KESJULY18

2018-03-11 18:29:55
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χορηγίες μεταταδιδακτορικών ερευνητών προχωρημένου επιπέδου

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χορηγίες μεταταδιδακτορικών ερευνητών προχωρημένου επιπέδου


2018 - 2019 Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Αρ. Χορηγιών: Δέκα (10)

Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος.

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Προχωρημένου Επιπέδου» λειτουργεί ανταγωνιστικά, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονική αξιολόγηση με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Δικαιούχοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι οποίοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζουν επίδοση τουλάχιστον 4 στο κριτήριο h-index της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης scholar.google.com. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και παράλληλα θα διδάσκουν μέχρι και ένα μάθημα κατά τη διάρκεια της χορηγίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

B. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η χορηγία υλοποιείται με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός που προβλέπεται ανέρχεται στα €2.400. Στο ποσό αυτό μπορεί να προστεθεί εφάπαξ επιμίσθιο επανεγκατάστασης ως ακολούθως: €1000 από Ελλάδα, Β. Αφρική ή Μέση Ανατολή, €1500 από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, €2000 από άλλες χώρες. Κατά την υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση, το Πρόγραμμα δύναται να επιβραβεύσει με πρόσθετο επιμίσθιο μέγιστου ποσού €2000 ανά έτος, τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες τουλάχιστον μίας ερευνητικής πρότασης η οποία κρίνεται επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON2020 ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Από το σύνολο των απολαβών θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού ούτε παροχή ιδιωτικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτυακού εργαλείου, ως ένα αρχείο σε μορφή pdf. Οδηγίες για την εξασφάλιση των σχετικών κωδικών πρόσβασης έχουν αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main.
 2. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων ερευνητών πρέπει να περιλαμβάνει βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Συντονιστή (μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού) και τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο αναμένεται να ενταχθεί ο μεταδιδακτορικός ερευνητής.
 3. Αναλυτικά, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: Προσωπικά Στοιχεία (εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής) o Όνομα

o  Επώνυμο

o  Αρ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου

o  Ημερομηνία γέννησης

o  Υπηκοότητα

o  Ταχυδρομική Διεύθυνση (αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα) για γραπτή επικοινωνία

o  Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά)

o  Ηλεκτρονική Διεύθυνση

o  Προπτυχιακές Σπουδές (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, Πανεπιστήμιο)

o  Μεταπτυχιακές Σπουδές (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, Πανεπιστήμιο)

o  Διδακτορικό (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, Πανεπιστήμιο)

o  Επιστημονικό Πεδίο (γενικός επιστημονικός τομέας και εξειδικευμένο θέμα)

o  Ενδιαφερόμενο Τμήμα Ερευνητική Πρόταση (σε ένα αρχείο pdf)

o Βιογραφικό Σημείωμα

o Δημοσιεύσεις υποψηφίου

o Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου

o Τίτλος Ερευνητικής Πρότασης

o Περίληψη Πρότασης (μέχρι 400 λέξεις)

o Περιγραφή Δικτύου Συνεργασίας, αν υπάρχει (μέχρι 750 λέξεις)

o Περιγραφή προτεινόμενης εργασίας, μεθοδολογίας και παραδοτέων (μέχρι 2000 λέξεις)

o Ρόλος Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (μέχρι 500 λέξεις)

o Σημαντικότητα της πρότασης για το επιστημονικό πεδίο (μέχρι 750 λέξεις)

o Υπογεγραμμένη βεβαίωση από μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο αναμένεται να ενταχθεί ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, η οποία να δηλώνει ότι έχουν λάβει γνώση της πρότασης και συμφωνούν με τις πρόνοιές της o Το μάθημα που θα διδάξει ο ερευνητής (περιγραφή, εξάμηνο διδασκαλίας, πιστωτικές μονάδες, διάγραμμα μαθήματος) o Αναλυτικός προϋπολογισμός πρότασης (προϋπολογισμός Πανεπιστημίου, συνεργατών, πιθανή συγχρηματοδότηση από εξωτερικούς φορείς). Η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτει μόνο τις αμοιβές του μεταδιδακτορικού ερευνητή (και πιθανόν επιμίσθιο επανεγκατάστασης), δαπάνη συμμετοχής σε συνέδρια για παρουσίαση του ερευνητικού έργου μέχρι €900 (ανά έτος), την αγορά υπολογιστή ή/και άλλου εξοπλισμού μέχρι €1.000 (μία φορά για κάθε ερευνητή) και υλικών εργαστηρίου μέχρι €4.000 (ανά έτος) όταν το επιστημονικό πεδίο το απαιτεί και αφορά στα Τμήματα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής. Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πρέπει να καλυφθούν από άλλους πόρους. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από μια Κατηγορία Δαπάνης σε άλλη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς Συνεργαζόμενους Φορείς. Αν απαιτούνται δαπάνες από Συνεργαζόμενους Φορείς, αυτές θα πρέπει να επιβαρύνουν τους Συνεργαζόμενους Φορείς ως συγχρηματοδότηση.

Τα υποβαλλόμενα έγγραφα μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις και θα υποβάλει εισήγηση προς την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) με τις δέκα προτάσεις που θα εγκριθούν για χρηματοδότηση και τις δέκα επιλαχούσες (ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας).
 2. Η τελική απόφαση για χρηματοδότηση λαμβάνεται από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς το κάθε ένα από τα τρία κριτήρια που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Επιπρόσθετα, θα αποκλείονται οι προτάσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της Συμβατότητας με τις Προϋποθέσεις

Συμμετοχής. Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο «Έντυπο Αξιολόγησης Προτάσεων» (Παράρτημα Ι).

 1. Προσόντα και Ικανότητα Υποψηφίου
 2. Επιστημονική/Τεχνολογική Ποιότητα
 3. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος

Επιπρόσθετα, οι αξιολογητές θα κληθούν (χωρίς βαθμολογία) να εκφέρουν την άποψή τους αναφορικά με τους πιο κάτω παράγοντες:

 1. Επάρκεια προϋπολογισμού
 2. Αναγκαιότητα για αξιολόγηση πρότασης από Επιτροπή Βιοηθικής
 3. Επίδραση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στο περιβάλλον

Η αξιολόγηση κάθε πρότασης καταχωρείται στο Έντυπο Αξιολόγησης των Προτάσεων που παρουσιάζεται στο

Παράρτημα Ι.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Το μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που προσυπογράφει την πρόταση είναι ο Συντονιστής του Ερευνητικού Έργου στο οποίο θα συμμετέχει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο επόπτης του μαθήματος που θα διδάσκεται.
 2. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να διδάξει μέχρι και ένα μάθημα κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων της χορηγίας.
 3. Το μάθημα που θα διδάξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να είναι νέο ή υφιστάμενο.
 4. Είναι δυνατό, το ίδιο μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού να προσυπογράψει πρόταση από περισσότερους από ένα μεταδιδακτορικούς ερευνητές αλλά μόνο μία από αυτές τις προτάσεις μπορεί να εγκριθεί για χρηματοδότηση σε κάθε προκήρυξη.
 5. Δικαιούχοι της χορηγίας είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα οι οποίοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρουσιάζουν επίδοση τουλάχιστον 4 στο κριτήριο h-index της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης scholar.google.com. Κατά τη διάρκεια της χορηγίας, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται να εργοδοτούνται οπουδήποτε αλλού ή να κατέχουν παράλληλη θέση ή απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποψήφιοι που είναι σε διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Τίτλου θα αποκλείονται.
 6. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη χορηγία θα έχουν ως έργο τους την υλοποίηση της εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης και τη διδασκαλία ενός μαθήματος.
 7. Προτάσεις από υποψηφίους οι οποίοι έχουν εργοδοτηθεί ή εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές μπορούν να υποβληθούν μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενής τους εργοδότησης.
 8. Υποψήφιος του οποίου η πρόταση δεν εγκρίθηκε δύναται να υποβάλει νέα πρόταση στην επόμενη προκήρυξη.
 9. Η καταβολή της χορηγίας αρχίζει μετά την απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών και σε συνεννόηση με το προσυπογράφον Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, νοουμένου ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχετικά έγγραφα.
 10. Νοείται ότι η περίοδος της χορηγίας είναι ένα ημερολογιακό έτος στο οποίο περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 (UTC+02:00) Athens, Bucharest. Μετά την ώρα αυτή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δεν θα δέχεται άλλες αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λειτουργό Πανεπιστημίου, κα Ξένια Κωνσταντίνου, τηλ. 00357 22894297, email: constantinou.xenia@ucy.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016