KESJULY18

2018-04-30 10:23:05
Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες ενός μαθητή να παραμείνει στάσιμος

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες ενός μαθητή να παραμείνει στάσιμος


Τροφή για σκέψη σε σχέση με τους νέους κανονισμούς

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Εάν σε ένα ή δύο μαθήματα ο Καθηγητικός Σύλλογος δώσει δύο μονάδες για την αποφυγή στασιμότητας ενός μαθητή και από 8 κάνει το βαθμό 10, ο συμμαθητής του που έχει 10 στο μάθημα αδικείται ή θα πρέπει και αυτού ο βαθμός να γίνει 12; Τι γίνεται με το 20;
Εάν η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην εγκυρότητα των μετρήσεων;
Διασφαλίζεται η αξιοπιστία;
Τι προσπάθεια πρέπει να καταβάλει ένας μαθητής για να παραμείνει στάσιμος;
Οι αξιολογήσεις είναι κριτηριακές, δηλαδή, περνά ή δεν περνά ένα μάθημα ο μαθητής ή μήπως είναι διαμορφωτικές, για σκοπούς βελτίωσης;
Αν είναι διαμορφωτικές ποια μέτρα λαμβάνονται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για βελτίωση των μαθητών και κάλυψη των κενών;
Υπάρχει χρόνος, σύμφωνα και με τα νέα αναλυτικά για να «αγγίξουν» αυτοί οι μαθητές τους δείκτες επάρκειας;
Επιτρέπουν αυτά τα αναλυτικά προγράμματα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις τους σύμφωνα με το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε μαθητή;
Με πιο απλά λόγια, ένας μαθητής με 7ωρο μαθηματικά, μέσα από μια διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να καλύψει τα κενά του, δηλαδή αυτή την γνώση που του λείπει;
Σκεφτείτε μόνο ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προαπαιτούμενεες γνώσεις σε αυτό το επίπεδο των μαθηματικών που αναφέρω πιο πάνω!
Τα πιο πάνω ερωτήματα πέρασαν σαν σφαίρα μέσα από το μυαλό μου όταν διάβασα στους νέους κανονισμούς τα πιο κάτω:
Αποφάσεις Κ.Σ. για προαγωγή ή απόλυση μαθητών:
– Διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των ενδεικτικών ή των απολυτηρίων
– Διασφάλισης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας
– Ανάγκη εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και αποφυγή γενικεύσεων που έχουν τυπική αντικειμενικότητα αλλά δεν περιέχουν την ουσιαστική πτυχή της θεώρησης ειδικών λόγων ή συνθηκών που πιθανό να τεκμηριώνουν περαιτέρω εξέταση/μελέτη και λήψη απόφασης
– Επίδειξη λελογισμένης επιείκειας, για να μην παραμείνει στάσιμος ο μαθητής, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε:
– Σοβαρά προβλήματα υγείας
– Επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος ή και των προσωπικών του αδυναμιών
– Σοβαρά προσωπικά/οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα.
Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να καταγράφεται σε πρακτικό.

Διαβάζοντας τα πιο πάνω σκέφτηκα ότι η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια μέσω της επαναληπτικότητας και της αναπαραγωγισιμότητας μιας σειράς μετρήσεων που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, στη συνοχή και στην ομοιογένεια ενός εργαλείου μέτρησης, καθώς και στο βαθμό που είναι απαλλαγμένο από το τυχαίο σφάλμα. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας γίνεται με τον έλεγχο-επανέλεγχο, την αξιοπιστία εναλλακτικών τύπων, την εσωτερική συνοχή, τις μετρήσεις του ίδιου παρατηρητή/βαθμολογητή και τις μετρήσεις μεταξύ παρατηρητών/βαθμολογητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πιο πάνω ορισμό της αξιοπιστίας διερωτήθηκα γιατί στις ανεξετάσεις Ιουνίου να μην εξετάζονται οι μαθητές στο ίδιο με την πρώτη εξεταστική γραπτό;

Τότε ήταν που θυμήθηκα και την εγκυρότητα. Η εγκυρότητα αφορά στην εκτίμηση, του κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης μετράει αυτό για το οποίο υποστηρίζει ότι σκοπεύει να μετρήσει.

