KESJULY18

2017-06-25 12:00:21
Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα: Όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο πολλά χάνεις

Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα: Όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο πολλά χάνεις


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Η 31η Δεκεμβρίου 2012 αποτελεί ένα οδυνηρό χρονικό ορόσημο, εφόσον  τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα  που θεμελιώνονται λόγω υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία μετά την ημερομηνία αυτή είναι εμφανώς μειωμένα. Υπηρεσία ίσου χρονικού διαστήματος πριν από την πρωτοχρονιά του 2013 αποδίδει σημαντικά περισσότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από ισόχρονη υπηρεσία μετά την 1/1/2013. Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσων εκπαιδευτικών κατείχαν μόνιμη συντάξιμη  θέση [Σημ. 1] στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στις 30/9/2011¹ και συνακόλουθα εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, χωρίζεται έτσι στις ακόλουθες δύο  περιόδους:

1. Περίοδος Α: Από το Διορισμό στο Δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012:

Η  υπηρεσία ως τις 31/12/2012² αποδίδει τα ακόλουθα  συνταξιοδοτικά ωφελήματα:

1.1 Σύνταξη Α: Για κάθε μήνα υπηρεσίας ως τις 31/12/2012 ο εκπαιδευτικός πιστώνεται με μηνιαία σύνταξη ίση με το ένα οκτακοσιοστό (1/800) του τελευταίου ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του πριν την αφυπηρέτηση, με μέγιστο αριθμό μηνών που εμπίπτουν στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων τους τετρακόσιους (400).

1.2 Η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Α σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης, είναι το 55ο έτος³.

1.3. Η σύνταξη Α δεν υπόκειται σε αναλογιστική μείωση σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης.

1.4. Το εφάπαξ Α ισούται με την ετήσια σύνταξη Α πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα(14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει δια τρία (3). Το εφάπαξ Α είναι αφορολόγητο.

1.5 Το εφάπαξ Α καταβάλλεται αμέσως μετά την αφυπηρέτηση του εκπαιδευτικού⁴.

2.Περίοδος Β: Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ως την  αφυπηρέτηση

2.1. Για κάθε μήνα υπηρεσίας από 1/1/2013 ο εκπαιδευτικός πιστώνεται με μηνιαία σύνταξη ίση με το ένα οκτακοσιοστό (1/800) του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών ολόκληρης της υπηρεσίας του μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης του, αναπροσαρμοσμένων με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική μονάδα του Τ.Κ.Α⁵. Ο υπολογισμός της σύνταξης Β με βάση το μέσο όρο όλης της υπηρεσίας και όχι με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτηση σηματοδοτεί κατά προσέγγιση μείωση σύνταξης 25%. [Σημ. 2 ]

2.2. Σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης, η ελάχιστη ηλικία καταβολής της σύνταξης Β, ανεβαίνει στο 57ο έτος ως την 1/1/2022⁶. [ 5 χρόνια πριν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, η  οποία για τους δασκάλους είναι το 62ο έτος από 1/9/2016. ]

2.3. Σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης η σύνταξη Β υπόκειται σε περεταίρω αναλογιστική μείωση ανάλογα με το πόσο πρόωρη είναι⁷.

2.4. Το εφάπαξ φιλοδώρημα της περιόδου Β ισούται με την ετήσια σύνταξη της περιόδου Β πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα(14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει δια τρία (3)⁸. Προφανώς λοιπόν το εφάπαξ Β είναι επίσης μειωμένο κατά 25% σε σχέση με το εφάπαξ Α ίσης χρονικής περιόδου. Επιπλέον το Εφάπαξ Β τυγχάνει φορολογίας για σκοπούς φόρου εισοδήματος⁹ και άρα υπόκειται σε δεύτερο πετσόκομμα ύψους 30% - 35% πάνω σε ότι απομένει από το πρώτο πετσόκομμα.

2.5 Το Εφάπαξ Β τυγχάνει αναλογιστικής μείωσης σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης¹⁰. Η αναλογιστική μείωση αυξάνεται όσο πιο πρόωρη είναι η αφυπηρέτηση.

