KESJULY18

2017-07-26 15:16:51
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «BODI»

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «BODI»


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «BODI: Cultur aldiversity, body, gender, health in early childhood education», 2015-1-FR01-KA201-015104. Το συντονιστικό ίδρυμα είναι το Elan Interculturel της Γαλλίας και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Κύπρο. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/08/2017. Το Πρόγραμμα «BODI» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο:

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη και διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, για την εκπαίδευση στα θέματα φύλου καθώς και για την ένταξη των παιδιών/γονέων που προέρχονται από πολιτισμικές μειονότητες.
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με α) την κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών που έχουν αντίκτυπο στην προσχολική εκπαίδευση, β) την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτισμική πολυμορφία, το φύλο και την υγεία των παιδιών και γ) τη συμμετοχή των γονέων (των μεταναστών και μη μεταναστών) με στόχο να εμπλακούν και να συζητήσουν αυτά τα ευαίσθητα θέματα.
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της πολιτισμικής πολυμορφίας των διαφόρων σχολείων καθώς και να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι γονείς από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, δεν αποκλείονται αλλά αντιμετωπίζονται ισότιμα και έχουν ενεργή συμμετοχή σε μια διαπολιτισμική κοινωνία η οποία αποδέχεται τη διαφορετικότητα σε σχέση με το φύλο, την αναπηρία κ.λπ.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις:

 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω διαδικτυακών μαθημάτων
 • Ετοιμασία εγχειριδίου και εργαλειοθήκης για δραστηριότητες
 • Σειρά επιμορφωτικών δράσεων σε εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς)
 • Εκπαίδευση γονέων
 • Εφαρμογή, υλοποίηση και αξιολόγηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σε σχολεία της κάθε μιας από τις χώρες-εταίρους.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία του Οδηγού 3 με θέμα την Γονεϊκή Εμπλοκή (εκπαιδευτικό εγχειρίδιο). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω Οδηγός πρόκειται να περιλαμβάνει μία εργαλειοθήκη με κάποιες μελέτες περιπτώσεων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μεθόδου διδασκαλίας των οποίων τα θέματα αγγίζουν ζητήματα φύλου, σώματος και υγείας προσεγγίζοντας παράλληλα την διαπολιτισμικότητα. 

Οι δραστηριότητες που ανέλαβε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να εφαρμόσει σε πιλοτική βάση με τη συμμετοχή νηπιαγωγών και γονέων έχουν ολοκληρωθεί. Το ενδιαφέρον των γονέων και των νηπιαγωγών ήταν μεγάλο και οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν με επιτυχία. Μετά τις συζητήσεις και την ανατροφοδότηση που έλαβαν οι λειτουργοί του Π.Ι.Κ., οι δραστηριότητες έχουν διαμορφωθεί και βελτιωθεί ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές στην εφαρμογή τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν περιληφθεί στον Οδηγό 3, ο οποίος σύντομα πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Κ.

Σκοπός τόσο αυτού του Οδηγού όσο και των υπολοίπων (Οδηγοί 1, 2, 3, 4), είναι να υποστηρίξει τις/τους εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου προσφέροντάς τους εισηγήσεις (θεωρητική – επιστημονική υποστήριξη, μεθοδολογική υποστήριξη) που άπτονται των θεμάτων της υγείας, του σώματος και του φύλου ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν στις τάξεις τους ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό και ευέλικτο, που να διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και να ευνοεί την ανάπτυξη αυτονομίας και κριτικής σκέψης των παιδιών στα ζητήματα αυτά.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, οι εταίροι του Προγράμματος BODI έχουν δημοσιεύσει το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο (Ιούνιος 2017) του οποίου το περιεχόμενο αφορά στις δράσεις του Προγράμματος καθώς και στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Ιουνίου 2017, στη Βαρκελώνη (βλέπε πιο κάτω). Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρέχει υλικό και εργαλεία σε εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρονών, σχετικά με θέματα πολιτισμικής πολυμορφίας, φύλου, υγείας και σώματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος BODI: www.bodi-project.eu

