KESJULY18

2018-01-25 13:36:33
Νέες εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Νέες εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών


  Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ)  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις πιο κάτω Εκδόσεις έργων Κυπρίων και ξένων επιστημόνων–συνεργατών του ΚΕΕ, τις οποίες πραγματοποίησε κατά το 2017, στο πλαίσιο των εκδοτικών του δραστηριοτήτων :

1.Στέφανος Κακλαμάνης, AndreaCornaro, HistoriaCandiana. Mιa αφήγηση του Δ’ Βενετοτουρκικού Πολέμου (1570 – 1573) Κύπρος – Ναύπακτος,Λευκωσία 2017, 667 σελίδες 

 Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τη μελέτη της ανέκδοτης ιταλόγλωσσης «Ιστορίας της Κρήτης» («Historia Candiana») του βενετοκρητικού ευγενή Ανδρέα Κορνάρου, και πιο συγκεκριμένα με την έκδοση των ενοτήτων που αφορούν τον Δ’ βενετοτουρκικό πόλεμο (1570 – 1573) και περιέχονται στο τελευταίο τμήμα του 14ου και σε ολόκληρο το 15ο Βιβλίο της HistoriaCandiana. Πέραν από την έκδοση των ανέκδοτων αυτών ενοτήτων, καθώς και την ταυτόχρονη απόδοσή τους στην ελληνική, το υπό αναφορά βιβλίο περιλαμβάνει επίσης Εισαγωγή, Σημειώσεις, 4 Παραρτήματα, Βιβλιογραφία και Γενικό Ευρετήριο. Όσον αφορά το ίδιο το περιεχόμενο, επισημαίνεται ειδικότερα ότι το ενδιαφέρον της εν λόγω έκδοσης εστιάζεται πρωτίστως στο ότι, στο πλαίσιο της αφήγησης των γεγονότων του Δ’ βενετοτουρκικού πολέμου, ο Κορνάρο, ο οποίος ήταν σύγχρονος των γεγονότων αυτών, περιγράφει, μεταξύ άλλων, την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο (1570), την πολιορκία και την πτώση της Λευκωσίας, την πολύμηνη πολιορκία της Αμμοχώστου, την πτώση της Αμμοχώστου, καθώς και τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, στην οποία είχε λάβει και ο ίδιος μέρος.

 2.Nicolas E. Karapidakis, Le Consulat de Venise à Chypre. Documents inédits (1750 – 1751), Tome II, Nicosie 2017,  538 σελίδες

 Σε συνέχεια της προηγηθείσας έκδοσης, το 2013, πέραν των 231 ανέκδοτων εγγράφων της περιόδου 1719 – 1749 του Προξενείου της Βενετίας στην Κύπρο, στο παρόν βιβλίο, το οποίο συνιστά δεύτερο τόμο έκδοσης ανέκδοτων εγγράφων του συγκεκριμένου Προξενείου, δημοσιεύονται, με μία ειδική, σε κάθε περίπτωση, περιληπτική περιγραφή στη γαλλική, 206 πρόσθετα ανέκδοτα βενετικά προξενικά έγγραφα. Τα πρόσθετα αυτά έγγραφα που πρωτοεκδίδονται ανήκουν στην χρονική περίοδο 1750 – 1751, και επιτρέπουν, μέσα από τη μελέτη τους, την αποκόμιση σημαντικών πληροφοριών και συμπερασμάτων όσον αφορά τις διπλωματικές, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες του Προξενείου της Βενετίας στην Κύπρο, αλλά και για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αυτό αντιμετώπιζε κατά την εν λόγω περίοδο. Πέραν της έκδοσης των εγγράφων αυτών, το υπό αναφορά βιβλίο περιλαμβάνει Εισαγωγή, Αρχειακές χειρόγραφες πηγές, Βιβλιογραφία, 3 Παραρτήματα, Γλωσσάρι και Γενικό Ευρετήριο.

