KESJULY18

2018-09-18 12:42:31
Ελεγκτική Υπηρεσία: Οι μισθοί των εκπαιδευτικών και ο χρόνος διδασκαλίας τους

Ελεγκτική Υπηρεσία: Οι μισθοί των εκπαιδευτικών και ο χρόνος διδασκαλίας τους


Η διαφορά μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου μισθού στην Κύπρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει:

Ως απάντηση σε δημοσιεύματα και δηλώσεις εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τις οποίες αμφισβητούνται τα στοιχεία που έχει δώσει η Ελεγκτική Υπηρεσία, κρίνουμε σκόπιμο να διαβιβάσουμε στα ΜΜΕ για δική τους αξιολόγηση και παρουσίαση, τα δημοσιευμένα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία αφορούν τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και το διδακτικό χρόνο.

Μισθοί εκπαιδευτικών

Για το θέμα των μισθών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe, 2015/16». Στη σελίδα 14 δίνονται σε απόλυτους αριθμούς οι ελάχιστοι και μέγιστοι ετήσιοι ακαθάριστοι στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης (δημοτική – ISCED 1, γυμνάσιο – ISCED 2 και λύκειο – ISCED 3) και συγκρίνονται με το κατά κεφαλή ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχόλιο στη σελίδα 16 της Έκθεσης.

«Conversely, the maximum statutory salary for teachers at all education levels is higher than per capita GDP in most countries. The highest rate can be seen in Bosnia and Herzegovina (327 % at ISCED 3), Cyprus (282 %), Portugal (245 %), the former Yugoslav Republic of Macedonia (236 % at ISCED 3), and Germany (199 % at ISCED 3). In the Czech Republic (78 %), Slovakia (69 %) and Lithuania (55 %), the maximum statutory salaries at all three levels of school education are lower than their GDP per capita. This is also the case at ISCED levels 1 and 2 in Poland (82 % and 93 % respectively) and Iceland (94 %)».

Στη σελίδα 18, δίνονται αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία ελάχιστων και μέγιστων ετήσιων ακαθάριστων μισθών για τους διευθυντές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Στη σελίδα 21, τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς, στοιχεία για τους δασκάλους, δίνονται σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) που θεωρείται ο πιο αντικειμενικά αξιόπιστος τρόπος σύγκρισης μισθών σε διαφορετικές χώρες.

Το γράφημα στη σελίδα 24 δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου μισθού στην Κύπρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη (αύξηση κατά 145%) και αυτή προκύπτει μετά από 22 χρόνια υπηρεσίας που είναι σαφώς κάτω από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών.

Σχετικό είναι το σχόλιο της ίδιας της Έκθεσης στη σελίδα 24

«The group of five countries with the higher percentage increase (above 100 %) includes the two countries where teachers need the highest number of years to achieve the maximum statutory salary, namely, Hungary (42) and Romania (40). In contrast, in the other three countries, teachers need considerably fewer years in service to reach the highest salary level – Ireland (22), Cyprus (22) and the Netherlands (15)».

Τονίζεται για ακόμη μια φορά ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε εισηγήθηκε μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών (υπηρετούντων ή μελλοντικών), και ότι η όποια αναφορά μας στα υψηλά επίπεδα μισθοδοσίας θα πρέπει να ιδωθεί μόνο ως προς την ανάγκη εξορθολογισμού του χρόνου εργασίας και διδασκαλίας.

Σχολικές ημέρες

Για το θέμα των σχολικών ημερών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «The Organisation of School Time in Europe». Στη σελίδα 9, στο γράφημα με τίτλο «Figure 2: Number of school days in primary and general secondary education, 2018/19» δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τις σχολικές ημέρες.

Χρόνος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών

Για το θέμα του χρόνου διδασκαλίας και του συνολικού χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού - Πρακτικές, Αντιλήψεις και Πολιτικές».

