KESJULY18

2018-04-26 12:36:09
ΝΣΔΕ: Η μεταρρύθμιση που άργησε

ΝΣΔΕ: Η μεταρρύθμιση που άργησε


ΤΟΥ ΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ*

Είχα τη χαρά να παραδώσω χτες την «επίσημη» έκδοση της τελευταίας ερευνητικής μου προσπάθειας με τίτλο: «Νέο Σύστημα Διορισμών: Η μεταρρύθμιση που άργησε (1)», στο νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Κώστα Χαμπιαούρη. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί με το αναγνωστικό κοινό του Paideia-news την Εισαγωγή που περιλαμβάνεται στην έκδοση. Σημειώνω ότι η έκδοση έγινε με την επιμέλεια της ΥΑΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία. Για σκοπούς οικονομίας χώρου έχουν απαλειφθεί οι όποιες παραπομπές και υποσημειώσεις.

Εισαγωγή

Η παρούσα έκδοση προέκυψε σε συνέχεια πρόσκλησης του (τέως) Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δρα Κώστα Καδή προς τον υποφαινόμενο, για τη διεξαγωγή έρευνας, που στόχο θα είχε «να αποτυπώσει, μέσα από την ανάλογη τεκμηρίωση, την εξέλιξη του συστήματος διορισμών στην Κύπρο (νομοθεσία, κανονισμούς, κριτήρια)». Την ανάγκη για την ιστορική αυτή καταγραφή μαρτυρεί αφενός η απουσία μιας ιστορικής διερεύνησης της γένεσης και της εξέλιξης του συστήματος της επιλογής εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και, αφετέρου, η αναγκαιότητα όπως δοθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα το σωστό, υπό την έννοια της τεκμηρίωσης, ιστορικό πλαίσιο.