3.Nicolas E. Karapidakis, Le Consulat de Venise à Chypre. Documents inédits (1752 – 1753), Tome III, Nicosie 2017,  735 σελίδες

 Το έργο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο έκδοσης ανέκδοτων εγγράφων του Προξενείου της Βενετίας στην Κύπρο. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα την έκδοση, καθώς και την περιληπτική περιγραφή στη γαλλική, ακόμη 209 νέων ανέκδοτων βενετικών προξενικών εγγράφων, τα οποία, στην προκειμένη περίπτωση, εμπίπτουν στη χρονική περίοδο 1752 – 1753. Πρόκειται για έγγραφα τα οποία αποτελούν, και αυτά, σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες στην Κύπρο, κατά την εν λόγω περίοδο, του συγκεκριμένου Προξενείου. Το υπό αναφορά έργο περιλαμβάνει επιπρόσθετα, Εισαγωγή, Αρχειακές χειρόγραφες πηγές, Βιβλιογραφία, 4 Παραρτήματα, Γλωσσάρι και Γενικό Ευρετήριο.     

4.Benjamin Arbel, Studies on Venetian Cyprus, Collected Studies III, Nicosia 2017, 358 σελίδες  

 To βιβλίο υπό τον τίτλο «Studies on Venetian Cyprus» αποτελεί συλλογή 19 μελετών με κεντρικό θέμα την Ιστορία της Κύπρου κατά τη Βενετοκρατία μέχρι και την περίοδο μετάβασης από τη Βενετική στην Οθωμανική κατοχή της νήσου. Οι μελέτες αυτές είχαν, μεμονωμένα η κάθε μία, δημοσιευθεί ήδη προγενέστερα, από τον συγγραφέα τους Benjamin Arbel, κατά διαφορετικές περιόδους, καθώς και σε διαφορετικές γλώσσες (14 στα αγγλικά, 3 στα ιταλικά και 2 στα γαλλικά). Για τους σκοπούς της παρούσας συλλογικής έκδοσης, οι εν λόγω μελέτες,  -διατηρώντας η κάθε μία, σε κάθε περίπτωση, την αρχική γλώσσα δημοσίευσής της-,  συγκεντρώθηκαν μαζί και, αφού έτυχαν επικαιροποίησης, κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο 5 βασικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες και απαρτίζουν το κύριο μέρος της συγκεκριμένης συλλογικής έκδοσης. Οι θεματικές αυτές ενότητες, οι οποίες υποδιαιρούνται στις 19 υπό αναφορά μελέτες, επιτρέπουν, ως τέτοιες, το σχηματισμό μιας σφαιρικής εικόνας για την υπό μελέτη περίοδο, ενώ συνοδεύονται ταυτόχρονα και από μία Εισαγωγή και ένα Ευρετήριο.

5.Μαρία Ματθαίου, Αργυρώ Ξενοφώντος, Τα Παραμύθια της Κύπρου από το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Τόμος 2, Λευκωσία 2017, 306 σελίδες

 Το βιβλίο αυτό, εικονογραφημένο με χαρακτικά έργα του χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη, αποτελεί συνέχεια του πρώτου τόμου των Παραμυθιών της Κύπρου από το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιτημονικών Ερευνών, που είχε εκδοθεί το 2015. Στον παρόντα δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται αφηγήσεις παραμυθιών που εντάσσονται στο Λαογραφικό Αρχείο του ΚΕΕ και οι οποίες έχουν διασωθεί, είτε σε χειρόγραφη και έντυπη μορφή, είτε σε μαγνητοφωνημένη. Τα παραμύθια αυτά παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τόμο κατηγοριοποιημένα σε 23 ενότητες. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται και παραλλαγές (είτε μία, είτε περισσότερες) του κάθε παραμυθιού. Ακολουθούν επίσης παρατηρήσεις σχετικές με την ταξινόμηση των παραμυθιών, την ένταξη του κάθε παραμυθιού σε συγκεκριμένο τύπο και τα σχετικά παραμυθιακά μοτίβα. Στις περιπτώσεις όπου το πρωτότυπο κείμενο ενός παραμυθιού είναι καταγραμμένο σε αμιγή κυπριακή διάλεκτο, ακολουθεί και απόδοση του παραμυθιού στην κοινή νεοελληνική. Πέραν της παρουσίασης των ίδιων των παραμυθιών, των παραλλαγών τους και παρατηρήσεων σε σχέση με αυτά, η παρούσα έκδοση των Παραμυθιών της Κύπρου περιλαμβάνει επίσης Εισαγωγή, Βιβλιογραφία, 4 Πίνακες – Ευρετήρια και Κατάλογο των χαρακτικών έργων του Χαμπή Τσαγγάρη.

 Τα πιο πάνω βιβλία διατίθενται προς πώληση από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Γλάδστωνος 6, 1095 Λευκωσία, τηλ. 22456320.

 

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016