KESJULY18

2018-04-01 06:57:27
 Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ.

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ.


  (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)  

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ.  (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Βαθμίδα: Λειτουργός

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:

Λειτουργός   (Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [ τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6)      €18,219 – €30,494

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ.: info@theo.ac.cy μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου  2018, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

ή ταχυδρομικώς (στην ίδια διεύθυνση) σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο,  30 Απριλίου  2018. 

Οι αιτήσεις (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακόλουθων:

 1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επαρκή τεκμηρίωση αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών). 
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., από την ηλεκτρονική διεύθυνση των ατόμων που συστήνουν τον/την υποψήφιο/α, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy.

[Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (30 Απριλίου  2018)].

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η τεκμηρίωση των αναφορών έργου/εμπειρίας (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064), e‐mail: info@theo.ac.cy

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 1. Αναλαμβάνει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση και την προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ..
 2. Αναλαμβάνει το γραφείο Erasmus+ της Θ.Σ.Ε.Κ. (κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού) και τη διαχείριση όλων των σχετικών εργασιών.
 3. Αναλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες και στηρίζει την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών.
 4. Συμβουλεύει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την προσπάθεια κατάρτισης και διαχείρισης ερευνητικών και άλλων προτάσεων με εξωτερική χρηματοδότηση (πχ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας κτλ.).
 5. Διαχειρίζεται την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών έργων που αναλαμβάνει η Θ.Σ.Ε.Κ. .
 6. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Έρευνας και δίνει πληροφορίες όσον αφορά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα σε τομείς που αφορούν τη Θ.Σ.Ε.Κ. .
 7. Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση στο ακαδημαϊκό προσωπικό και στους φοιτητές σε θέματα της αρμοδιότητάς του/της.
 8. Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα της αρμοδιότητάς του/της.
 9. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη Θ.Σ.Ε.Κ. σε επιτροπές, σε τοπικές και σε διεθνείς ημερίδες, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στην Υπηρεσία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ.ά. .
 10. Συντηρεί στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. τον σχετικό ιστοχώρο που αφορά την έρευνα και την κινητικότητα,  παρέχοντας ενημέρωση, διαφήμιση και διάχυση πληροφοριών.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα συναφή με τη θέση.
  3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
  5. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.  
  7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

  Θα αποτελούν πλεονέκτημα:

  1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.

  2. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

  1. Η προφορική εξέταση θα έχει τη μορφή συνέντευξης, την οποία θα διεξάγει ειδική επιτροπή.

  2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

  (α) Νέα Ελληνική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης) και

  (β) Αγγλική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τη θέση). 

  Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών

  1. Βαρύτητα της μοριοδότησης προσόντων: 50% επί της τελικής βαθμολογίας.

  2. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα 20% (10% για τα Ελληνικά και 10% για τα Αγγλικά) και η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 30% επί της τελικής βαθμολογίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη θέση:

  1. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια μικρή Σχολή που λειτουργεί από το 2015, ο/η υποψήφιος/α που θα καταλάβει τη θέση θα έχει την ευκαιρία και την πρόκληση να οργανώσει τις δομές και τις διαδικασίες έρευνας στο μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο.
  2.  Η Θ.Σ.Ε.Κ. δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει τον/τη λειτουργό κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α4-Α6.
  3. Ο/Η λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται συνήθως σε κανονικό ωράριο (8:00. με 16:00), ανάλογα, όμως, με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. ή τις ανάγκες της θέσης, δύναται να εργαστεί και με ειδικά ωράρια.
  4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ., ο/η λειτουργός θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντά του/της και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

  Κωδικός Προκήρυξης:

  2018_03_29_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Ερ_Ευ_Πρ


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016