Διαδικτυακή εκπαίδευση για τη Διαφορετικότητα, το Φύλο και την Υγεία για Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Τον Μάιο, ξεκίνησε η διαδικτυακή εκπαίδευση (online training), που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 3 έως 6 χρονών, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν σε θέματα διαφορετικότητας, υγείας, φύλου και σεξουαλικότητας στα παιδιά.  Υπήρχαν πέντε ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαφορετικότητα
 • Το Φύλο και η Σεξουαλικότητα μέσα από τον Διαπολιτισμικό φακό
 • Γονεϊκότητα και Βία
 • Σώμα και Υγεία
 • Ρατσισμός

Αναζητήσαμε εκπαιδευτικούς που θα ενδιαφέρονταν να δοκιμάσουν δραστηριότητες σε δύο από τις πιο πάνω ενότητες και να μας δώσουν ανατροφοδότηση. Η διαδικτυακή εκπαίδευση θα συνεχιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:   www.bodi-project.eu.

Συνέδριο και Εργαστήρια για τη Διαφορετικότητα σε ένα νηπιαγωγείο στη Βαρκελώνη

Στις 28-30 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια του προγράμματος BODI, διοργανώθηκε συνέδριο στη Βαρκελώνη. Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρέχει υλικό και εργαλεία σε εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρονών, σχετικά με θέματα φύλου. Συζητήθηκαν, επίσης, διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας όπως: γιατί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, γιατί τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν και ποια είναι η διαφορά τους και τι σημαίνει οικογένεια;

Μέσα από το πρόγραμμα BODI, διεξήχθη εκτενή έρευνα για τις δεξιότητες σχέσεων που έχουν τα παιδιά ηλικίας 3  με  6 χρονών. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνύπαρξης, σε ένα πλαίσιο διαφορετικότητας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, από μικρή ηλικία.  Αυτό πρέπει να γίνεται, για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των παιδιών, όπως επίσης και η ίση συμμετοχή τους.

Μέσα από το συνέδριο:

 • Συνεισφέραμε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον, σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκπαίδευση για το φύλο και την ένταξη των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτό έγινε μέσα από ανάλυση και αξιολόγηση των υπαρχουσών πρακτικών και μεθόδων αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Συνεισφέραμε στον εμπλουτισμό των γνώσεων οικογενειών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά, μέσω της ενημέρωσης για νέες μεθόδους και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον χώρο τους.
 • Συνεισφέραμε στη βελτίωση της ικανότητας του σχολείου να ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές διαφορές και να βεβαιώνεται ότι παιδιά και οικογένειες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο δεν βιώνουν αποκλεισμό.
 • Παρείχαμε στα παιδιά εργαλεία για συμμετοχή σε μια διαπολιτισμική κοινωνία που είναι ανεκτική στις διαπολιτισμικές διαφορές και στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.
 • Παρείχαμε εργαλεία και στρατηγικές για αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων που αφορούν στο σώμα, στην υγεία και στη σεξουαλικότητα των παιδιών. 
  Σεμινάρια για Γονείς
 • Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017 διοργανώθηκαν σεμινάρια για γονείς. Κάθε εταίρος του προγράμματος διοργάνωσε τουλάχιστον τέσσερα σεμινάρια στη χώρα του, διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Τα σεμινάρια συνδέονταν κάθε φορά με μία από τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, όπως για παράδειγμα την υγεία, το φύλο, τη διαφορετικότητα ή γονεϊκότητα. Συνολικά, 15 γονείς και 5 νηπιαγωγοί  συμμετείχαν από κάθε χώρα. Ένα μικρό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεμιναρίου δόθηκε και στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές για σκοπούς ανατροφοδότησης.

  BODI: Ανθρωπολογία και Μέθοδοι Διδασκαλίας για Σεμινάρια σχετικά με τη Γονεϊκότητα και Δραστηριότητες με τα Παιδιά

  Στις μέρες μας, από τις πρώτες κιόλας μέρες του σχολείου, τα παιδιά εκτίθενται σε πολλαπλά ερεθίσματα. Επομένως, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο πρέπει να αναπτύξουν νέες στρατηγικές αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προκλήσεων που προκύπτουν από αυτά.

