριξη για τα αλλόγλωσσα να παρέχεται από το νηπιαγωγείο σε προφορικό πρώτα επίπεδο και ακολούθως σιγά σιγά να κτίζεται με εμπλουτισμό από ανάγνωση και γραφή με βάση το επίσημο ΑΠ κάθε τάξης; Μήπως προχωρώντας τις τάξεις και μεγαλώνοντας θα πρέπει να στρατευθεί ώστε να ανταποκρίνεται και στις δυσκολίες κάθε τάξης του δημοτικού σχολείου; Μήπως τελικά η στήριξη των αλλόγλωσσων είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να κτιστεί για 6 χρόνια, παράλληλα με το επίσημο ΑΠ, να ακολουθεί τους ίδιους στόχους και να βοηθά τα παιδιά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα επίπεδα των τάξεων που βρίσκονται;

Ας μη ξεχνάμε πως τα αλλόγλωσσα παιδιά αποτελούν και μερίδα του πληθυσμού η οποία λαμβάνει μέρος στις έρευνες αναλφαβητισμού και τις εξετάσεις αργότερα,  τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι και τα καλύτερα. Μήπως να έμπαιναν περισσότερα σχολεία στα προγράμματα ΔΡΑΣΕ; Να άλλαζε η ποσόστωση των μαθητών ώστε να βοηθηθούν περισσότερα παιδιά με καλύτερη οργάνωση; Το μόνο σίγουρα είναι πως ως θεσμός χρήζει εξορθολογισμού και συλλογικού προγραμματισμού και ανάλογου στοχευμένου ελέγχου.

Έλλειψη συμβούλων για τις διδακτικές μαθημάτων και τεχνικής υποστήριξης: Από τον καιρό της οικονομικής κρίσης οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για συμβουλευτικό έργο στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα  έχουν δραστικά μειωθεί. Χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχουν σύμβουλοι για όλα τα μαθήματα και μάλιστα όχι σε κάθε επαρχία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αφεθεί μόνοι τους να επιμορφωθούν αλλά και «κολυμπήσουν» στα βαθιά νερά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ο χρόνος ακόμη και των ατόμων τα οποία αποσπάζονται σαν σύμβουλοι είναι μια μέρα τη βδομάδα και έχουν υπό την εποπτεία τους πάνω από 40 σχολεία. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ανταποκριθούν όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν τη βοήθειά τους;  

Μήπως είναι καιρός σε κάθε σχολείο οι συντονιστές των μαθημάτων (καθήκοντα εκπαιδευτικών) να αναλαμβάνουν και χρέη καθοδηγητή/μεσολαβητή στο σχολείο τους, οργανώνοντας, βοηθώντας και συντονίζοντας συναδέλφους; Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει τις απαλλαγές και εργάζονται στις 27 ή στις 25 περίοδους; Μήπως είναι καιρός να γίνει από το ΥΠΠ μια σωστή οργάνωση και ανακατανομή των υπευθυνοτήτων που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις απαλλαγές ωρών που έχουν και να μην αφήνεται απόλυτα στους διευθυντές η ευθύνη αυτή εφόσον έχουν άλλα ζητήματα να διαχειριστούν; 

Μήπως οι υπέυθυνοι σύμβουλοι Η.Υ είναι καιρός να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες; Στην ομάδα που θα ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη και στην ομάδα η οποία θα ασχολείται με την επιμόρφωση και ενημέρωση των συναδέλφων για διάφορα λογισμικά και τρόπους διδασκαλίας με σωστή τεχνολογική υποστήριξη;

Μήπως έφτασε η ώρα για καταγραφή των καθηκόντων και αναγκών ενός σχολείου και η ανακατανομή τους με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται υπεύθυνα ΚΑΘΕ σχολική μονάδα;

Μήπως να γίνεται σωστή αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων των εκπαιδευτικών, στα νομικά πάντα πλαίσια και χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας στο έργο του άλλου υπό τη μορφή επιμορφωτών σε διάφορα θέματα; Διερωτούμαι, πόσο οικονομικό κόστος θα έχει μια σωστή αναδιοργάνωση και οργάνωση της εκπαίδευσης και της ξεκάθαρης καταγραφής καθηκόντων σε σχέση με τη σπατάλη που γίνεται για συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.  