2.6. Το εφάπαξ ποσό μπορεί, τμηματικά σε ποσοστό 25% ή 50%, ή 75%  ή εξολοκλήρου να καταβληθεί σε μορφή σταθερού μηνιαίου ποσού, με βάση συντελεστές που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος του Ν. 216(Ι)/2012¹¹.

Συμπεράσματα:

 1. Εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πριν την 1/9/1979 δεν έχουν αναλογιστικές απώλειες στις συντάξεις και στα εφάπαξ ωφελήματα τους καθότι προλαβαίνουν να καλύψουν τους 400 μήνες υπηρεσίας ως τις 31/12/2012. [Σημ. 3]
 2. Νεότεροι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν 400 μήνες ως τις 31/12/2012 έχουν απώλειες στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Οι απώλειες τους είναι τόσο μεγαλύτερες, όσο μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας τους εντάσσεται στην χρονική περίοδο από 1/1/2013 και μετά. Όσο νεότερος είναι υπηρεσιακά κάποιος εκπαιδευτικός τόσο πιο πολλά χάνει. Αυτός που διορίστηκε το 1980 έχει μικρότερη σύνταξη από αυτόν που διορίστηκε το 1979, αυτός που διορίστηκε το 1981 μικρότερη σύνταξη από αυτόν που διορίστηκε το 1980 κοκ.
 3. Ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για υπηρεσία μετά την 1/9/2013 δεν αποδίδει μόνο λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σχέση με ότι ίσχυε προηγουμένως, αλλά είναι πολύ πολύπλοκος στον υπολογισμό και χρειάζεται το λογισμικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να κάνεις τους σχετικούς υπολογισμούς.
 4. Ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για υπηρεσία ως τις 31/12/2012 δεν είναι μόνο πιο γενναιόδωρος, αλλά και πιο απλός γιατί χρειάζονται μόνο μαθηματικά έκτης δημοτικού για τους σχετικούς υπολογισμούς.
 5. Δημιουργούνται αντικίνητρα για πρόωρες αφυπηρετήσεις και συνακόλουθα επιτείνεται το πρόβλημα ανεργίας των νέων δασκάλων.
 6. Όσοι εκπαιδευτικοί μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1/10/2011¹² χάνουν εξολοκλήρου την κυβερνητική σύνταξη και το εφάπαξ φιλοδώρημα και τους απομένει μόνο η πενιχρή σύνταξη του Τ.Κ.Α που θα τους καταβληθεί στο 65ο έτος.

Σημειώσεις

 1. Υπάλληλος με συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των 5 ετών και νοουμένου ότι ο διορισμός του σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, αποκτά δικαίωμα για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.
 2. Η εκτίμηση μείωσης 25% ανήκει στον κ. Λούη Δρουσιώτη, Πρώτο Λογιστή, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου. Υπάρχει σε  γραπτή απάντηση σχετικής επιστολής του υποφαινόμενου.
 3. Όσοι μπήκαν στην υπηρεσία ως τη 1/9/1979 δεν έχουν  μειώσεις στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα λόγω της εφαρμογής του Ν.216(Ι)/2012 εφόσον συμπληρώνουν 400 μήνες ως τις 31/12/2012. Έχουν μικρή απώλεια μόνο από την κλιμακωτή μείωση απολαβών μισθών και συντάξεων, που τους επηρεάζει όμως με τους χαμηλότερους συντελεστές της. [ Μέση απώλεια 7,55%  για σύνταξη €2000 ]

Παραπομπές

 1. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρα 13, 2.
 2. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 7.-(1) (α)
 3. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 10 – (3) (β)
 4. Ν. 216(Ι)/2012, άρθρο 10 – (3) (α)
 5. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 7.-(1) (β)
 6. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 10 – (3) (γ) Πίνακας 2
 7. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 11 – (1)  Πίνακας 3
 8. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 7.-(1) (β)
 9. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 8
 10. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 11 – (1)  Πίνακας 2
 11. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 7.-(1) (β) (ii) Πίνακας 1
 12. Ν. 216(Ι)/2012 άρθρο 13

*Μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΑ 2017-2020


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERCOLLEGEDEC18
MOECEE
Middlesex2016