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του σχετικού αρχείου, δίνεται πιο κάτω ο σχετικός σύνδεσμός.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c/language-el

Από το γράφημα στη σελίδα 25, και τον πίνακα στην ίδια σελίδα, που αφορούν τον γυμνασιακό κύκλο, φαίνεται ότι η Κύπρος έχει μικρότερο χρόνο διδασκαλίας (18 ώρες, δηλαδή 24 περιόδους των 45 λεπτών) σε σχέση με τις περισσότερες χώρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των 18 ωρών που δηλώνεται για την Κύπρο δεν περιλαμβάνει ούτε τις μειώσεις στο διδακτικό χρόνο για τον λεγόμενο «βιολογικό παράγοντα», ούτε και τις άλλες απαλλαγές για άλλα εξωδιδακτικά καθήκοντα.

Στοιχεία για το ίδιο θέμα φαίνονται και στις σελίδες 75 και 76 της Έκθεσης που τιτλοφορείται «Key Data on Teachers and School Leaders in Europe».

Όπως φαίνεται στη σελίδα 77 της ίδιας Έκθεσης, σοβαρότερη στρέβλωση δημιουργείται λόγω της μείωσης του διδακτικού χρόνου με τα έτη υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Έκθεση, η μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη. Μόλις εννέα χώρες μειώνουν το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μια διδακτική ώρα μείωση όταν φτάσουν στο 55ο έτος της ηλικίας και αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σταδιακά από το 50ο έτος ηλικίας. Άλλες χώρες που δίνουν μείωση διδακτικών περιόδων λόγω ετών υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Συνεπώς, η κυπριακή πρακτική για μείωση του διδακτικού χρόνου κατά 4 περιόδους στη δημοτική εκπαίδευση και 6 περιόδους στη μέση εκπαίδευση, συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και εξ ου και η διαχρονική σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τερματισμό της.

Επίσης, στην Έκθεση του Διεθνούς Οίκου Εμπειρογνωμόνων, καταγράφονται και τα εξής στοιχεία που αφορούν τον συνολικό διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι στην μελέτη είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης, εκτός από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο (μελέτες ΟΟΣΑ), τα στοιχεία της Εσθονίας και Σλοβενίας που είναι χώρες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις:

Μέσος εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

16,9* (18**)

16,9* (18,2**)

14,6* (16**)

14,6* (16)

Εσθονία

28,7

17,7

17,7

16,2

Σλοβενία

28,6

16,5

16,5

15

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

25,5

20,4

17,6

16,8

ΟΟΣΑ

25,1

20,4

18,8

17,4

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Αν δεν ληφθούν υπόψη οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α και Διευθυντές

Μέσος ετήσιος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

610*

615*

511

Εσθονία

1320

619

619

568

Σλοβενία

1314

627

627

570

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

~1010**

~780**

~ 650**

~ 610**

ΟΟΣΑ

1001**

794**

712**

662**

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Στοιχεία απευθείας από τον ΟΟΣΑ στην έκδοση Education at a Glance 2017: OECD Indicators


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Ντίνος Παπαδόπουλος
Fri September 21, 2018, 16:34:33
ΣΤΗΝ ΣΕΛIΔΑ 26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑIΚΟY ΔΙΚΤYΟΥ "ΕΥΡΥΔIΚΗ " ΓΡAΦΕΙ OΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑIΚEΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤOΣ Η ΚYΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚEΣ AΛΛΕΣ ΠΑΡEΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛEΟΝ ΤΟΥ ΕΠIΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟY ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚA ΩΦΕΛHΜΑΤΑ ΓΙΑ:
1) ΕΠΙΠΛEΟΝ ΠΡΟΣOΝΤΑ (master, ΜΟΥΣΙΚEΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)
2)ΕΠΙΠΛEΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ Η ΚΑΘHΚΟΝΤΑ (ΧΟΡΩΔIΑ, ΠΑΙΔΟΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
3)ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣIΑ ΑΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜEΝΕΣ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜEΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧEΣ.
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΕΛΕΓΚΤHΣ ΒΛEΠΕΙ ΜOΝΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟYΜΕ ΚΑΙ ΚAΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛEΠΕΙ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΚΤΟΥΜΕ.
ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOΣ ΓΙΑ 10 ΧΡOΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕI 100 ΧΛΜ ΜΑΚΡΙA ΧΩΡIΣ ΚΑΝEΝΑ OΦΕΛΟΣ.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓIΝΕΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ H ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΥΠΗΡΕΤΕI AΛΛΑ 5 ΧΡOΝΙΑ ΜΑΚΡΙA ΑΠO ΤΟ ΣΠIΤΙ ΤΟΥ.
ΔΗΛΑΔH ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣIΑ 30 ΧΡOΝΩΝ ΤΑ 15 ΧΡOΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧIΑ ΜΕ EΝΑ ΚOΣΤΟΣ €400 - €500 ΤΟΝ ΜHΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΘΟΡA ΣΤΗΝ ΥΓΕIΑ.