Στόχος αυτής της έκδοσης υπήρξε, κατ’ επέκταση, όχι μόνο η γεγονοτογραφική αποτύπωση της εξέλιξης του ζητήματος στον ιστορικό χρόνο, αλλά, συνάμα, η ανάδειξη των προσπαθειών που επιχειρήθηκαν, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη λύση του. Η ιστορική έρευνα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην παρούσα έκδοση, δεν έχει στόχο να πάρει θέση ως προς τον ευρύτερο διάλογο που αναπτύσσεται - και όπως εν τέλει αποδεικνύεται, εν τη αγνοία μας, επαναλαμβάνεται στον ιστορικό χρόνο - ως προς το ζήτημα της επιλογής των πιο κατάλληλων εκπαιδευτικών. Έχει στόχο, όμως, να καταδείξει, και τούτο επιχειρώ μέσα από μία καταρχάς συγκριτική ιστορική προσέγγιση, τη διαχρονική ρητορική γύρω από αυτό το ζήτημα και τον βαθμό που αυτή υπήρξε συνεπής, τόσο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας (εκπαιδευτικής πολιτικής) όσο και από πλευράς εκπαιδευτικών και κοινωνικών εταίρων. Τέλος, μέσα από την έκδοση αυτή επιχειρώ να αναδείξω την αξία που έχει να προσφέρει η ιστορική έρευνα σε αυτό που ονομάζουμε «βαθιά γνώση», καθώς το παρελθόν μας, και όσα αυτό περικλείει, αποδεικνύονται περισσότερο από πολύτιμα στην αέναη προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης Εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να προβληματιστούμε, με αφορμή το χρονικό που αφορά στο σύστημα διορισμών, ως προς το πώς το διαχρονικό αυτό φαινόμενο της μη έγκαιρης λήψης αποφάσεων οδήγησε στο τέλμα τη δυναμική των όποιων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που επιχειρήθηκαν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ιστορική εξέλιξη του ζητήματος των διορισμών αναλύεται στην παρούσα έκδοση μέσα από τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο ζήτημα μέσα από την καταγραφή των όσων ίσχυαν για το θέμα αυτό στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περίοδο που προηγήθηκε της Ανεξαρτησίας. Για μια εκτενέστερη μελέτη της εξέλιξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αποικιακή και μετα-αποικιακή περίοδο παρατίθενται στο εν λόγω κεφάλαιο σχετικές παραπομπές. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς και αποφάσεις που λήφθηκαν για το ζήτημα αυτό. Η περιοδολόγηση γίνεται με βάση τις επτά κυβερνήσεις (προεδρίες), που ανέπτυξαν στην περίοδο από την Ανεξαρτησία έως τις μέρες μας τις δικές τους προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος. Ταυτόχρονα, καταγράφονται η εκπαιδευτική πολιτική (μέσα από τη ρητορική των Υπουργών Παιδείας) αλλά και οι κοινωνικές αντιδράσεις (μέσα από τη ρητορική των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των άλλων κοινωνικών εταίρων). Στο τρίτο κεφάλαιο, κάτω από τον τίτλο «Σύνοψη – Μαθήματα από το παρελθόν», καταγράφεται η σύνοψη της ιστορικής εξέλιξης του ζητήματος και τίθεται η αφετηρία για έναν ευρύτερο προβληματισμό ως προς την αξία της ιστορικής γνώσης για τον σχεδιασμό, τη χάραξη και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής μας πολιτικής.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη απόπειρα της ιστορικής καταγραφής μιας πολύ συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, του συστήματος διορισμών στην κυπριακή εκπαίδευση. Η ιστορική έρευνα προσπάθησε (και εκτιμώ ότι το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό) να εξαντλήσει το σχετικό με το θέμα αρχειακό υλικό στο Κρατικό Αρχείο και στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το υλικό υπήρξε και η βάση της ερευνητικής μου προσπάθειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θετικό και αρνητικό. Συνεπώς, ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί ως περιορισμός το γεγονός ότι η έρευνα δεν επεκτάθηκε στα Αρχεία των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ή άλλων φορέων (πολιτικά κόμματα, οργανωμένοι γονείς), κάτι που σημαίνει ότι οι όποιες θέσεις / απόψεις τους βασίζονται σε ό,τι περιλαμβάνεται στα προαναφερόμενα αρχεία και στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), χωρίς, ωστόσο να έχει επιδιωχθεί μια εξαντλητική επισκόπηση αυτών των αρχείων. Τέλος, θα μπορούσε, επίσης, να αξιολογηθεί ως «πλεονέκτημα» και ταυτόχρονα «περιορισμός» η ενασχόληση του υποφαινόμενου με το ζήτημα ως συνεργάτη στο Γραφείο του υπουργού Παιδείας Κώστα Καδή από τον Μάρτιο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2016. Άλλωστε, η «φωνή» του ιστορικού αποτελεί έναν εκ των πραγμάτων μεθοδολογικό περιορισμό στην ιστορική καταγραφή. Σε προσωπικό επίπεδο έχω πλέον εμπεδώσει ότι «η όποια ιστορική «κριτική» του παρελθόντος και, κατ’ επέκταση, η όποια σχέση του ιστορικού με τα γεγονότα, είναι μια σχέση διαλεκτική». Υπό αυτή την έννοια «η “φωνή” του ιστορικού είναι στο κέντρο της ιστορίας». Ωστόσο προσπάθησα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να καταγράψω τα γεγονότα χωρίς διάθεση κριτικής, αλλά περισσότερο με μια διάθεση αυτά που για πρώτη φορά καταγράφονται να αποτελέσουν αφετηρία για ευρύτερο προβληματισμό. Εκτιμώ ότι όντως η συγκεκριμένη έρευνα έχει σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης μέσα από μια πιο διεξοδική ανάλυση τόσο του περιεχομένου της εκπαιδευτικής πολιτικής (σε επίπεδο προθέσεων αλλά και σε επίπεδο πράξης) όσο και μέσα από μια ευρύτερη ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών οργανώσεων, εφόσον οι τελευταίες θέσουν το σχετικό αρχειακό τους υλικό στη διάθεση των ερευνητών.

Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της έκδοσης. Αφετηριακά, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, που μου πρότεινε την καταγραφή αυτής της ιστορικής μεταρρύθμισης, την οποία βίωσα από τα πρώτα βήματα της θητείας του υπουργού Καδή μέχρι την ολοκλήρωσή της με την ψήφιση του Ν.127/2015, στις 9 Ιουλίου του 2015 στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ, επίσης, το σύνολο των συναδέλφων στο Γραφείο Υπουργού και στο Αρχείο του Υπουργείου Παιδείας, τους λειτουργούς του Κρατικού Αρχείου και της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια διευκολύνοντας την πρόσβασή μου σε αρχειακό υλικό. Για το φωτογραφικό υλικό της έκδοσης ευχαριστώ τους λειτουργούς του φωτογραφικού αρχείου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου που, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, προώθησε την έκδοση της ιστορικής αυτής έρευνας, καθώς και τον δρα Γιώργο Ευθυμίου που επιμελήθηκε γλωσσικά την έκδοση. Δεν μπορώ παρά, ολοκληρώνοντας αυτή την «πρώτη» ιστορική καταγραφή, να την αφιερώσω σε όλους όσοι διαχρονικά πίστεψαν στην αναγκαιότητα αυτής της μεταρρύθμισης και εργάστηκαν για την υλοποίησή της. Οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν αφανείς…

(1)   Ο τίτλος επιλέγηκε στοχευμένα για δύο λόγους, ο πρώτος είναι ένας λόγος ουσίας, αφού όντως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που άργησε πολύ. Ο δεύτερος είναι ένας λόγος «τιμής», καθώς έτσι ήθελα να τιμήσω έναν από τους κορυφαίους Ιστορικούς της Εκπαίδευσης, τον Αλέξη Δημαρά, που έγινε γνωστός για το σύγγραμμά του «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε».

ΝΣΔΕ: Η μεταρρύθμιση που άργησε


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Sat April 28, 2018, 08:41:10
Προς Παναγιώτη Νικολάου: Μια κρίση επί ενός θέματος μπορεί να έχει έρεισμα αντικειμενικότητας αν αυτός που την κάνει δεν έχει προσωπικό συμφέρον αν η κρίση του αυτή υιοθετηθεί. Αν έγώ είμαι χαμηλά στον κατάλογο και με το ΝΣΔΕ αφήσω πίσω άλλους που είναι πιο μπροστά μου, η άποψη μου ότι το ΝΣΔΕ είναι καλό έχει τόση αξία όση η άποψη αυτών που έχασαν το διορισμό του λόγω του ΝΣΔΕ ότι το ΝΣΔΕ είναι κακό. Χρειάζεται ανεξάρτητη τεκμηρίωση και αξιολόγηση του ΝΣΔΕ με βάση την (υποθετική) βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό θα φέρει.

Μιχάλης Α. Πόλης
Sat April 28, 2018, 08:32:56
Υποτίθεται ότι κάθε αλλαγή διαδικασιών σε μια συγκροτημένη, επιστημονικά δομημένη και στοχοπροσηλωμένη διαδικασία όπως η εκπαίδευση γίνεται για βελτίωση του παραγόμενου προιόντος της διαδικασίας. Στην περίπτωση μας πρέπει να υποθέσουμε ότι το ΝΣΔΕ έγινε για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση. Υποτίθεται ακόμα ότι με το ΝΣΔΕ θα προσλάβουν τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Έχει προβλεφθεί κάποια διαδικασία που να μετρήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα πριν και μετά το ΝΣΔΕ; Αν δεν έχει προβλεφθεί μια τέτοια διαδικασία (Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο ) η επιβολή του ΝΣΔΕ πάσχει ώς προς την επιστημονική της τεκμηρίωση.
Όσοι έχουν καλή μνήμη και αποδίδουν στις εξετάσεις έχουν και μεταδοτικότητα;
Τι αξίζει ένα πτυχίο με άριστα αν ο κάτοχος του πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις του με εξετάσεις;

Παναγιώτης Νικολάου
Thu April 26, 2018, 13:31:05
Θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια που έλεγαν πως θα καταργηθούν οι παρωχημένοι καταλογοι διοριστέων. Ειδικά μετα το 2004 κ το ανοιγμα των καταλόγων σε πολίτες της ΕΕ, η κατασταση είχε ξεφύγει δραματικά με την εγγραφή εκατοντάδων εκπαιδευτικών από Ελλάδα. Απόφοιτοι από το 1993(!) Κ εντεύθεν έμπαιναν στους καταλόγους(κοιταξτε τους καταλόγους των φιλολογων να δειτε το χάος). Δυστυχώς αριστοι εκπαιδευτικοί δεν αντεξαν να περιμένουν να ερθει η σειρά τους. Στην πορεία του χρόνου απορροφήθηκαν από άλλες δουλειές για να μπορεσουν να επιβιώσουν.

Ένα ταπεινό συγνώμη σε αυτούς. Και μια διαβεβαίωση σε όσους μείναμε πιστοί στην επιστήμη μας, πως ο αγώνας για δικαίωση της εκπαιδευτικών μας αγώνων θα συνεχιστεί. ΑΜΕΣΑ επρεπε να εφαρμοστεί το ΝΣΔ κ όχι σε βάθος δεκαετίας.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
UNICERT
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016