  Τους τελευταίους μήνες, διάφορες τέτοιες δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί από τους εταίρους του προγράμματος, μέσα από τα διάφορα σεμινάρια που απευθύνονταν σε γονείς και παιδιά, σε διάφορα τοπικά σχολεία. Τα αποτελέσματα θα αναφέρονται στον σχετικό οδηγό που αναμένεται να εκδοθεί. Ο σκοπός είναι η βελτίωση της ικανότητας των σχολείων να ανταποκρίνονται στην πολιτισμική διαφορετικότητα και η διασφάλιση της ένταξης και της συμμετοχής των παιδιών και των γονιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

  Στην Ιταλία, μετά από ένα επιτυχημένο σεμινάριο με 12 νηπιαγωγούς που διεξήχθη τον περασμένο Μάιο, ο εταίρος CESIE θα διοργανώσει ακόμα δύο σεμινάρια με 15 γονείς σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα, τη ψυχοσυναισθηματική υγεία των παιδιών, τα στερεότυπα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Τον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και παιδιά από δύο ηλικιακές ομάδες  (3 έως 4 χρονών και 5 έως 6 χρονών). Δύο εκπαιδευτές παρουσίασαν και πραγματοποίησαν δραστηριότητες σχετικά με την υγεία, την ανοχή, την αρμονία μέσα στο οικογενειακό σύστημα και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας σε ένα τοπικό σχολείο.

  Στην Αυστρία, ο εταίρος KINDERVILLA ασχολήθηκε με γονείς και παιδιά μέσα από τέσσερα σεμινάρια. Εκτός από τη διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμικότητα, ασχολήθηκαν και με θέματα όπως η γονεϊκότητα και η βία.

  Όπως διαφάνηκε, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των γονιών σχετικά με ευαίσθητα θέματα όπως είναι το σώμα, το φύλο και η υγεία. Η σημαντικότητα έγκειται στο ότι, ενδεχομένως, οι γονείς να έχουν διαφορετική προσέγγιση για την εκπαίδευση των παιδιών σε αυτά τα θέματα, λόγω των διαφορετικών αξιών και προσδοκιών που τους διακρίνουν.

  Στην Ισπανία, ο εταίρος La Xixa Teatre πραγματοποίησε την πρώτη δραστηριότητα του Προγράμματος για γονείς με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Το σεμινάριο έγινε στη Mataró, μια μικρή πόλη, κοντά στη Βαρκελώνη, σε συνεργασία με το κοινοτικό συμβούλιο. Στο σεμινάριο πήραν μέρος τοπικοί δάσκαλοι από διαφορετικά σχολεία, και ασχολήθηκαν με εκπαιδευτικές προκλήσεις που αφορούν στο σώμα, την υγεία και τις πολιτισμικές διακρίσεις. Επίσης, ασχολήθηκαν με το πώς μπορούμε να δημιουργούμε ευκαιρίες ενασχόλησης με αυτά τα θέματα και κατανόησης της σημαντικότητας της αμοιβαίας στήριξης.  

  Ακολουθούν σχόλια από τα διάφορα σεμινάρια:

  • “Ο γιος μου με ρωτά γιατί η Kumba είναι μαύρη και δεν ξέρω τι να απαντήσω. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ ξέρω γιατί έχουμε διαφορετικό χρώμα δέρματος”.
  • “Νομίζουμε ότι τα παιδιά μας δεν βλέπουν τις διαφορές, αλλά όταν το δικό σου παιδί είναι διαφορετικό, να ξέρεις ότι για το ίδιο είναι πολύ ξεκάθαρες οι διαφορές. ”
  • “Μετά από τη δραστηριότητα, μπορώ πλέον να μπω στη θέση του παιδιού και να καταλάβω πόσο σημαντικά είναι κάποια συναισθήματα. Τώρα πια μπορώ να σχετιστώ μαζί του.”

Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016