KESJULY18

2016-11-06 11:03:57
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα


Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), με απόφαση του Συμβουλίου της, της 2ας Νοεμβρίου 2016, προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο: “Καινή Διαθήκη”. Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη, Πτυχίο) Γνωστικό Αντικείμενο: Καινή Διαθήκη.

Βαθμίδα: Λέκτορας.

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ελάχιστα προσόντα: Τα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. και απαιτούνται για τη βαθμίδα του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:

Λέκτορας (Συνδυασμένες Κλίμακες Θ.Σ.Ε.Κ. Κ9-Κ10-Κ11) €32,500.00 - €51,350.00 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΘΣΕΚ  info@theo.ac.cy μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία , δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1016 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

ή ταχυδρομικώς σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο, 5 Δεκεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακόλουθων:

  1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: ο Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη, Πτυχίο), το Γνωστικό Αντικείμενο: «Καινή Διαθήκη» και η Βαθμίδα: Λέκτορα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή).
  4. Κατάθεση της διδακτορικής του/της διατριβής (μόνο σε ψηφιακή μορφή).
  5. Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες. (κατά τα πρότυπα HQA): 

(α) Βιβλία/μονογραφίες (β) Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές  (γ) Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές (δ) Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (ε) Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές   (στ) Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (ζ) Άλλες εργασίες (η) Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά (θ) Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.

 6 Σύντομη ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του/της καθώς και των μελλοντικών του/της στόχων (μέχρι 1500 λέξεις/τέσσερις σελίδες).

7. Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες.

8. Συστατικές επιστολές από δύο Καθηγητές Πανεπιστημίου, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των καθηγητών απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., στη διεύθυνση info@theo.ac.cy. [Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016)].

9. Ως επιπρόσθετα προσόντα οι υποψήφιοι δύνανται, προαιρετικά, να υποβάλουν 

  1. Έκθεση του διδακτικού τους έργου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας τους.
  2. Κατάλογο ετεροαναφορών (citations) στο ερευνητικό τους έργο, ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών (κατά τα πρότυπα HQA): (α) Ετεροαναφορές (β) Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου (γ) Βιβλιοκρισίες (δ) Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (ε) Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (στ) Προσκλήσεις για διαλέξεις.
  3. Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες διακρίσεις, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα, βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση, εκδόσεις. 

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064), e‐mail: info@theo.ac.cy


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
TEPAK-KENESTHESEIS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718