KESJULY18

2017-06-17 10:31:15
Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή  ή Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή ή Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Προηγμένη Κατασκευαστική». Η ειδική επιτροπή θα εξετάσει υποψηφίους με εμπειρία και ενδιαφέρον να αναπτύξουν ένα ισχυρό ερευνητικό και διδακτικό πρόγραμμα στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ενδεικτικών πεδίων:

 Προσθετική Κατασκευαστική

 Κατασκευαστικές Διεργασίες

 Ρομποτική και Έλεγχος σε σχέση με την Προηγμένη Κατασκευαστική

 Μικρο-Νανο Κατασκευαστική

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Κατασκευαστικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να διδάξουν κύρια μαθήματα του προγράμματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, όπως Κατασκευαστικές Διεργασίες, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Δυναμική Συστημάτων και Αυτόματος Έλεγχος.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα μπορέσει να διεκδικήσει εσωτερική χρηματοδότηση για την άμεση ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του/της. Επίσης θα μπορέσει να εξασφαλίσει βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό μέσω της ειδικής χρηματοδότησης της Πολυτεχνικής Σχολής.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής θα μεταφερθεί στις νέες, υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του, μαζί με την υπόλοιπη Πολυτεχνική Σχολή (προβλεπόμενο κόστος €72 εκατομμύρια), στη Νέα

Πανεπιστημιούπολη εντός του 2019. Τα σχέδια και περιγραφή των εγκαταστάσεων φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ucy.ac.cy/techsrv/el/building-facilities/university-campus/programmable/17-gr-articles/top-menu/buildingfacilities/

105-faculty-of-engineering

Τα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:

http://www.ucy.ac.cy/hr/el/recruitmentsupportoffcacadresearch/20-gr-articles/recruitment-support-offc-acadresearch/

55-guidesproceduresacadmpersn

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών,

λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Eλληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €43.851,21 - €71.358,82

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.694,26 - €77.811,11

Μισθοδοτική τοποθέτηση μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εκλέγονται στις θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή.

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον «Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής

Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», Ν. 73(Ι)/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/6/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοεκλεγέντες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 4Α(1) ως ακολούθως:

«Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, τη χαμηλότερη αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι … »

Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση ακαδημαϊκής θέσης, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εκλέγεται/διορίζεται στη θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή

Καθηγητή ή Καθηγητή, σύμφωνα με το Άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2014, θα λάβει τη χαμηλότερη μισθοδοσία υφιστάμενου Ακαδημαϊκού ο οποίος έχει πρόσφατα ανελιχθεί στη θέση Επίκουρου Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) – σε PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:

I. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.

II. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.

III. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).

IV. Κατάλογο δημοσιεύσεων.

V. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.

VI. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο.

VII. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy. Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017).

Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσοναφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Πανεπιστημιούπολη,

Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,

Τ.Θ. 20537,

1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

τηλ. 22894158/4155,

μέχρι τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 2. 00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2017. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2017), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.

Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 14/8/2017 μέχρι και 18/8/2017 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου

Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (00357 22892280/48/50).


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016