KESJULY18

2018-02-09 12:15:43
Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΥΠΠ

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΥΠΠ


Με εκτέλεση καθηκόντων επιμελητή μερικής απασχόλησης 

Σύμφωνα με την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας της Παρασκευής 9 Φεβρουαρίου 2018:

Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ιι)), στο Γραφείο του Κρατικού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), που λειτουργεί στη Λεμύθου- επαρχία Λεμεσού. Επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι οι ανάγκες αυτές δύναται να αφορούν στην κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, καθώς και στην αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας, μητρότητας κλπ, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

1.1 Απαιτούμενα προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) (I) Επιτυχία στην ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε όποια άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή

(II) αναγνωρισμένο δίπλωμα διετούς, τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία. γ) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία μέσου ή ανώτερου επιπέδου.

δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

1.2 Πρόσθετα προσόντα - πλεονέκτημα:

α) Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση E.C.D.L. (European Computer Driving License) ή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) ή άλλου ισότιμου πιστοποιημένου προσόντος στα θέματα:

  1. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.
  2. Επεξεργαστής κειμένου.
  3. Λογιστικά φύλλα.
  4. Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες.

β) Επιτυχία στην ανώτερη εξέταση στη Λογιστική (Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε όποια άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

γ) Πείρα στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον Ιδιωτικό τομέα σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί ικανός αριθμός προσοντούχων αιτητών, θα εξετάζονται και αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τα ακόλουθα, τουλάχιστον, προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

γ) (i) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική Δακτυλογραφία μέσου ή ανώτερου επιπέδου,

ή

(ii)  Επιτυχία στην ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε όποια άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή

(iii)  Αναγνωρισμένο δίπλωμα διετούς, τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου είναι ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

10-20

Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου.

2.

  • Επιτυχία στην εξέταση στη Λογιστική

—  Μέσου Επιπέδου (Intermediate)

ή

—   Ανώτερου Επιπέδου (Higher)

ή

  • Δίπλωμα διετούς, τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία

3

ή

5

ή

3

Οι αιτητές θα μοριοδοτούνται μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις, σ' αυτή με την πιο ψηλή βαθμολογία.

 

 

3.

• Επιτυχία στην εξέταση Ελληνικής Δακτυλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

—   Μέσου Επιπέδου

ή

—  Ανώτερου Επιπέδου

3              

ή

4               

 

4.

• Επιτυχία στην Αγγλική Δακτυλογραφία του L.C.C.I. ή του PITMANS

—   Μέσου Επιπέδου

ή

—  Ανώτερου Επιπέδου

3              

ή

4               

 

5.

Επιτυχία σε εξετάσεις E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και Cambridge στα θέματα:

α) Χρήση υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων

(Using the Computer and Managing Files)

β) Επεξεργαστής Κειμένου (Word Processing)

γ) Λογιστικά φύλλα (Spreadsheets) και

δ) Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

(Information and Communication)

0,5 - 2

Για το καθένα από τα 4 θέματα εξέτασης δίδεται 0,5 της μονάδας.

6.

Πείρα στη Δημόσια Υπηρεσία σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, από έξι τουλάχιστον μήνες

μέχρι τρία χρόνια (ανώτατο όριο)

ή

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης στον ιδιωτικό τομέα (αποδεδειγμένη)

0,5 - 3

ή

0,25 - 1,5

0,5 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο.

0,25 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο.

Οι αιτητές θα μοριοδοτούνται μόνο σε μία από δύο περιπτώσεις, σ' αυτή με τα πιο ψηλά μόρια.

 3. Σημειώσεις:

α) Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με την ακόλουθη σειρά:

(i)   Διάρκεια της πείρας στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ιδιωτικό τομέα, σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

(ii)  Κατοχή πιστοποιητικού εξέτασης στα συγκεκριμένα θέματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που φαίνονται στο σημείο 5 πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι η κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των ισοβαθμούντων δεικνύεται με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, αρχίζοντας από το 0,001 για τον αιτητή με τη χαμηλότερη σειρά προτεραιότητας σε κάθε ομάδα ισοβαθμούντων.

β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνονται ανάλογα, με βάση αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

δ) Τα καθήκοντα, που θα εκτελούνται, είναι αυτά που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Επιμελητή.

ε) Η απασχόληση στο Κ.Ι.Ε. Λεμύθου θα είναι πάνω σε μερική βάση απασχόλησης, από 14-16 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.

στ) Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της αμοιβής του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Κ.Ι.Ε., θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.

ζ) Ο τελικός Πίνακας υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 70(Ι)/2016, και στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα πρόσωπα με τη σειρά κατάταξής τους, τα οποία κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ισχύ μέχρι τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία δημοσίευσής του. Δεδομένου ότι i) για την κάλυψη ανάγκης προσωρι­νής φύσεως, και ii) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθενείας, μητρότητας κλπ. μερικής απασχόλησης, θα καταρτίζεται κοινός Πίνακας η σειρά κατάταξης στον υπό αναφορά Πίνακα θα ακολουθείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμβάσεις απασχόλησης να προσφέρονται στους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία.

η) Το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί, θα προσληφθεί ως εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτούμενου αξιολογείται ως επαρκής.

θ) Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από:

  • Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Πληροφορίες, ισόγειο κεντρικού κτηρίου).
  • Την Ιστοσελίδα του Γραφείου Διοίκησης Επιμελητών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού : www.moec.gov.cy/ grafeio_dioikisis_epimeliton/

ι) Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, Αρ. Γραφείων 235-236, 2ος όροφος, κτήριο Β', Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 23/02/2018.

ια) Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Γέννησης, πιστό αντίγραφο του Απολυτηρίου, αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών των απαιτούμενων προσόντων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προσόντων, καθώς και από βεβαιώσεις της πείρας στη Δημόσια Υπηρεσία και στον Ιδιωτικό τομέα σχετικές με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης (με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης) που θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αίτηση δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πείρας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

ιβ) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 22809522, 22800657, 22800865.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
KYPRIA2018
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718