Έλλειψη κινήτρων εκπαιδευτικών και απαξίωση τους τόσο από τους ανωτέρους όσο και από την κοινωνία: Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η έλλειψη κινήτρων αλλά και η απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών από τους ανωτέρους τους πρώτα και μετέπειτα από την κοινωνία. Ας ξεκαθαρίσουμε αρχικά πως ο απλός εκπαιδευτικός είναι το εργαλείο εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών του εκάστοτε ΥΠΠ εάν και εφόσον η σχολική μονάδα, η σχολική ηγεσία και περιβάλλον του επιτρέπουν να εργαστεί σωστά. Καθήκον του είναι η διδασκαλία.

Αν όμως δεν υπάρχει ορθός προγραμματισμός και ο χρόνος ο οποίος έχει κάποιος εκπαιδευτικός στη διάθεσή του δεν είναι αρκετός (ας μη ξεχνάμε τη σημαντική παράμετρο πως στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί είναι και γυναίκες, μητέρες και οικοκυρές τα απογεύματα) τότε δε θα λειτουργήσει σωστά. Κάθε εκτελεστικό όργανο, και αυτό είναι οι απλοί εκπαιδευτικοί, επιβάλλεται να έχει μπροστά του ένα ξεκάθαρο αλλά και σωστά οργανωμένο πλάνο εργασίας, απαιτήσεων, στόχων προς επίτευξη. Τα οργανωτικά στα οποία έχουν υποχρέωση να είναι εμπλεκόμενοι οι απλοί εκπαιδευτικοί είναι αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις τάξεις τους και εξατομικευμένα με τους μαθητές τους. Η καθοδήγηση και η δημιουργία των σχεδίων δράσης καθώς και ο έλεγχος και η αξιολόγηση όμως είναι υποχρέωση των ανωτέρων τους.

Γιατί λοιπόν μας φταίνε οι απλοί εκπαιδευτικοί; Στη ψυχολογία των εργαζομένων και στην επιστήμη των εργασιακών σχέσεων αναφέρεται στη βιβλιογραφία πως άνθρωποι οι οποίοι δέχονται πόλεμο στο χώρο εργασίας τους ή δε λαμβάνουν επαγγελματική ικανοποίηση, ή δε βιώνουν εκτίμηση δεν μπορούν να αποδώσουν, πόσο μάλλον να είναι παραγωγικοί. Υπάρχουν αυξημένες συγκρούσεις στο χώρο και συσσωρευμένο άγχος. 

Εφόσον όμως τα τελευταία χρόνια εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι εκπαιδευτικοί να γίνουν όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί δε θα έπρεπε να απασχολήσει λίγο το ΥΠΠ και ο τομέας αυτός; Η οργάνωση της σχολικής μονάδας με βάση κριτήρια σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και αξιοπρεπούς, ανθρώπινης και ίσης μεταχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού;

Οι εκτελεστές της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι μηχανές και οι εκπαιδευτικοί που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες παιδικές ψυχές δε θα έπρεπε να καταλήγουν έτσι λόγω απογοήτευσης από το εκπαιδευτικό σύστημα και τους ανωτέρους τους.  Μια ανθρωποκεντρική αναδιοργάνωση και εφαρμογή των κανονισμών και των υποχρεώσεων θα βοηθούσε κατά πολύ στη μείωση των συγκρούσεων, της απογοήτευσης και του άγχους στον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών.

Ας μη ξεχνάμε πως για να υπάρχει ανθρώπινο σχολείο, ανθρώπινη αντιμετώπιση προς τα παιδιά μας, πρέπει πρώτα να τη βιώνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για να  μπορούν να τους τη μεταδώσουν.

*Εκπαιδευτικός

ΜΒΑ- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού- Εργασιακές Σχέσεις


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016