Για να εκτιμηθεί η εγκυρότητα ενός εργαλείου μέτρησης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι εγκυρότητας, όπως «περιεχομένου», «όψης», «συντρέχουσα-προβλεπτική» (με βάση κάποιο κριτήριο) και «εννοιολογικής κατασκευής» (παραγοντική, μέθοδος των γνωστών ομάδων, συγκλίνουσα, αποκλίνουσα ή διακρίνουσα) εγκυρότητα.

Κάπου εδώ άφησα την σκέψη μου να επιστρέψει πίσω στους βαθμούς των μαθητών μου και τον Γολγοθά που πρέπει να ανέβουν για να επαναλάβουν μια τάξη με τους βαθμούς που δεν έχουν.

Βαθμός τετραμήνου

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.

Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου ο βαθμός του έτους είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο τετραμήνων, με αναλογία πενήντα τοις εκατόν (50%)  για κάθε τετράμηνο.

Ο βαθμός τώρα κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής προαγωγικής εξέτασης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή προαγωγική εξέταση.

Προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στα βάση γραπτών δοκιμίων ελέγχου, γραπτών εργασιών, project, και άλλων μορφών αξιολόγησης.

Πρώτη προσπάθεια για στασιμότητα

Δεν κάνω τίποτα όλο το τετράμηνο, γράφω κοντά στη μονάδα στις ασκήσεις και τα διαγωνίσματα και ως αποτέλεσμα εξασφαλίζω σε δύο μαθήματα βαθμό 8 πριν από τις εξετάσεις τετραμήνου, δηλαδή στο 60% έχω 8. Όσον αφορά το 40% της εξέτασης μένει να γράψω πάνω από 8 για να ανέβει ο βαθμός μου και όταν δεν τα καταφέρω και πάλι έχω ένα 8, γιατί έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια  και αν αλλάξει τότε «φαίνεται» εκδικητικό προς το μαθητή. (Ο προβληματισμός μου εδώ είναι κατά πόσο είναι παιδαγωγικά ορθό να μπαίνουν βαθμοί πιο κάτω από 8).

Ακολουθώ την ίδια πορεία και το δεύτερο τετράμηνο και φτάνω αισίως στο τέλος της χρονιάς με δύο 8άρια.

Δεύτερη προσπάθεια

Ο μαθητής προάγεται όταν:

–   Σε κάθε μάθημα έχει τουλάχιστο 10 (Ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστο δέκα).

Όταν υστερεί σε ένα εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο 10.

Με άλλα λόγια αν έχει καλύτερους βαθμούς στα άλλα τρία εξεταζόμενα μαθήματα τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα (κάντεταμαθηματικάκαιθαδείτε) Πέραν τούτου σίγουρα ο Καθηγητικός Σύλλογος θα δώσει δύο μονάδες στο ένα μάθημα για να αποφύγει ο μαθητής τη στασιμότητα.

Ούτος ή άλλως ο μαθητής παραμένει στάσιμος:

–   (α) όταν υστερεί σε τρία ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα,

–   (β) όταν υστερεί σε δύο εξεταζόμενα και δύο ή περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή

–  (γ) λόγο μη πλήρους φοίτησης.

Τρίτη προσπάθεια

Μένει δηλαδή στο μαθητή, αν και εφόσον παραπεμφθεί στην ανεξέταση, να γράψει πάνω από 6 στο γραπτό. Αυτό γιατί στις ανεξετάσεις ο μαθητής προάγεται:

–   Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον 10

–   Όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο μάθημα αλλά ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστο 10.

Αν λάβουμε υπόψη ότι με αιτιολογημένη απόφασή του, ο Κ.Σ. μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογία σε ένα ή δύο μαθήματα μέχρι και 2 μονάδες ώστε ο μαθητής να μην παραμείνει στάσιμος, τότε καταλαβαίνουμε όλοι τι προσπάθεια χρειάζεται για να πετύχει τη στασιμότητά του, και πάλι, ο μαθητής.