Μιχάλης Α. Πόλης
Tue September 18, 2018, 15:06:40
Αφού όπως λέει ο Γ. Ελεγκτής οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο φτάνουν στο μέγιστο μισθό τους στα 22 χρόνια υπηρεσίας τότε γιατί εγώ που έχω 31 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας δεν έχω φτάσει το μέγιστο μισθό; Όποιος αμφιβάλλει για το αν λέω αλήθεια μπορώ να του δώσω την κατάσταση μισθοδοσίας μου του Αυγούστου του 2018 που δείχνει καθαρά ότι υπολείπομαι ακόμα 3 ετήσιες προσαυξήσεις και θα φτάσω στην κορυφή της κλίμακας Α12 (ii) τον Απρίλη του 2024 με τη συμπλήρωση 34 χρόνων υπηρεσίας και όχι 22 που ψευδώς λέει ο Γ. Ελεγκτής.
Τα χρονικά ορόσημα που δείχνει προφανώς είναι λανθασμένα γιατί δεν έλαβε υπόψη του τα πέντε χρόνια που δεν παραχωρήθηκαν προσαυξήσεις λόγω μνημονίου (2012 - 2016), ούτε τη μείωση της μισθοδοσίας πρόσληψης κατά 10% για δύο χρόνια πάλι λόγω μνημονίου, ούτε το γεγονός ότι όσοι προσληφθήκαμε στη δημοτική εκπαίδευση ως το 1996 είχαμε αρχικό μισθό στην κλίμακα Α5 και όχι στην Α8 που είναι 60% πιο κάτω από αυτή που λέει ο γενικός ελεγκτής.
Σε τελική ανάλυση τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν μια αλχημιστική διατριβή, ένα ελεεινό μαγείρεμα αριθμών..
Το πόσο αξίζουν τα στοιχεία που δείχνει φαίνεται από το γεγονός ότι υποστηρίζει οι καλύτεροι μισθοί δασκάλων δίνονται στην Βοσνία Ερζεγοβίνη 285% (του ΑΕΠ ) Αλήθεια πόσο κατά κεφαλή ΑΕΠ έχει η Βοσνία Ερζεγοβίνη; Επειδή το ΑΕΠ της χώρας είναι χαμηλό φαίνεται ότι οι δάσκαλοι της χώρας αυτής αμοίβονται ψηλά.Αλήθεια έχετε ακούσει κανένα εκπαιδευτικό από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να μεταναστεύσει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να απολαύσει τους ψηλούς μισθούς της χώρας κ. Γ. Ελεγκτή;

Ανδρέας Καμπουρίδης
Tue September 18, 2018, 14:29:33
Ίσως το παράδειγμα να είναι άστοχο , αλλά μπορεί να γίνει σύγκριση πόσα ξοδεύει μια οικογένεια για την υγεία όταν έχει μόνιμα άρρωστο στο σπίτι με μια άλλη που δεν έχει; Είναι ο ρόλος της Παιδείας ο ίδιος σε όλες τις χώρες; Μήπως σε ορισμένες περιπτώσεις ο "εξωδιδακτικός"(για θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά κτλ) χρόνος είναι πιο σημαντικός από τον διδακτικό; Ας κάμει ο καθένας την αυτοκριτική του όσο σκληρή και να είναι.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016