KESJULY18

2018-08-25 17:41:18
Κοίος Πανεπ. Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου

Κοίος Πανεπ. Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου


Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την διαχείριση και λειτουργία του εργαστηριακού εξοπλισμού και των πειραματικών υποδομών του Κέντρου. Αυτή η καίριας σημασίας θέση συμπεριλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αγορών εξοπλισμού, την εγκατάσταση/ρύθμιση/συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, τη διαχείριση καταγραφής εξοπλισμού, την εκπαίδευση χρηστών για λειτουργία του εξοπλισμού, και την επίβλεψη της συντήρησης/φύλαξης όλων των εργαστηριακών χώρων και εξοπλισμού. Επιπλέον, η/ο επιτυχής υποψήφια/ος αναμένεται να συνεργάζεται με τους ερευνητές του Κέντρου για τον καθορισμό προδιαγραφών και λειτουργίας εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή διαφόρων πειραμάτων. Η/ο επιτυχής υποψήφια/ος αναμένεται να εφαρμόζει τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλες πολιτικές και πρωτόκολλα που ενδείκνυνται όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αγορών εξοπλισμού καθώς επίσης και την τήρηση των προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους εργαστηριακούς χώρους.

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» είναι η μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το «ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί 90 ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ενώ το όραμα του Κέντρου είναι η αύξηση του αριθμού αυτού στους 150-200 μέχρι το έτος 2022.

Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή έρευνας κορυφαίου επιπέδου στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για πολλαπλά έτη χωρίς περιορισμό, βάσει απόδοσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €1500-€2000. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η εν λόγω θέση δεν προνοεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα εάν η/ο εργοδοτούμενη/ος το επιθυμεί να γίνει μέλος στο κρατικό σχέδιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ετήσιο κόστος ανά άτομο €550) ή να ενταχθεί στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (κόστος 5,5% επί του ακαθάριστου μισθού). Άδεια μητρότητας, χορηγείται με βάση των Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η/ο Υπεύθυνη/ος Εργαστηρίου (Lab Manager) του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη διαμόρφωση, διαχείριση και ασφάλεια του Εργαστηρίου του Κέντρου και είναι υπεύθυνη/ος για την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο καθημερινά. Αναμένεται να υποστηρίζει το προσωπικό του Κέντρου σε όλα τα εργαστηριακά ζητήματα και να είναι υπεύθυνη/ος για όλα τα θέματα που αφορούν το Εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τα εργαλεία/εξοπλισμό, τους χρήστες του εργαστηρίου καθώς επίσης και τις προμήθειες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διαχείριση του Εργαστηρίου

 • Εξοικείωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν το Εργαστήριο και διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των χρηστών ως προς τα πρότυπα και τους κανονισμούς.
 • Διαχείριση της διαδικασίας για προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στους ερευνητές του Κέντρου για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών, και τη διαχείριση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την απόκτηση νέου εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του Πανεπιστημίου καθώς και των Συμφωνιών που διέπουν τα διάφορα ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο Κέντρο.
 • Διαχείριση της αλληλογραφίας που εμπίπτει στις ευθύνες της/ου Υπεύθυνης/ου Εργαστηρίου.
 • Ενημέρωση και διατήρηση των Κανονισμών/Εγχειριδίων που αφορούν τη λειτουργία του Εργαστηρίου (Lab Operation) και τις προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας (Health and Safety).
 • Ενημέρωση και διατήρηση του Αποθέματος που αφορά όλο τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Κέντρου.

Λειτουργία του Εργαστηρίου

 • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών υποδομών του Κέντρου, και λήψη κατάλληλων ενεργειών για συντήρηση/επισκευή του εξοπλισμού σε περίπτωση που αυτή κρίνεται αναγκαία.
 • Εξασφάλιση του πλήρους εφοδιασμού του Εργαστηρίου σε προμήθειες και διασφάλιση της διαθεσιμότητας των προμηθειών όταν χρειάζονται.
 • Επίβλεψη της ασφάλειας του εργαστηρίου και διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγραφή των περιστατικών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης καθώς και των μέτρων περιορισμού τους.
 • Διασφάλιση της σωστής ενημέρωσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητών που εργάζονται στο Εργαστήριο για τους κανονισμούς που αφορούν τη λειτουργία και ασφάλεια του εργαστηρίου καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας.

Εκπαίδευση

 • Εξασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης των χρηστών του Εργαστηρίου στην ορθή χρήση του εξοπλισμού. Καθοδήγηση και πειθαρχία χρηστών σε περιπτώσεις μη τήρησης των πολιτικών/διαδικασιών ασφαλείας που έχουν τεθεί και αφορούν το Εργαστήριο. Η εκπαίδευση αφορά την εξοικείωση με τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας ή/και την ανασκόπηση σχεδίου ασφάλειας του εργαστηρίου.
 • Η εκπαίδευση θα εκπονείται είτε από την/ον Υπεύθυνη/ο Εργαστηρίου ή από άλλο προκαθορισμένο προσωπικό του Κέντρου ή εξωτερικό συνεργάτη, αναλόγως των απαιτούμενων προσόντων.

Συντήρηση/Οργάνωση Εργαστηριακών Χώρων

 • Επίβλεψη της καθαριότητας και ασφάλειας των χώρων του Εργαστηρίου και των πειραματικών υποδομών του Κέντρου καθώς επίσης και της ορθής οργάνωσης και φύλαξης του εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε παρεμφερή κλάδο Μηχανικής ή/και Επιστημών, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Γνώση των βασικών αρχών Ηλεκτρολογίας και Μηχανικής Υπολογιστών (δυνατότητα βασικής εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
 • Κατανόηση των βασικών διαδικασιών Λειτουργίας καθώς και των προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας σε εργαστηριακό περιβάλλον
 • Γνώση βασικών δεξιοτήτων office και O/S (Windows / Linux)
 • Άριστες δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας (γραπτές και προφορικές)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμη/ος για εργοδότηση
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 3. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD
 4. Συνοπτική περιγραφή επαγγελματικών εμπειριών (μέχρι 1 σελίδα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
 5. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους μπορούν να ζητηθούν συστάσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 7η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 5μμ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22893450/51 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kios@ucy.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016