Ο μαθητής της Γ΄ τάξης απολύεται:

–   Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο 10

–   Όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μαθημάτων και μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο 10

–  Όταν υστερεί σε ένα εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μάθημα με βαθμό όχι κατώτερο του 8, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου μαθημάτων, περιλαμβανομένου και του βαθμού του μαθήματος που υστερεί, είναι τουλάχιστο δώδεκα.

Φτάνουμε, δηλαδή, στο Γ΄ έτος και αν πληρούνται τα πιο πάνω κριτήρια παίρνει το απολυτήριο και αν όχι, απλά έρχεται κάθε εξεταστική για να δώσει το μάθημα, μέχρι να πετύχει το δέκα.

Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση των προσπαθειών του μαθητή να παραμείνει στάσιμος βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι στο θέμα της βαθμολόγησης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί:

 • στις αξιολογήσεις μας,
 • που δίνουμε «αιτιολογημένα» μονάδες και
 • ποιο ρόλο θα έχουν
 • οι Παιδαγωγικές Ομάδες,
 • οι Υπεύθυνοι Καθηγητές,
 • οι Σύμβουλοι,
 • η Διευθυντική Ομάδα

Πόσοι μαθητές περίπου παραπέμπονται σε κάθε σχολείο;

Με μια εκτίμηση των τελευταίων ετών έχουμε περίπου:

 • 20-25 στο πρώτο έτος
 • 30-35 στο δεύτερο έτος

Στάσιμοι λόγω επίδοσης:

 • 2,3 στο πρώτο έτος
 • 1,2 στο δεύτερο έτος

Τι απόκλιση έχουν οι βαθμολογίες των τετραμήνων από την τελική γραπτή εξέταση;

Περίπου δύο (2)μέχρι επτά (7) μονάδες

Πιο συγκεκριμένα, για να δώσω ένα παράδειγμα, απόκλιση δύο τετραμήνων και τελικής εξέτασης πάνω από δύο μονάδες στο Α΄ έτος είχαμε στα 15 από τα 18 τμήματα. Αυτοί οι βαθμοί βέβαια είναι σε επίπεδο τμήματος. Οι αδύνατοι μαθητές γράφουν πολύ πιο κάτω από το 10 που είναι ο μέσος όρος των γραπτών εξετάσεων στο Α΄ έτος.

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο βάζουμε βαθμούς κάτω από «8» για τους μαθητές που δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Τι εννοούμε όταν κάνουμε επίκληση στον Καθηγητικό Σύλλογο για:

–   Σοβαρά προβλήματα υγείας;

–   Επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος ή και των προσωπικών του αδυναμιών;

–   Σοβαρά προσωπικά/οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα;

Είναι σημαντικό να απαντήσουμε πόσοι μαθητές κινδυνεύουν με στασιμότητα και δεν βιώνουν κάτι από τα πιο πάνω;

Είναι, επίσης, σημαντικό το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο γίνονται αποδεκτά τέτοια στοιχεία και τι ενέργειες έγιναν για βελτίωση της κατάστασης;

Είναι για αυτό το λόγο που επιμένω ότι για να παραμείνει ένας μαθητής στάσιμος με τη νοοτροπία (είναι πλέον κουλτούρα) που έχουμε σήμερα στα σχολεία χρειάζεται πολλή προσπάθεια!

Παραμένουν βέβαια και τα ερωτήματα: «Πιστεύουμε στην αλλαγή; Θέλουμε ΕΜΕΙΣ να αλλάξουμε; Πρέπει να περνούν όλοι οι μαθητές; Θέλουμε να καταργηθεί η στασιμότητα;»

Θερμή παράκλησή μου προς γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι να μελετήσετε πολύ καλά τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κ.Δ.Π. 60/2017. Αφού το πράξετε απαντήστε σας παρακαλώ στο ερώτημά μου, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση; Έχουμε κατεύθυνση; Γνωρίζουμε που θέλουμε να πάμε; Είμαστε σίγουροι για αυτό τον προορισμό; Απολαμβάνουμε αυτό το ταξίδι;

Καλή αξιολόγηση των μαθητών σας!

Καλή επιτυχία παιδιά!

Υπομονή γονείς!

*Σύμβουλος


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718