KESJULY18

2018-07-13 12:29:16
Μακροσκελής απάντηση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Παιδεία

Μακροσκελής απάντηση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Παιδεία


Επίσημη ανακοίνωση της ελεγκτικής υπηρεσίας αναφέρει:

  "Λόγω της συνεχιζόμενης παράθεσης παραπλανητικών στοιχείων από συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, η Ελεγκτική Υπηρεσία παραθέτει τα κυριότερα συμπεράσματα ανεξάρτητης μελέτης που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 από διεθνή ελεγκτικό οίκο.

Συγκεντρωτικά συμπεράσματα:

  • Η Κύπρος έχει μικρότερη σε διάρκεια σχολική χρονιά (σε εβδομάδες) συγκριτικά με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών (EU22) καθώς και του ΟΟΣΑ.
  • Ο συνολικός μαθησιακός χρόνος αναφέρεται στο συνολικό χρόνο (σε ώρες) διδασκαλίας των μαθητών.
  • Η Κύπρος έχει τον υψηλότερο συνολικό μαθησιακό χρόνο (σε ώρες) συγκριτικά με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών (EU22), του ΟΟΣΑ, καθώς και της Σλοβενίας και της Εσθονίας στις βαθμίδες όπου είχαμε τα απαιτούμενα στοιχεία.
  • Η Κύπρος έχει μικρότερο αριθμό μαθητών ανά εκπαιδευτικό από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση), ενώ στην πρωτοβάθμια (Δημοτική) εκπαίδευση η αναλογία είναι ίδια με τον μέσο όρο.
  • Η Κύπρος έχει μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Μέση κατώτερη εκπαίδευση (Γυμνάσια) σε σύγκριση με τον μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών (σε όλες τις βαθμίδες), η Κύπρος έχει χαμηλότερο μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο (σε ώρες) από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών EU(22), καθώς και των χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ με μόνη εξαίρεση τη Δημοτική εκπαίδευση.

Εάν εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί στις ανώτερες βαθμίδες (Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α΄ και Διευθυντές) παρατηρούμε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι πιο κάτω από τον μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

  • Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παραχωρούν μειώσεις διδακτικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς για κάποιες δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μειώσεις παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα.
  • Σύμφωνα με το Eurydice Report (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013 Edition, pp 77), το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη. Μόλις εννέα χώρες μειώνουν το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μια διδακτική ώρα μείωση όταν φτάσουν στο 55ο έτος της ηλικίας και αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σταδιακά από το 50ο έτος ηλικίας. Άλλες χώρες που δίνουν μείωση διδακτικών περιόδων λόγω ετών υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Για τις χώρες τις οποίες μπορέσαμε να αντλήσουμε πληροφόρηση, η μείωση διδακτικών περιόδων είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή που δίδεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, στην έκθεση καταγράφονται και τα εξής στοιχεία που αφορούν τον συνολικό και διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι στην μελέτη είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης, εκτός από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο (μελέτες ΟΟΣΑ), τα στοιχεία της Εσθονίας και Σλοβενίας που είναι χώρες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις:

Έκταση σχολικής χρονιάς (σε εβδομάδες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

36

36

35

35

Εσθονία

46

35

35

35

Σλοβενία

46

38

38

38

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

40

37

37

37

ΟΟΣΑ

40

38

37

37

 

Μέσος εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

16,9* (18**)

16,9* (18,2**)

14,6* (16**)

14,6* (16)

Εσθονία

28,7

17,7

17,7

16,2

Σλοβενία

28,6

16,5

16,5

15

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

25,5

20,4

17,6

16,8

ΟΟΣΑ

25,1

20,4

18,8

17,4

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Αν δεν ληφθούν υπόψη οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α και Διευθυντές

Μέσος ετήσιος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

610*

615*

511

Εσθονία

1320

619

619

568

Σλοβενία

1314

627

627

570

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

~1010**

~780**

~ 650**

~ 610**

ΟΟΣΑ

1001**

794**

712**

662**

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Στοιχεία απευθείας από τον ΟΟΣΑ στην έκδοση Education at a Glance 2017: OECD Indicators

Αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς

Χώρα

Προδημοτική / Δημοτική

Γυμνάσιο / Λύκειο

Κύπρος

14

10

Εσθονία

13

14

Σλοβενία

16

14

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

14

12


Αναλογία μαθητών ανά τμήμα διδασκαλίας

Χώρα

Προδημοτική / Δημοτική

Γυμνάσιο / Λύκειο

Κύπρος

19

15

Εσθονία

17

15

Σλοβενία

19

20

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

20

21

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει στη θέση ότι διαχρονική πρακτική της μείωσης του διδακτικού χρόνου ως δήθεν κίνητρο επίτευξης συναίνεσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, ήταν απαράδεκτη και χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για εξορθολογισμό του θέματος. Σημειώνει ωστόσο ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα της Κυβέρνησης δεν αρκούν για επίλυση του προβλήματος και απαιτείται λήψη δραστικών μέτρων (άμεσων και μακροπρόθεσμων) για τερματισμό των στρεβλώσεων στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ώστε οι αυξημένες δαπάνες για την Παιδεία (με τις οποίες συμφωνούμε) να οδηγούν και στα ανάλογα ικανοποιητικά αποτελέσματα επίδοσης τα μαθητών, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα όπου οι διεθνείς αξιολογήσεις δείχνουν από τα πιο φτωχά αποτελέσματα, σε σχέση με το υψηλό κόστος.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΠΠΕΛΛΟΣ
Sat July 14, 2018, 21:55:34
Απόσπασμα από την επιστολή του του Γεν. Ελεγκτή με ημερομηνία 11/6/18:
<<(ίί) Προς κατάδειξη του μεγέθους του προβλήματος, στη μέση εκπαίδευση, παραπέμπουμε σχετικά, στη μελέτη του Εducation at α Glance OECD Indicators (2014) για τον χρόνο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, η οποία παρουσιάζει τον μέσο όρο στις 700 ώρες ετήσια, ενώ στην Κύπρο (όπως και στην Ελλάδα) το αντίστοιχο μέγεθος υπολογίζεται σε περίπου 450-500 ώρες, εξαιρουμένων μάλιστα των όποιων απαλλαγών.
Το μέγεθος αυτό για την Κύπρο προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γυμνάσια και λύκεια αρχίζουν μαθήματα περί τις 10 Σεπτεμβρίου, τα οποία τερματίζονται για τα γυμνάσια τέλος Μαΐου, για τις Α" και Β" Λυκείου περί τις 13 Μαΐου και για τη Γ' Λυκείου περί τις 10 Μαΐου. Τα σχολεία παραμένουν επίσης κλειστά για 2 εβδομάδες τα Χριστούγεννα και 2 εβδομάδες το Πάσχα, όπως και κατά τις επίσημες αργίες, Λαμβάνεται υπόψη μέσος όρος περιόδων διδασκαλίας οι 20 περίοδοι εβδομαδιαίως, δηλαδή 15 ώρες.>>

Με βάση τα πιο πάνω και με σύγκριση με τους δύο πρώτους πίνακες που έχει παραθέσει στη σημερινή του επιστολή ο Γενικός Ελεγκτής ψεύδεται ασύστολα. Την ετοιμασία των τελικών εξετάσεων, ενισχυτική διδασκαλία, ανεξετάσεων και εγγραφών σε ποιες σχολικές εβδομάδες τις τοποθετεί;
Όσο για το Μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο (σε ώρες) όπου για εμάς δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων(σημείωση με αστερίσκο *), για τις άλλες χώρες δεν τις σημειώνει με αστερίσκο (*) για πιο λόγο άραγε;

Μιχάλης Α. Πόλης
Fri July 13, 2018, 14:22:19
Στον πίνακα έκταση σχολικής χρονιάς αναφέρεται ψευδώς ότι η έκταση του σχολικού έτους είναι 36 εβδομάδες ενώ είναι 38. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα ως εξής: Το έτος έχει 52 εβδομάδες. Οι περίοδοι των διακοπών είναι: Καλοκαίρι: 10 εβδομάδες, Χριστούγεννα 2 εβδομάδες, Πάσχα : 2 εβδομάδες. Άρα: Εργάσιμες εβδομάδες = 52 - (10+2+2) = 38 εβδομάδες το χρόνο και όχι 36 που λέει ο Γεν. Ελεγκτής για να "μαγειρέψει" τους αριθμούς. Επιπλέον έχω πάει, ως διευθυντής σχολείου:
Σε 10 δίωρες συναντήσεις, νύκτα για συνεδρίαση με το σύνδεσμο γονέων.(Μια φορά το μήνα)
-Στις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου παρόλο που μας "χρεώνονται" ως αργίες ενώ τις δουλεύουμε.(λεωφορεία, συνοδεία μαθητών, δοξολογία, λάβαρα )
_ Τη γιορτή των χριστουγέννων τη τελική γιορτή, τη δεξίωση των τελειοφοίτων, παζαράκι συνδέσμου σε μη εργάσιμο χρόνο
5 Συνέδρια επιμόρφωσης σε μη εργάσιμο χρόνο κύριως σάββατα
Συνεδρίες με σχολική εφορία, με το Δημαρχείο..
Φυσικά όλα αυτά δεν υπολογίζονται. Και εγώ κάνω μόνο τα υποχρεωτικά. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν περισσότερα

Μαρινα Γεωργιου
Fri July 13, 2018, 12:37:27
Αν Γ.Ε ειχε τοσο παθος και με τα σκανδαλα των τραπεζων ισως οι ενοχοι να τιμωρουνταν και να εβλεπε ασπρη μερα τουτος ο τοπος

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016