KESJULY18

2018-07-30 10:29:56
Πιλοτικό πρόγραμμα ΠΚ στο Κάβο Γκρέκο για καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχώ

Πιλοτικό πρόγραμμα ΠΚ στο Κάβο Γκρέκο για καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχώ


  Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, με τη συμβολή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Σε πιλοτικό πρόγραμμα στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Κάβο Γκρέκο, μεταξύ άλλων θαλάσσιων περιοχών μελέτης, με στόχο την καλύτερη διαχείριση και προστασία τους και με την εμπλοκή πολιτών, συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, εξασφάλισαν συνολική χρηματοδότηση ύψους €316.401, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014-2020, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου RECONNECT, με τίτλο «Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων» (”Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development”)  

Το έργο RECONNECT έχει συνολική διάρκεια 2 χρόνια, με ημερομηνία λήξης την 14η Σεπτεμβρίου 2019, και φέρει συνολικό προϋπολογισμό €1.227.576,70. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο συμμετέχουν ακόμη πέντε ενεργοί εταίροι από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βουλγαρία και δύο εταίροι παρατηρητές από την Ιταλία και τη Γαλλία. 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας της Ε.Ε. για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου INTERREG V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και με εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών. Ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος RECONNECT είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Για την Κύπρο το συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Σπύρος Σφενδουράκης του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ομάδα του οποίου συμμετέχουν η κα Γιώτα Λαζάρου και ο κ. Παύλος Δίπλαρος. Το συντονισμό εκ μέρους του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει αναλάβει η κα Μελίνα Μάρκου, στην ομάδα της οποίας  συμμετέχει και η κα Μαρία Ρούσου.

Σκοπός του Έργου RECONNECT είναι η υλοποίηση έρευνας πεδίου με την οποία θα συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, καθώς και τις ουσιαστικές μεταβλητές της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των τεσσάρων  πιλοτικών περιοχών μελέτης: Κάρπαθος (Ελλάδα), Κάβο Γκρέκο (Κύπρος), Gradina-Zlatna Ribka (Βουλγαρία), και Ksamil Bay and islands - Stillo Cape - Togo Island (Αλβανία). Η έρευνα θα εστιάσει σε είδη προτεραιότητας όπως για παράδειγμα προστατευόμενα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και τις πίνες (Pinna nobilis), αλλά και άλλα πολύτιμα θαλάσσια είδη, δεδομένου ότι ο στόχος του Έργου είναι αφενός να αναδείξει τις υπηρεσίες που αυτά μας προσφέρουν και αφετέρου να συμβάλει στη διατήρηση και προστασία τους με τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας.

Για πρώτη φορά, θα αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική διαχείρισης, η οποία θα στηριχθεί σε συνδυασμό οικολογικών, γενετικών και κοινωνικό-οικονομικών παραμέτρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τις κοινές πολιτικές και πρακτικές των συμμετεχόντων χωρών.

Με την ενεργό συμμετοχή πολιτών

Σημαντικό στοιχείο καινοτομίας του Έργου RECONNECT είναι η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, μέσω της αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα με τη χρήση ερωτηματολογίων, αλλά και μέσω της συμβολής τους στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι του Έργου έχουν προγραμματίσει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. δύτες, κολυμβητές), αλλά και τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής σε κινητά μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να αποστέλλουν τις πληροφορίες που θα συλλέγουν στους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Μέσα στους επόμενους μήνες οι ερευνητές θα προβούν στην υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  • Καταγραφή και χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων και αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων μέσω κοινωνικό-οικονομικών προσεγγίσεων.
  • Εμπλουτισμός διαχειριστικού πλάνου με εργαλεία που θα βασίζονται στη γενετική και λειτουργική βιοποικιλότητα.
  • Εμπλοκή πολιτών σε δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης του προγράμματος.
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας για αποθήκευση δεδομένων και ανάλυση αυτών μέσω της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών.
  • Εφαρμογή ενός Υποστηρικτικού Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση των ΘΠΠ και των περιοχών Natura.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου του έργου RECONNECT, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 12-14 Ιουνίου 2018, στη Λάρνακα, η 1η ενδιάμεση συνάντηση (first Ιnterim meeting) παρακολούθησης του Έργου RECONNECT. Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, φιλοξένησαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 6 από τους συνολικά 7 εταίρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων: του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία, του Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και Έρευνας Οικοσυστημάτων και οι δύο Κύπριοι εταίροι που ανέλαβαν τη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Γιώτα Λαζάρου και την κα Μαρία Ρούσου που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του έργου RECONNECT εκ μέρους των δύο Τμημάτων, επικοινωνώντας μαζί τους στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lazarou.yiota@ucy.ac.y και mrousou@dfmr.moa.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα RECONNECT μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://reconnect.hcmr.gr/,  και τις ακόλουθες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης :

https://www.facebook.com/BalkanMedReconnect/

https://twitter.com/reconnect_bmp

https://www.linkedin.com/company/balkanmed-reconnect/

https://www.researchgate.net/project/Regional-cooperation-for-the-transnational-ecosystem-sustainable-development-RECONNECT


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016