KESJULY18

2017-06-03 11:08:36
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού


Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στις γνωστικές περιοχές: Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)

 Δύο (2) κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στις γνωστικές περιοχές: Μακροοικονομικά ή Χρηματοοικονομικά Οικονομικά

 Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στη γνωστική περιοχή: Εμπορικό Δίκαιο (Commercial Law, Droit Commercial)

Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Ευρωπαϊκό Διοικητικό (Administrative Law, Droit Administratif de l’ UE).

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για την κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ouc.ac.cy). Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τα κύρια καθήκοντα του υποψηφίου, πέραν της έρευνας, θα είναι:

- Η διδασκαλία εξ αποστάσεως που περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση ασύγχρονων και σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και διά ζώσης ομαδική συμβουλευτική

- Η επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών μάστερ και διδακτορικών φοιτητών

- Η διαρκής ανανέωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος σπουδών και η προετοιμασία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου για την εξ αποστάσεως

εκπαίδευση των φοιτητών

- Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση της ομάδας διδακτικού προσωπικού

- Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου της κάθε Θεματικής Ενότητας

- Η διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού εκπαιδευτικού έργου της ομάδας διδακτικού προσωπικού.

Πέραν του ερευνητικού έργου και της ακαδημαϊκής εμπειρίας, σημαντικά κριτήρια επιλογής του υποψηφίου αποτελούν:

 Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμβολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού,

συνεισφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία)

 Η επαγγελματική εμπειρία και ιδιαίτερα η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων)

 Η διεθνής εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία)

 Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

 Η δυνατότητα εύρεσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τα προγράμματα σπουδών και γενικά για τις ακαδημαϊκές θέσεις, μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στο http://www.ouc.ac.cy.

Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση επιλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα αποτελεί ευθύνη του προσληφθέντα, καθώς και της Σχολής στην οποία υπάγεται, να μάθει την Ελληνική γλώσσα εντός διαστήματος τριών

ετών, γιατί η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική. Σημειώνεται ότι η κάθε Σχολή θα θέσει τα δικά της κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι:

Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €70.106,27 - €91.128,05

Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) €61.830,73 - €84.295,77

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.694,13 - €77.811,11

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48.723,61 - €71.358,69

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις όσων επιλεγούν, εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης κατέστη εφικτή ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβάλλονται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουλίου 2017, στις 13.00.

 Για να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εργοδότησης. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πρέπει να παρουσιαστούν,

όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης.

2. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων.

3. Περιγραφή μελλοντικών Επιστημονικών Σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).

4. Αντίγραφα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.

5. Στο σχετικό πεδίο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον τριών (3) καθηγητών Πανεπιστημίου, από τους οποίους θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο να αποστείλουν συστατικές

επιστολές, απευθείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκλαμβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη φυσική παρουσία των υποψηφίων στην προσωπική συνέντευξη και δεν αναλαμβάνει το κόστος του ταξιδιού τους.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλ.+357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7.30 π.μ. – 14.30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016