Κατά τη διάρκεια των δυο αυτών ημερών, τα σχολεία αναμένεται να διοργανώσουν επιμορφωτικές δράσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας (ενδοσχολική επιμόρφωση). Στόχος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης είναι η ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της σχολικής μονάδας, όπως αυτές θα έχουν διαγνωστεί, στο πλαίσιο υλοποίησης της Επαγγελματικής Μάθησης, των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, τα σχολεία έχουν κληθεί να καθορίσουν τους δικούς τους υπό έμφαση στόχους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, μέσω της ανάπτυξης Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης του σχολείου (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, Hμερ. 28/8/2017), στο οποίο γίνεται αναφορά και στην ανάγκη επιμόρφωσης/στήριξης των εκπαιδευτικών στο/α υπό έμφαση θέμα/τα. Για την επιμόρφωση/στήριξη/επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία έχουν αναπτύξει ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, στη βάση της προτεραιότητας (ή των προτεραιοτήτων) που έχουν τεθεί υπό έμφαση.

Συνεπώς, οι όποιες επιμορφωτικές δράσεις, κατά τη διάρκεια των «Ημερών του Εκπαιδευτικού», θα ενταχθούν σε συγκεκριμένο, στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα οργανωθεί από το ίδιο το σχολείο και θα έχει ως επίκεντρο τις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, στη βάση της εφαρμογής και της υλοποίησης της πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στο πλαίσιο των «Ημερών του Εκπαιδευτικού», για τις 12 Δεκεμβρίου 2017, επισημαίνεται ότι το κάθε σχολείο θα μπορεί:

α. να προβεί από μόνο του σε ειδικές διευθετήσεις για επιλογή εισηγητών/τριών είτε να αξιοποιήσει εκπαιδευτικούς από το προσωπικό του σχολείου που διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα είτε να προσκαλέσει κάποιον/α εξωτερικό/ή εισηγητή/τρια, ή

β. να επιλέξει ένα θέμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημέρες Εκπαιδευτικού». Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των προτεινόμενων θεμάτων από τα σχολεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών θα λειτουργήσει από τις 3 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2017. Θα αναρτηθεί σχετική εγκύκλιος για την έναρξη των εγγραφών και τα προτεινόμενα θέματα επιμόρφωσης. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Π.Ι., τη δρα Έλενα Χριστοφίδου (τηλ.:22402368, ηλ. διευθ.: chirstofidou.e@cyearn.pi.ac.cy) και τον δρα Παναγιώτη Σάββα (τηλ.: 22402327, ηλ. διευθ.: savva.p@cyearn.pi.ac.cy).

Στην περίπτωση των μικρών σχολείων ή/ και ειδικοτήτων με μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία με γειτονικά σχολεία, με συναφή θέματα επιμόρφωσης, αφού γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις από τα ίδια τα σχολεία.

Σημειώνεται ότι τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα προβούν σε συστηματική και σε βάθος εφαρμογή των σταδίων Επαγγελματικής Μάθησης με κατάλληλη μεθοδολογία και θα διαμορφώσουν τις επιλογές τους για επιμορφωτικές δράσεις, κατά τις Ημέρες Εκπαιδευτικού, σε συνεργασία με τον/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που λειτουργεί ως υποστηρικτής/τρια του σχολείου.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, τα σχολεία θα έχουν τη συνδρομή του Υπεύθυνου τους Ε.Μ.Ε ή Ε.Τ.Ε.

Οι επιμορφώσεις γίνονται με την έγκριση του οικείου Επαρχιακού Π.Λ.Ε. ή του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το τμήμα Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής