KESJULY18

2018-11-24 10:43:09
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Μακροοικονομικά ή Χρηματοοικονομικά Οικονομικά.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου νόμους σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Θεματικών Ενοτήτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εντάσσονται άμεσα σε άλλες Θεματικές Ενότητες ή Προγράμματα Σπουδών, αντίστοιχα, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για την κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/ak). Τα προσόντα αυτά αφορούν στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία ανάπτυξης και οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τα κύρια καθήκοντα αυτών που θα επιλεγούν θα είναι:

- Η ανάπτυξη προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οργάνωση ο συντονισμός και η καθοδήγηση ερευνητικής ομάδας, η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

- Η καθοδήγηση διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτόρων ερευνητών.

- Η διδασκαλία εξ αποστάσεως, που περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση ασύγχρονων και σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και διά ζώσης ομαδική συμβουλευτική.

- Η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών μάστερ.

- Η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής και η προετοιμασία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών.

- Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση ομάδων διδακτικού προσωπικού.

- Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων.

- Η διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού εκπαιδευτικού έργου των ομάδων διδακτικού προσωπικού.

- Η συνεχής επικαιροποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και η ανάπτυξη νέων.

Κριτήρια επιλογής του υποψηφίου αποτελούν:

 • Η ερευνητική του εμπειρία και η ποιότητα και έκταση του ερευνητικού του έργου.
 • Η ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης της έρευνας, καθώς και η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.
 • Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.
 • Η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμβολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού, συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας).
 • Η εμπειρία ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών.
 • Η επαγγελματική εμπειρία.
 • Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων).
 • Η εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία) εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική, η Αγγλική ή/και η Τουρκική. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Εάν επιλεγεί υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ο προσληφθείς οφείλει να αποκτήσει καλή γνώση (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - https://www.coe.int/en/web/language-policy/home) της Ελληνικής γλώσσας, εντός διαστήματος τριών ετών από την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι:

Καθηγητής                      (Κλίμακα Α15-Α16)   €70.303,48 - €91.384,41

Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15)   €62.004,54 - €84.532,89

Επίκουρος Καθηγητής      (Κλίμακα Α13-Α14)   €57.856,63 - €78.029,90

Λέκτορας                        (Κλίμακα Α12-Α13)   €48.860,63 - €71.559,54

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις όσων επιλεγούν, εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και όποιες τυχόν μειώσεις δύναται να εφαρμόζονται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβληθούν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 23 Νοεμβρίου 2018.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00.
 • Για να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εργοδότησης. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα:

 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατήριο.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει τη θέση και τη/τις βαθμίδα/βαθμίδες για την οποία υποβάλλει την αίτηση.
 5. Περιγραφή των μελλοντικών ερευνητικών σχεδίων του υποψηφίου (μέχρι 1500 λέξεις).
 6. Περιγραφή των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθεί ο υποψήφιος (μέχρι 1500 λέξεις).
 7. Αντίγραφα των τριών (3) πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
 8. Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον τριών (3) καθηγητών Πανεπιστημίου, από τους οποίους θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο να αποστείλουν συστατικές επιστολές, απευθείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-8 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής, δεν θα γίνονται δεκτές. Η φυσική παρουσία όσων υποψηφίων προσκληθούν σε προσωπική συνέντευξη, με δικά τους έξοδα, είναι απαραίτητη.

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που ενδεχομένως είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησή τους. Εάν τέτοιο μήνυμα δεν παραληφθεί, αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου να επιβεβαιώσει ότι η ηλεκτρονική του αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς, επικοινωνώντας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλ. +357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 07:30-14:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy. Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016